12 januari 2020

De laatste dag

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 24:30-31
Dienstsoort:

Samenvatting

Elke eerste maandag van de maand om precies 12 uur horen we de sirene als test. De
sirene is bedoeld om de mensen te waarschuwen voor een ramp. Eens zal er een alarm
uit de hemel klinken dat niemand zal ontgaan. Dat zal op de laatste dag van deze wereld
zijn, als Jezus terugkomt. Jezus vertelt hierover aan zijn discipelen. In Mattheus 24 krijgen
we de grote lijnen van deze gebeurtenis mee. Veel zaken blijven hierin nog voor ons
verborgen. We horen wel over de tekenen der tijden: een grote verdrukking, kosmische
rampen (verduistering van zon en maan, vallen van sterren) en een grote beving. Naar
mate Jezus dichterbij komt, zullen de rampen in hevigheid toenemen. Als het eindoordeel
komt stort de hele schepping in elkaar.
Op dat moment zal het zichtbare teken van de Zoon des mensen aan de hemel
verschijnen. Wat zal dat teken zijn? In de vroeg kerk dacht men dat het een kruis zou zijn,
of een groot licht. In de kanttekeningen staat dat dit teken Christus zelf zal zijn. Dit is in lijn
met Lukas 2 vers 12: “dit zal u een teken zijn: u zult het kind vinden, liggende in de kribbe
en in doeken gewonden”. De Heere Jezus komt lichamelijk en zichtbaar, zoals Hij ook
opgevaren is. Al het licht zal dan op de Heere Jezus Christus vallen en iedereen zal Hem
zien in Zijn majesteit. Alle andere macht, pracht, praal, eer en heerlijkheid zal hierbij in het
niet vallen.
In onze tekst wordt Jezus “Zoon des mensen” genoemd, dit betekent dat Hij geen
vreemde of false profeet is. Het is Dezelfde die op de aarde gewandeld heeft, gekruisigd,
gestorven, begraven en weer opgestaan is. Al de Zijnen zullen Hem herkennen. Hoe zul jij
Hem zien? Zullen wij Hem herkennen? Jezus zal komen op de wolken van de hemel, met
grote kracht en heerlijkheid, zoals beloofd door de engel in handelingen 1. De grote kracht
betekent dat er heel veel zal uitgaan van Jezus (verschijning). Jezus zal niet meer de
vernederde of hulpeloze zijn, maar bovenmate verhoogd. Hij zal voor iedereen te zien zijn:
wat indrukwekkend!
In Openbaring 1 lezen we dat Johannes als dood viel aan Zijn voeten toen Jezus
verscheen. Jezus straalt en blinkt, meer dan de morgenster, want Hij komt rechtsreeks uit
de hemelse heerlijkheid. Welke indruk zal Hij op ons maken? In onze tekst lezen we dat
alle stammen van de aarde Hem zullen zien en rouw bedrijven (vers 30). Dat rouw

bedrijven houdt in dat men zich op de borst zal slaan, want de mensen zullen zien Wie zij
doorstoken hebben. Dat betekent smart en wroeging omdat zij Hem verworpen hebben die
hen wilde redden. Laat het toch niet zo zijn dat je rouw zult hebben omdat je Jezus
genegeerd hebt en niet voor Hem gebogen hebt. Waarom zullen we Zijn liefde afwijzen?
Net zoals in de velden van Efratha, de hof van Getsemané en bij de hemelvaart, zullen er
zeer veel engelen bij de wederkomst zijn (vers 31). De stem van Jezus zal gehoord
worden, tot in de graven van de mensen. Iedereen zal opstaan, “want allen die in de
graven zijn zullen zijn stem horen“ (Johannes 5: 28). Wat een onbegrijpelijk wonder zal dat
zijn. Na die grote stem zal er een geluid van een grote bazuin klinken. Dat was al
voorzegd door de profeten Joël (2: 1) en Zefanja (1: 16). Dit bazuingeschal zal alle
stemmen overstemmen en door iedereen gehoord worden. Als de sirene gaat moet
iedereen naar binnen en de ramen en deuren sluiten. Maar op de laatste dag zal juist
iedereen naar buiten komen. Iedereen wordt op appèl geroepen.
Vanuit verlangen kunnen we al meezingen met psalm 42: “Wanneer zullen we in Uw huis
Uw naam verhogen?”. Dan zal Zijn gemeente bijeengebracht worden. Joden en heidenen,
doden en levenden zullen bijeenbracht worden. Dan zien we Abel, Jozef, het dienstmeisje
van Naäman, Asaf (die zing “het is goed om bij God te zijn”), Rachab de hoer, de
Kananese vrouw, de verdrukte christen uit Noord Korea, enzovoorts. Het zal een menigte
zijn die niemand tellen kan: van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste
ervan (vers 31). Ben jij er ook bij?
Hoe weten de engelen waar ze moeten zijn? In de hemel heeft men je bekering
opgemerkt, want er is blijdschap in de hemel als één zondaar zich bekeert. Zullen de
engelen ook onze hand grijpen, of vallen we over het woord uitverkorenen? Wie schuilt in
de genade van Christus, wordt door de engelen opgehaald. Als u Jezus negeert, zullen de
engelen aan je voorbij gaan. Ook in deze dienst zien de engelen er naar uit dat je knielt
voor Jezus. Dan zal de engel zeggen: kom maar, dan breng ik je naar Jezus Christus, de
Zoon van God: in de hemel. Hoe lang duurt dat nog?
Amen.

Categorieën