17 februari 2019

De christelijke etiquette

Predikant:
Bijbeltekst: Kolossenzen 3:8
Dienstsoort:

Samenvatting

Het gaat in deze dienst over de christelijk manieren/ etiqeutte. Bij etiquette gaat het om
manieren en gewoontes, bijvoorbeeld bij het eten en kleden. Het Franse woord betekent
letterlijk inkerving; dat inkerven van manieren geldt ook voor de christelijke etiquette. Wij
worden opgeroepen om de nieuwe mens aan te trekken, want dit is onderdeel van ons
hele leven. De bekering van de mens bestaat uit afsterving van de oude mens (zonden
nalaten, etc.) en opstanding van de nieuwe mens (dienen van de Heer, etc.), zie Zondag
33 van de Heidelbergse Catechismus. In Kolossenzen 3 wordt deze christelijke
levenswandel concreet uitgewerkt voor het huwelijk, gezin en werk: voor de relatie tussen
man en vrouw, ouders en kinderen en de relatie tussen werknemer en werkgever. De
woorden uit onze tekst komen ouderwets over, maar het is toch een heilzame boodschap.
voor het huwelijk
De vrouwen worden opgeroepen om onderdanig te zijn. Onderdanig betekent volgens de
grondtaal toewijding tot haar man en aanvaarding van zijn leiding. Dit wordt gezegd met
het oog op Christus, als hoofd van de gemeente. De man is het hoofd van de vrouw,
omdat hij eerst gemaakt is en hij de taak heeft om te sturen. Dat betekent niet dat een
man beter is of meer kan dan een vrouw. Het betekent wel dat de vrouw gehoorzaam is
aan Christus.
Voor de man geldt dat hij zijn vrouw lief moet hebben, wat betekent dat hij zich opoffert
voor de vrouw. Er wordt hetzelfde woord gebruikt als bij Christus die Zich opoffert voor de
mensen, omdat Hij zondaren liefheeft (alzo lief heeft God de wereld liefgehad …). Dan
koester je je vrouw en zorg je voor haar. Je bent als echtgenoot dan niet verbitterd tegen
haar: je schelt haar niet uit en je bent geduldig.
voor het gezin
De kinderen worden opgeroepen om in alles gehoorzaam te zijn aan hun ouders. Dat
betekent niet dat je je ouders moet gehoorzamen als dit tegen Gods wil en wet ingaat.
Gehoorzaam zijn is een opdracht van God en Hij wordt blij als je dat doet.
Anderzijds mag een vader zijn kinderen niet tergen, bijvoorbeeld door alleen maar te
gebieden en te verbieden, geen complimenten te geven en te hoge eisen te stellen. Een
kind heeft vooral aandacht, liefde en waardering nodig. Er was eens een Joodse vader die
geen raad wist met zijn onhandelbare zoon. Hij vroeg raad bij een rabbi. De rabbi ontving

deze zoon en omhelsde hem: hier werd de jongen rustig van. Het is belangrijk dat we onze
kinderen liefde geven.
voor het werk
Slaven worden opgeroepen om onderdanig en gehoorzaam te zijn. Hier is sprake van een
heel andere situatie dan bij de slavernij die we kennen van bijvoorbeeld de negerhut van
Oom Tom. In Deuteronomium 5 staat dat een slaaf na 7 jaar weer vrijgelaten moest
worden. Daarnaast roept Paulus op om goed met de slaven om te gaan. De slaven
moeten een loon krijgen om zich vrij te kunnen kopen. Als werknemer moeten we wel
gehoorzaam zijn aan onze werkgever. Het gaat hierbij om het schikken in de opdrachten
die een leidinggevende aan je geeft. Echter niet met ogendienst, waarmee bedoeld wordt
dat je alleen maar hard werkt als de baas het ziet of om te slijmen. Het is ook niet de
bedoeling om angstig te zijn. Je mag je werk ontspannen doen, zonder bijbedoelingen.
Hierbij mogen we vertrouwen op de Heere. Er was eens een man die de straten in
Amsterdam elke dag schoonmaakte: hij deed dit opgewekt en getuigde ervan dat hij dit
werk mocht doen voor de hemelse Vader.
Het geloof heeft dus alles met ons dagelijkse werk te maken. Waar werkt u voor? Het is
niet (alleen) bedoeld om geld te verdienen, je gezin te onderhouden. Je mag je werk van
harte doen: voor de Heere. Als de mensen dit zien willen zij juist christenen in dienst
nemen. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Dan gaat het om dienen, in plaats van
verdienen. Ons dagelijks werk staat in het licht van de eeuwigheid. Als je hier leeft en
werkt als een christen, ontvang je eeuwige rijkdom. Als je dat niet doet, ontvang je de
eeuwige dood. Christen-slaven zijn kinderen van God die als genadeloon de eeuwige
erfenis ontvangen. Dit is geen kwestie van eigen verdienste. Een erfenis krijg je van je
voorouders; deze erfenis krijg je, door de Heere Jezus, van God. Deze erfenis gaat alle
geldbedragen te boven. Het is een onvergankelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt.
Daar kan geen dief bij, zelfs de duivel niet.
Het gaat in dit hoofdstuk om onderdanig te zijn in de Heere. Als je je aan deze christelijke
etiquette houdt, krijg je een gelukkig huwelijks- en gezinsleven en een prettige werksfeer.
Dan worden we als christenen gezegend door God.

Amen

Categorieën