19 juli 2020

Betekenis van de Heilige Doop

Predikant:
Bijbeltekst: Galaten 3:13-29
Dienstsoort:

Samenvatting

1. Door de doop bekleed met Christus (vers 27)
Bij de doop worden de namen van de kinderen verbonden met de namen van de drie-
enige God. Bij de doop worden de kinderen ondergedompeld in de naam van God, van
Jezus Christus. Omdat de Israëlieten de naam van God niet uit durven te spreken,
vanwege het derde gebod, noemen zij “de naam” als men God bedoelt.
Door de doop wordt je met Christus bekleed, dan is Christus helemaal om je heen. We
zeggen weleens dat je op het erf van het verbond geboren wordt. Bij de doop wordt je
echter in de kerk geboren en ga je in Christus onder en wordt je met Hem bekleed. Dat
betekent dat je door Christus beschermd wordt tegen (geestelijke) vijanden en gereinigd
van je zonden. We zijn namelijk geestelijk onrein en daarom moeten we gewassen worden
door het bloed van Christus. We mogen daarom zeggen: “wilt u mij helpen, beschermen
en zegenen, want ik ben ik ben in uw naam gedoopt”.
2. Kind van God door het geloof in Christus (vers 26)
In vers 27 staat dat jullie allen kinderen van God zijn door het geloof in Christus Jezus. Wij
kunnen namelijk niet door het doen van de wet een kind van God worden. Ik schiet
verschrikkelijk tekort. Als God onze ongerechtigheden ziet, kunnen wij niet bestaan (psalm
130). In de kerk zijn twee deuren: op de ene deur staat de wet (“doe dat en gij zult leven”),
op de andere deur staat “geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden”. We
hebben de neiging om door beide deuren te willen gaan, of alleen door de deur van de wet
(“ik doe toch zo mijn best?”).
Als het buiten koud is, moet je een jas aandoen, voordat je naar buiten gaat. Kinderen
willen daar vaak niet naar luisteren. Een ouder probeert een kind er dan van te overtuigen
dat hij/zij een jas nodig heeft. Zo willen wij ook vaak onze eigen weg gaan en niet het
kleed van Christus dragen. De naam van de Heere Jezus is gegeven voor ons eeuwig
behoud en zaligheid; niet om ons te plagen. Het geloof aanvaardt dat kleed en trekt dat

strakker aan. Het geloof zoekt zijn heil bij Christus en Zijn woord. Toen er veel volgelingen
van Jezus weggingen, vroeg Hij aan de discipelen of zij ook niet weg moesten gaan. Het
antwoord was echter “tot wie zullen we heengaan, want bij U zijn de woorden van het
eeuwige leven”.
Het kleed van Christus is er niet alleen maar voor onze eeuwige zaligheid, maar ook voor
elke dag. De Heere Jezus zegt namelijk “zonder Mij kunt u niets doen”. Alles wat we
zonder Hem ondernemen is vruchteloos. Dat is geen schande, maar de weg die Hij ons
wijst. Je laat je kind dopen vanuit het vertrouwen in de Heere Jezus Christus: Heere u wilt
u mijn kind helpen, beschermen en genadig zijn? We lopen allerlei gevaren: in huis, op de
weg, door een coronavirus en noem maar op. Stel op de Heere in alles je vertrouwen. De
Heere gebruikt soms tegenslagen om ons vertrouwen op God op de proef te stellen. We
moeten voortdurend leren om om God te vertrouwen: “vertrouw op Hem en de uitkomst zal
niet falen”. Door dat geloof wordt en ben je een kind van God. Zo velen Hem aangenomen
hebben door het geloof, hebben hen macht gegeven om kinderen van God te worden
(Johannes 1). Kind van God zijn is het allergrootste wat er bestaan en dat wil God ons juist
geven.
3. Verbondskind en erfgenaam door Christus (vers 29)
De doop is een teken en zegel bij Gods verbond. Bij Abraham maakte God al een
verbond. Het verbond geldt voor ons en onze kinderen. In vers 29 staat dat als je van
Christus bent, je ook bij het nageslacht van Abrahams bent en overeenkomstig de beloften
erfgenaam bent. Erfgenaam ben je, daar kun je niets aan doen. Toen in de tijd van het
ijzeren gordijn een Oost-Europese vrouw op een zondagmorgen ondervraagd werd over
waar ze naar toe ging, zei ze : “Mijn oudste broer is gestorven; we komen als familie bij
elkaar en de notaris gaat uit het testament voorlezen en ik wil weten of er iets voor mij bij
zal zijn.”
De Heere wil niet alleen dat we in het water ondergaan, maar dat we ook weer boven
komen. Hij wil ons opheffen in Zijn hemelse heerlijkheid. Dat is de eeuwige erfenis die Hij
ons wil geven.
Amen.

Categorieën