12 december 2021

1 Petrus 1: 17-25

Bijbeltekst: 1 Petrus 1: 17-25
Dienstsoort:

Samenvatting

Heiligheid en broederliefde

13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is,  word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16want er staat geschreven:  Wees heilig, want Ik ben heilig. 17En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 20Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 21Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 22Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.

En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

 

Kinderen: vanmiddag een boodschap voor jullie (en de gemeente); je zit op school en begrijpt soms niet alles; je hebt moeite om dingen te onthouden. Denk aan klokkijken of breuken, aardrijkskunde; het wordt steeds uitgelegd maar het wordt je niet duidelijker. Dan gebruikt de leerkracht een beeld, een afbeelding of voorwerp…  Dat is vandaag ook gebeurt met het Heilig Avondmaal, we zagen waar het in de Bijbel om gaat.

 

Vers 17-19

… wandel dan in de vreze des Heeren, in de wetenschap dat u bent vrijgekocht met het kostbaar bloed van Christus

Mooie en moeilijke woorden; maar te zien in het Heilig Avondmaal. Het brood is gebroken; zoals het lichaam van Jezus, de rode wijn wijst naar Zijn bloed. De gelovigen mogen in gehoorzaamheid komen als antwoord op Gods roepen. Dat brood is gratis, genadebrood, net als de wijn. Dat geef ik aan jou, omdat ik zoveel van je houd; zegt God.

Twijfel ? … denk aan het avondmaal. Onthoud: dat heb je van Mij gekregen, Mijn Lichaam en bloed, zegt God. Hij maakt Zijn woord zichtbaar, ook vandaag! Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

 

Vers 21

Door Hem gelooft u in God, Die Hem heeft opgewekt uit de doden en Hem heerlijkheid heeft gegeven, zodat uw geloof en hoop op God zijn gericht. Daar gaat het in het Heilig Avondmaal om; welke zorgen er ook zijn. Er is een einde aan het lijden, we zijn naar Hem op weg. De kern is: heb elkaar vurig lief! Je bent opnieuw geboren; dat schept verplichtingen. God geeft ons deze opdracht. Hij gaf ons aan elkaar.

 

Vers 22 en 23

Nu u dan uw zielen hebt gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw bent geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Categorieën