25 augustus 2019

De Geest als Gids

Predikant:
Bijbeltekst: 1Korinthe 2:12
Dienstsoort:

Samenvatting

Paulus spreekt in het begin van vers 12 over de geest die uit de wereld is. Blijkbaar is er een onheilige
geest, zijn er demonische geesten. Wij moeten leren om de geesten te onderscheiden. De jonge
christenen in Korinthe staan tussen twee fronten. Aan de ene kant de Joden die zich ergeren aan de
prediking van het kruis van Christus. Aan de andere kant de Grieken die vooral filosoferen en
daardoor het Evangelie dwaasheid vinden, veel te oppervlakkig. De jonge christenen ademen deze
atmosfeer in, met als gevolg dat ze kritiek hebben op Paulus’ prediking. Ze missen in zijn preken de
diepgravende wijsheid. Paulus weet dit en zegt dan ook in vers 3 dat hij ‘in zwakheid’ bij de Korintiërs
was. Het leven uit het kruis van Christus werd als ‘zielig’ gezien.
Deze gedachten zijn de geest van de wereld. Het zegt iets over alle tijden en culturen. De geest van
de wereld is ons ik, de geest van de mens (vers 11). Deze geest schakelt God uit en zegt vervolgens
dat je God nergens meer tegenkomt. Dit is hoogmoed. De geest van de mens (vers 11) kun je zien als
een cirkel. Als mensen bedenken we wat in ons is, zo redeneren we ook, maar we komen niet op de
gedachten van God. In het licht van wat God ons leert, is onze ziel donker en leeg. De menselijke
geest kan veel (wetenschap, vooruitgang etc.), maar brengt nooit terug tot God. Het blijft een
gesloten menselijk systeem (cirkel). Deze geest ademen wij ook in. Welke geest geeft in mijn leven de
doorslag?

Het kruis van Christus is het oordeel over de geest van de mens. De geest van de mens trekt in
gesprekken, huis en karakter. Het geheim van de christelijke gemeente is dat zij een andere Geest
heeft ontvangen, de Geest die uit God is (vers 12). Deze Geest geeft uitzicht en ademt een zuivere
atmosfeer. Deze Geest geeft deel aan Christus en doorbreekt de cirkel, we krijgen een nieuwe
mentaliteit, ik word Hij.
Wij hebben ontvangen. Hiermee bedoelt Paulus de gemeente, Paulus inbegrepen, alsook allen die
Christus liefhebben. Twijfel je of je de Geest ontvangen hebt? Keer je tot God! Kom met lege handen.
Ontvangen. Dit heeft alles te maken met het hart te maken, de kern van ons leven. De Geest die in u
woont. Deze Geest hebben we nodig om te weten wat ons genadig geschonken wordt. De Geest legt
ons uit wie God voor ons wil zijn. In vers 9 en 10 zegt Paulus dat we zonder de Geest nooit van God
zouden weten. Christus is de spiegel van God, Hij leert ons wat op de bodem van Gods hart ligt. De
Geest brengt deze woorden naar ons innerlijk, heel intiem. Ik weet dat Ik van je houd. Dat is heel
fijngevoelig en teer.

De dingen die ons genadig geschonken zijn. Dat is: 1) een en al genade, 2) een onverdiende gave en
3) het Griekse woord hiervoor heeft alles met relatie te maken, volledige overgave aan Christus.
De Geest wil Gods verlangen met ons delen, dat wat Hij ons schenkt. Zodat we oog krijgen voor de
dingen die er echt toe doen.
Twee zaken vallen expliciet op in dit hoofdstuk.
1) Vers 5, kracht van God, op de wijze van het kruis, kracht om vol te houden.
2) Vers 7, wijsheid van God, liefde die zich weggeeft en nieuw leven geeft.

De Geest als gids, Hij leidt Gods kinderen rond in Zijn goede gaven. Hij vult ons met nieuwe
perspectieven. Dat moeten we niet proberen, maar we moeten ons overgeven. De Geest leert
roemen in het kruis van Christus!

Categorieën