7 juli 2019

De Godsvrucht

Predikant:
Bijbeltekst: 1Timotheüs 6:6
Dienstsoort:

Samenvatting

1. De betekenis
Godsvrucht is vrucht van God. Als God de Zoon en de Geest niet had gegeven dan waren we er niet
meer. We mogen nu zingen `Want na de dood is het leven mij bereid’, maar zonder godsvrucht is er
slechts een hel. Het woord godsvrucht wordt in deze brief negen keer genoemd. We kunnen ook
vertalen ‘godzaligheid’, dat betekent ‘vol van God’. Het is zalig tegenover armzalig. We zijn eerst vol
van zonden, maar we worden leeggemaakt en vervuld met God (Vader, Zoon en Heilige Geest).
Vanuit de grondtekst vertaald staat er letterlijk: ‘goede godsdienst’. Dat is iets anders dan
‘godsdienst’ waarin het alleen gaat om wetten en regels, maar niet om de verbondenheid met
Christus. Bij goede godsdienst plukken we de vruchten van God. We zijn vol van de Vader, Zoon en
Heilige Geest. Dat betekent vrolijkheid. Eerst een vreemdeling, maar nu God en God alleen.

2. De baten (winst)
In de tekst staat dat de godsvrucht een bron is van grote winst. In vers 5 staat ook dat godsdienst een
bron van winst is. Wat is het verschil? Er waren in die tijd godsdiensten, vaak sekten rondom een
persoon, waarbij leiders veel geld verdienden. Dit verwijt werd ook gemaakt richting Paulus en de
christelijke godsdienst. Deze goede godsdienst is echter totaal anders. De winst is dan niet in geld uit
te drukken, maar alleen met letters van Gods Woord. ‘Weg wereld weg schatten…’ Het is een bron
van grote winst. Niet uit te tellen, want het zijn hemelschatten. In psalm 25:5 zingen we van hen die
zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. We kwamen zonder iets op de wereld, en we
kunnen ook niets meenemen als we sterven. Maar straks erven we koninkrijken en we worden
verzadigd met zijn goddelijk beeld.
Misschien ziet u het niet, omdat het voor u verborgen is. Paulus spreekt van een ‘groot geheimenis’
en ‘deze verborgenheid is groot’. Toch heeft God er wel iets van geopenbaard in Zijn Woord: Christus
is opgestaan uit de dood, Hij is gezien van engelen, Hij is gepredikt aan de heidenen en Hij wordt
geloofd in de wereld. God heeft het geheim dus niet voor zichzelf gehouden. Van nature zien we het
niet, maar God openbaart het. Voor de goddelozen is er geen vrede, maar voor de liefhebbers van de
goede godsdienst is er een grote winst, die gaat boven alles uit. We zullen vol zijn van Vader, Zoon en
Heilige Geest en sterven wordt eeuwig erven. Paulus zegt dat hij alles schade en drek heeft geacht
om de uitnemendheid van de kennis van Christus.

3. De bevinding (ervaring)
De grote winst gaat gepaard met tevredenheid, dat is blijdschap. Zijn we tevreden met de Heere
Jezus? Kohlbrugge schrijft: Als u met het Lam tevreden bent, dan is het Lam met u tevreden. Als ik
Hem maar ken. Er is ook een schaduwkant aan het volgen van het Lam, dat is vervolging. Maar, als
God mijn God maar voor mij is, wie is mij dan nog tegen?

Categorieën