17 september 2023

1Timotheus 1

Bijbeltekst: 1Timotheus 1
Dienstsoort:

Samenvatting

Wat is erger: je kamer opruimen of je huiswerk maken? Of vind je het allebei even erg? Voor de meeste kinderen zal gelden dat al heel vaak gevraagd is om je kamer op te ruimen of om je huiswerk te maken. Niet alle dingen zijn leuk: dat kan nu gelden voor thuis en op school en later ook op het werk. Je hebt het toch nodig om te leren om dingen te doen die je niet leuk vindt of die je moeilijk vindt. Je kan je ook afvragen of je ergens weg moet gaan om dingen waar je tegen op ziet te vermijden. De brief van Paulus aan Timotheüs kan hierbij helpen.

Paulus vraagt aan Timotheüs om in Efeze te blijven, terwijl het daar niet makkelijk is. In de gemeente van Efeze is er veel gedoe over de wetten van Mozes. Oudere mannen geven les en dat leidt tot wrijving en verwijdering. Er zijn zelfs mensen die de weg in het geloof zijn kwijt geraakt. Timotheüs krijgt van Paulus de opdracht om het onderwijzen van de leer (door deze oudere mannen) te laten stoppen (1 Timotheüs 1: 3). In deze cultuur waarin er veel respect is voor ouderdom, is dit een onmogelijke klus voor de jonge Timotheüs. Kon hij niet beter weggaan en deze taak terug geven aan Paulus? Toch blijft Timotheüs. Hoe komt dat? Daar zijn twee dingen over te zeggen.

Ten eerste wist Timotheüs dat hij dit werk moest doen. Door de manier waarop het was begonnen, want in vers 18 staat “dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u zijn uitgesproken”. Er wordt dus niet gezegd dat Timotheüs geschikt was door zij persoonlijkheid, opleiding of ervaring. Verderop in vers 18 staat zelfs dat het om een goede strijd gaat. Timotheüs doet het niet omdat hij het leuk vindt, of omdat het gemakkelijker gaat worden. Enerzijds legt deze roeping een grote druk, maar anderzijds is deze roeping door God een enorme steun voor Timoteüs.

Ten tweede is het een voorrecht dat Timotheüs een vriend heeft die hem herinnert aan de roeping van God. Paulus spreekt over Timotheüs als een geestelijke zoon. Als je een goede relatie hebt met elkaar, probeer je ook dingen tegen elkaar te zeggen die moeilijk zijn. Daar ontbreekt het een beetje aan in onze tijd. We zijn zo zelfstandig en kunnen c.q. willen alles zelf uitzoeken. We moeten altijd succes hebben, ook in het geloof (bijvoorbeeld door een mooi verhaal te vertellen). Bij wie kunnen we echter terecht als het niet goed gaat met je geloof? Daar kan een kring een rol in vervullen. Paulus is eerlijk te opzichte van Timotheüs: het zal niet makkelijk zijn, maar hij mag vertrouwen op de roeping van God.

Timotheüs blijft dus in de gemeente van Efeze. Hij krijgt van Paulus de opdracht om te strijden tegen verzinsels, twistgesprekken en dergelijke (vers 4). Als die strijd niet wordt aangegaan kan het geloof niet opgebouwd worden. Waar wordt de gemeente dan wel door opgebouwd? In vers 5 staat het doel: “liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof”. Het gaat dus niet over ingewikkelde dingen, grote plannen, maar om eenvoud. Het gaat om onvoorwaardelijk te kiezen voor de ander. Het gaat om de liefde van God voor ons en de liefde voor elkaar. In vers 15 staat hierover: “dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben”. Wie zijn dan zondaren? Dat wordt opgesomd in de verzen 9 en 10. Een zondaar is iemand die zich staande houdt ten opzichte van God en denkt God niet nodig te hebben. Als je verkeerde dingen doet (denk bijvoorbeeld aan liegen, rodelen, seks-sites bezoeken, ruzie maken, enzovoorts), ben je een zondaar. Christus Jezus is in de wereld gekomen om jou te redden. Je bent welkom in de gemeente van Jezus Christus. Zo groot is de liefde van God dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

We moeten ons niet bezig houden met futiliteiten. Wat we ook hebben gedaan: je bent welkom bij de gemeente. De liefde van God is er voor jou, zondaar. Als kritiek op het christendom wordt weleens gezegd dat het wel erg makkelijk is omdat je niets voor hoeft te doen. Dat is ook zo: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Hij heeft het gedaan.

Samengevat: Timotheüs blijft op zijn post in Efeze omdat God hem geroepen heeft. Hij krijgt de taak om het geloof op bouwen door de liefde. Omdat God van zondaren houdt, houden we van elkaar.

Amen.

Categorieën