30 september 2018

De eerste en tweede wereld

Bijbeltekst: Jesaja 54:7-10
Dienstsoort:

Samenvatting

Heb je vrienden of vriendinnen, op school of thuis? Soms heb je ze heel lang en dan ineens is het over. Ruzie, bedrog of zomaar. Ken je elkaar eigenlijk wel echt, wie kan je nog vertrouwen… In de geschiedenis van Israël en deze wereld is God ook vaak teleurgesteld in mensen, alleen of in hele volken.

In Genesis 6 vers 5-8: staat: En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de dachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. Kunt u zich voorstellen dat God tot dit oordeel komt en deelt u Zijn mening. Of denkt u dat God over onze tijd anders over u en mij zou denken? God heeft zoveel verdriet dat het Hem berouwd dat hij de mensen heeft gemaakt. God wil zo niet verder, dit gedrag is verkeerd. Hij kan alleen nog maar de schepping verdelgen, schoonmaken en opnieuw beginnen.
Waar gaan wij nu naartoe met onze wereld? Welk oordeel zou over mij/ ons worden uitgesproken door God?

God stuurt de vloed (straf) en daarna sluit Hij het verbond. Noach, een rechtvaardige, mag met zijn familie in de ark die hij eerst moet bouwen. Zo redt God Zijn schepping. Na de zondvloed bouwt Noach als eerste een altaar voor de Heere en hij offert brandoffers en aanbidt God als zijn Redder.

In Genesis 21 vers 8 staat: En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.

Offer - Noach(=rust) neemt de plek van een priester in; de geur is aangenaam voor de Heere. Het brengt Hem tot bedaren, rust.
Oordeel - De straf is uitgevoerd, maar de mens is hetzelfde gebleven; slecht vanaf zijn jeugd. Het wordt nooit beter. Maar God laat de mens niet los, Hij zal al het levende niet meer doden. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. God is genadig.

Verbond – Genesis 9 vers 8, 9 en 10: En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: Het verbond gaat van God uit, het is niet afhankelijk van ons gedrag. De regenboog herinnert God aan Zijn belofte. Ten diepste gaat het om de redding van de schepping. God houdt van jou; omdat Hij van Zijn schepping houdt.

Jesaja 54 vers 10: Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Categorieën