24 mei 2020

Altijd dichtbij

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 28:20
Dienstsoort:

Samenvatting

His famous last words is de titel van een boek waarin de laatste woorden van verschillende bekende mensen zijn opgenomen. De tekst van vandaag zijn de laatste woorden van de Heere Jezus.

De Heere Jezus is voor de laatste keer bij Zijn discipelen. De reacties van de discipelen zijn heel verschillend. Sommigen vallen in aanbidding voor Hem neer, anderen twijfelen nog. Twijfel kan hardnekkig zijn. Er kunnen tijden in je leven zijn dat je vol overtuiging bent dat je weet dat je Verlosser leeft, maar soms gebeuren er dingen die je geloofsvertrouwen doen wankelen. Twijfel moet je niet vergoelijken, want dat staat het liefdevol contact met God in de weg. Die twijfel was er dus ook bij enkele van de discipelen. Door twijfel groeit de afstand. Jezus doet een paar stappen in hun richting. Wij doen vaak een stap bij de Heere vandaan. Maar Jezus nadert tot de twijfelaars. En Hij geeft ze een heel bijzondere belofte: Ik ben met u. De discipelen weten dat het afscheid van Jezus nabij is, en hoe kunnen ze hun taak volbrengen als Hij niet in de buurt is? Maar na deze ontmoeting met Jezus keren de discipelen met grote blijdschap terug naar Jeruzalem, beschrijft Lukas. Die blijdschap komt voort uit de laatste woorden van Jezus, His famous last words: Ik ben met u alle dagen.

Deze woorden klinken als een refrein door de Bijbel. Als Mozes bij de brandende braambos staat krijgt Hij ook de belofte dat God altijd bij hem zal zijn. Ook Jozua krijgt dezelfde boodschap als hij op het punt staat het volk het beloofde land in te leiden. Het volk Israël krijgt de belofte ook in het stuk wat we in Jesaja hebben gelezen. Immanuël betekent ook ‘God met ons’. Jezus maakt aan het eind van Mattheüs de naam waar die Hij aan het begin van het evangelie gekregen heeft.

Hoe kan Jezus zeggen ‘Ik ben met u’, terwijl Hij op het punt staat om de aarde te verlaten? Toen Jezus op aarde was had Hij niet de goddelijke eigenschap van alomtegenwoordigheid. Maar na de hemelvaart kent Jezus die beperkingen niet meer. Jezus beschikt over het meest verfijnde communicatiemedium wat er bestaat; de Heilige Geest. Na Zijn hemelvaart is de Heere Jezus verder weg dan ooit, maar ook is Hij dichterbij dan ooit. Door de Geest maakt Jezus woning in het hart van ieder die in Hem gelooft.

Door de toevoeging ‘al de dagen’ geeft Jezus aan dat Hij alle dagen tot Zijn wederkomst bij Zijn kinderen zal zijn. Hij breekt als het ware die tijd op in allemaal kleine stukjes. Hoe onze dagen ook zijn gevuld, ze worden compleet anders door de belofte van Jezus dat Hij er bij is. Alle dagen, ook die dag waar u zo tegen op ziet. Gods beloften zijn niet afhankelijk van wat wij voelen en wat wij beleven. Vanuit de grondtekst zou je het ook kunnen interpreteren als ‘hele dagen’. De Heere is niet maar enkele uren per dag beschikbaarheid. Hij is dag en nacht bij u. Hij verliest Zijn gemeente hier op aarde geen moment uit het oog. Ook niet als wij Hem kwijt zijn of ons zo verlaten voelen.

Jezus begint Zijn laatste woorden met ‘en zie’. Dat betekent dat Hij wil dat je op Zijn woorden let. De discipelen krijgen deze belofte. Ook vandaag mogen ook juist die mensen deze woorden toe-eigenen, die het evangelie doorgeven. De belofte geldt voor elke ware discipel van de Heere Jezus. Hij zegt dit tegen elk mens die Hem van harte volgt. Dan mag je weten dat Hij niet tegen je is, maar met je is.

Wilt u ook dat de Heere met u is in alle omstandigheden? Niet alleen bij moeilijke dingen, maar altijd? Of zijn er ook momenten in uw leven waarop de aanwezigheid van Jezus eigenlijk niet zo gewenst is? We zijn kinderen van Adam, en we lezen in Genesis 3 dat Adam de aanwezigheid van God niet verdragen kon. God is bij je, ook die dag dat je die grote misstap maakt. Jezus heeft voor Zijn belofte betaald. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Ook op je sterfdag mag je weten; Hij is met me. Hij blijft bij mij, Hij laat mij niet gaan.

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomt. Hoe zal de wereld er na de corona-crisis uitzien? Allerlei doemscenario’s doen de ronde. In wat voor wereld leven we? Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tot die tijd is Jezus bij ons, al de dagen. Leeft u, leef jij uit deze belofte? Is dit uw houvast? Zegt u er amen op? Mattheüs wekt ons daartoe op, het is het laatste woord in zijn evangelie: Amen! Het geeft de vastheid en de zekerheid aan van wat Hij zegt. Maar de vraag is, zegt u er ook amen op? Neemt u de belofte van de Heere aan? Als u dat niet doet, is de Heere niet met u, maar tegen u. Dat is de eerlijkheid van de evangelie. Niet alleen al de dagen van uw leven, maar ook op de laatste dag. Dan zal Hij zeggen; Ik wilde wel met jou zijn, maar jij wilde niet met Mij zijn. Als je met de belofte leeft en de Heere de regie geeft in je leven, dan zal op de grote dag de vervulling aanbrengen: Dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Amen.

Categorieën