30 mei 2021

1 Petrus 1:3-12

Bijbeltekst: 1 Petrus 1:1-12
Dienstsoort:

Samenvatting

  1. Welke plaats heeft de eeuwigheid in je leven, je hoofd en geloof? En waarom?
  2. Begin je gebed met het loven van de naam van God. (perspectief).
  3. Het lijden hoort bij het geloof en heeft als doel lof, eer en heerlijkheid door Jezus Christus.
  4. Het leven duurt maar even, er komen betere tijden, er wacht een eeuwige erfenis.

Je hebt van die zinnen die je meeneemt en steeds terugkomen.; zoals: “God is aan tijd nog plaats verbonden”. Hij is hier en in Tokio, Hij is er altijd en zit niet, net als wij, vast aan de klok. Wij kunnen ook maar op een plaats tegelijk zijn en  begrijpen niets van God.

Petrus heeft het over de eeuwigheid, dan speelt tijd geen rol meer. Denkt u daar wel eens aan. Het is best wel vaag; wat is eeuwigheid en wat heeft dat met het nu te maken? Je leven is als een tijdlijn; het begint bij je geboorte en langzaam maar zeker vult die lijn zich, maar uiteindelijk stopt de lijn waar we alle energie in hebben gestopt en aandacht aan hebben besteed. Daarna komt de eeuwigheid en die eindigt niet. In andere culturen en landen speelt de eeuwigheid vaak meer een rol dan bij ons. Hoe zou dat komen dat wij zoveel bezig zijn met het heden?

In onze samenleving is het fijn als iedereen hetzelfde doet. Geloven roept vragen op. Ook al hier bij Petrus. Gelovigen zijn vreemdelingen omdat ze beseffen dat ze ergens anders horen. 10Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. 12Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Hoe zou het zijn als de Messias gekomen was en de tijd daarna, als het lijden voorbij is? Dat gold toen voor profeten en engelen. Wij hebben de kennis over redding en erfenis wel, maar wat doen we ermee?

Maar waarom begint Petrus over de eeuwigheid? We zijn toch hier en nu?3Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zo begint Petrus met abstracte en grote woorden de brief aan de gemeente in de verstrooiing. De brief gaat over het lijden, maar begint met een lofprijzing! Hoe ons leven er ook uitziet en wat je ook denkt van het wereldgebeuren: begin bij God de Schepper! Sta daarna pas stil bij al het andere wat je bezighoudt. Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Vanuit God zie je je leven in een ander, hoopvol perspectief. We beginnen onze diensten ook met votum, groet en loflied: God is de eerste!

God bewaart ons op weg naar de eeuwigheid, onze eeuwige erfenis: de hemel. We leven voor de eeuwigheid? Wat weten we daarvan? We zijn toch niet in de Middeleeuwen? We hebben onze verantwoordelijkheid voor het hier en nu!

In de kleinen Romeinse gemeente krijgen de vreemdelingen, gelovigen, deze boodschap van Petrus. Er komen vervolgingen en verzoekingen aan. Dat hebben wij ook nodig om gelouterd te worden. Het lijden dienst een doel. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen. 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

Na al dat lijden kunnen we Christus ontmoeten. Maar we begrijpen heel vaak niet waarom dat nodig is. Geloof dat God je helpt en bewaart. Houd vol en leef vanuit de hoop. Het leven, de beproeving, duurt maar kort. Daarom is het goed steeds in de Bijbel te lezen, vertrouwd te raken met de taal van Gods woord.

8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.

Leef vanuit de hoop, er wacht een eeuwige erfenis op u!

Categorieën