18 maart 2018

De les van het tarwegraag

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 12:24
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: Vs 24: Voorwaar, voorwaar Ik…hij veel vrucht.
Thema: De les van het tarwegraan
1. Verlangen naar Jezus
2. Verklaring van Jezus
3. Verzekering door Jezus
Dr. Den Hartog uit Amsterdam preekte zeer geleerd. Op een zondagochtend vond hij een briefje op de kansel met daarop Joh.12:21. Hij zocht het of en vond de tekst: Wij wilden Jezus wel zien! Het trof hem en hij preekte Hem. ’s Middags lag er de tekst uit Joh. 20:20: De discipelen waren verblijd dat ze de Heere gezien hadden! Hier gaat het om.
De Grieken wilden ook Jezus wel zien, ze waren op pelgrimage in Jerusalem en wisten dat hun eigen filosofie niet toereikend was. Een mooie vraag, Andreas leidde hen tot Hem, zoals hij dat ooit ook eens met broer Petrus gedaan had en de jongen met de vijf broden en twee vissen, een prachtige man die Andreas! De komst van deze heidenen zal Jezus hebben verkwikt. Een prelude voor na Zijn opstanding waarna er vele heidenen tot geloof in Hem zullen komen. Eerst echter moest Hij sterven.
2. Vs. 24 is de weg, les, wet van het tarwegraan. Door de dood heen tot het leven, door de afgang van het zaad tot de opgang van het graan. Passie en Pasen. Jezus zag op de vreugde die voor Hem lag. In Masada heeft men een dadelboom weten te telen uit een 2000 jaar oude pit, de Methusalempalm! Op biddag jl. kregen de kinderen tuinkerszaad mee, wat dezelfde les is. Een veelvoud van vrucht wordt voortgebracht door de dood van een graankorrel. Jezus past dit toe op Zichzelf. Er zal een rijke oogst volgen! Als Hij niet vanuit de hemel naar de aarde was gekomen zou Hij alleen gebleven zijn. De Vader had vanaf de berg Tabor Zijn Zoon met de verheerlijking thuis kunnen halen maar dan was Hij alleen gebleven, een Hoofd zonder Lichaam, zonder vrucht, volgelingen. Voordat Hij stierf had Hij wel volgelingen maar geen verlosten!
Ten dele hebben mensen ervoor gezorgd dat Jezus gezaaid werd, ten dele zelfs de duivel. Ook Hijzelf deed het, ten diepste deed God Zelf het, de Landman legde Hem in het stof des doods opdat Hij niet alleen zou blijven. Het alleenblijven was ondraaglijker voor Hem dan alleen te blijven in de drie uur duisternis. Na de hemelvaart komt de vrucht, na de wederkomst de oogst. Vs. 25: De wet van het tarwegraan geldt voor elke Christen, je eigen ik kruisigen. Anders blijf je alleen, je bent dan voor God waardeloos. Bekering is afsterving van je oude mens en opstanding van de nieuwe. Opdat Christus in mij gestalte krijgt! Het is schuldvergeving ontvangen en met Hem gekruisigd zijn, beide. Niet ik maar Hij. Het is de enige weg om waarlijk vruchtbaar te zijn in Gods koninkrijk. Afstand doen van jezelf, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijne dood. Niet meer ik maar Christus leeft in mij! Het duurt een tijd voor er iets te zien is, er zijn veel beproevingen. Op Gods tijd echter komt er een graanhalmpje naar boven. Broeder Jun uit De hemelse man zat zeven maanden in de cel waar hij werd getest en voorbereid om veel te betekenen in Gods koninkrijk. Ook Bunyan, Jozef. Het verlies van je eigen leven leidt tot een hoger, beter leven. Niet streven maar sterven, Paulus zegt: Ik sterf alle dagen. Het heeft ook te maken met je lichaam, eens zullen de gelovigen verheerlijkt opstaan. We zaaien en oneer, het zal opstaan in glorie!
3.Het draagt veel vrucht, honderdvoudig. Zie de kerkgeschiedenis, kijk om je heen, omhoog, vooruit naar migrantenkerken, allerhande geloofsgemeenschappen in Rotterdam. Er zijn ontzettend veel aanhangers en er komen nog veel meer. Ook de kinderen worden toegebracht, jongeren, buurtbewoners, Israel, de volkeren, war komt er een rijke oogst. Wat zullen de engelen verbaasd zijn als er wordt gemaaid. Wat zal het een vreugde voor de Heere Jezus zijn! God zorgt ervoor dat er vrucht is op de prediking, vroeg of laat.
A.R.Holst: …Ik zal de halmen…
Amen.

Categorieën