11 maart 2018

Als ik het wond’re kruis aanschouw

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 26:2b
Dienstsoort:

Samenvatting

Psalm 26:6 ‘Ik ga rondom uw altaar Heere!’
Aan avondmaalstafel: Genesis 22:1-19

Rondom het altaar
Kinderen! Ik zou best met jullie een rondje maken om de avondmaalstafel en aan jullie vragen wat je daar allemaal ziet. Er was een astronaut in 1962 in zijn ruimtecapsule op één dag drie rondjes om de aarde gecirkeld! Ds. Lamain: lees eerst psalm 26, ik ben jaloerser op David die om het altaar gaat! We zien er het letterlijke altaar, maar ook het kruis in. In het tempelinstituut in Jeruzalem kon je het brandofferaltaar en een priester bekijken. Die had een gordel om van 32 el, 16 meter lang. Het getal 32 is in het Hebreeuws de getalswaarde van lev: hart. Avondmaal vieren moet met je hart. We verkondigen bij het Avondmaal de dood van de Heere tot Hij komt! De meeste ruimte in de evangeliën gaat over de laatste week van Jezus, dat was van zaligmakende betekenis. In de tabernakel heb je een groot wit gordijn, want God is heilig. Maar gelukkig is er een deur. Na die deur staat het brandofferaltaar. Dat is het eerste wat we zien. Niet de wet, niet het wasvat, maar eerst het offer! Het altaar is heel groot! Dat doet me denken aan hoe groot Zijn offer was, ‘die miljoenen eens zaligen zal’. En vierkant: evenveel uit het Noorden als uit het Zuiden, Westen en Oosten. Altaar = slachtplaats in de grondtekst. Het altaar is van koper, dat is vuurbestendig. Als het brandofferaltaar rookt, houdt het koper het. Het vuur spreekt van het oordeel, maar het treft alleen het offer. Dan denk ik aan Jezus aan het kruis. Onze God is een verterend vuur… Tijdens het Avondmaal denk ik aan de Heere Jezus die voor mij door het vuur ging. Ik zie vier hoorns. Die waren voor als iemand straf had verdiend en er zat een bloedwreker achter je aan. Als je die hoorn vasthad, dan was je veilig door het bloed dat op die hoorns zat. Er is kracht het dierbare bloed van het Lam! In het vuur zie ik het recht van God, In het lam zie ik de liefde en ik het bloed zie ik de kracht om mij te behouden. Als een Israëliet een koosjer schaapje ging slachten moest hij daar wel zijn zonden bij belijden, met zijn hand op de kop van het lam. God is licht, heilig, Hij haat de zonden en moet straffen, maar Hij is ook liefde en stuurt een offer naar de aarde om de zondaar te redden. Elk lam wees naar de Zoon van God. Een koe en een varken maken herrie en stribbelen tegen als ze gedood worden. Maar een lam is stil. Die wordt gebonden, maar je hoort niks. Een mes staat voor het recht van God. Bloedt dat vloeit, een lam dat sterft en een zondaar die leeft! Ik zie nog wat: een tang om een kooltje van het altaar te nemen, zoals de engel bij Jesaja deed toen hij hem reinigde. Het moet wel persoonlijk worden! Ik zie ook asschoppen. Die staan voor de tucht in de gemeente. Alles wat het altaar kon verontreinigen werd in de aspot gedaan, de koperen doofpot. Dat is positief! Als de tucht wordt toegepast, wordt de zonde bedekt door de liefde en we kijken naar het lam.

Rondom het kruis
Je mag naar het kruis toe komen om je zonden te belijden. Het is goed om de vier kanten te bekijken. Dan wil ik een loflied zingen, vers 7. In Israël waren we in Getsemane en daar was de kerk van alle naties, een paarse kerk. Paars is de kleur van het lijden. Er staat daar een kruis met aan beide kanten twee herten: mijn ziel schreeuwt naar God. Jezus was gekruisigd aan de kant van de weg, voorbijgangers keken en liepen door. David staat stil en knielt en bekijkt het altaar van alle kanten. Noord: slacht, oost: bloedvergieten, zuid: gedragen en gelegd, west: gewassen. En de Heere Jezus? Ik zie de wond in Zijn zij, zijn gegeselde rug, uitgestrekte rechterhand, de doornenkroon, zijn voeten druipen van het bloed. Ik zie mijn verlosser. Zijn gezicht, verwrongen van de pijn. Zijn vastgenagelde vingers, zijn blauwe lippen. Hij hangt er als een schuldoffer dat mijn schuld betaalt en als een vredeoffer dat mij de vrede geeft. De Heere Jezus hing met zijn hoofd naar beneden om zondaars te kussen, hij hing met uitgebreide armen om zondaars te ontvangen en hij hing met een open zij opdat wij in zijn liefdeshart kunnen kijken om nooit te wanhopen. Het bloed in zijn zij spreekt van zonden mij vrij, door zijn striemen is mij genezing geworden, zijn rechterarm werkt heil voor mij en als ik kijk naar zijn gezicht, zijn zijn ogen op mij gericht, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha… Het kruis is een strijdperk, een rechtbank, een markt en een relatie.

Categorieën