28 oktober 2018

De rechtvaardige zal uit het geloof leven

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 1: 17b
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: Romeinen 1: 17b:

De rechtvaardige zal uit het geloof leven.

501 Jaar geleden was er de reformatie en God is nog steeds trouw. Hoewel minder dan 50% van ons
volk nog iets met religie heeft. Maarten Luther is tot het geloof gekomen als instrument in Gods hand.
Er is een Naam, die van Jezus Christus waardoor wij zalig kunnen worden. Het is God te doen om
mijn leven, daarom heeft Hij de Zoon gezonden. Wee echter de zondaar die weigert op het Lam te
zien. Luther vluchtte naar het Erfurter klooster, ervoor was hij bijna door de bliksem getroffen en deed
hierdoor de kloostergelofte. Zijn rechtenstudie beviel niet, zijn levensvragen waren: Wat is de zin van
het leven en wie is God ? Hij begon zelf de bijbel uitvoerig te lezen en realiseerde zich schuldig te
staan t.o. Christus. Hij wilde in het klooster de schuld vereffenen, aanvankelijk gaf dit vrede. Von
Staupitz, de abt adviseerde hem vooral de bijbel te lezen. Toch gaf hem dit geen troost maar
veroordeling. Hij werd priester maar voelde zich uiteindelijk ook hierin alleen staan. Hij las Bernard van
Clairveaux die de innige relatie van Christus met de gelovige beschrijft, analoog aan het Hooglied.
Ook hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen en uit genade. Hij las ook het lied:
O hoofd bedekt met wonden. Von Staupitz vertelde hem dat Christus vertroost en de duivel verschrikt
! Ook de uitverkiezing verschrikte Luther. Zie op Christus’ wonden, dan versta je de uitverkiezing! En
er is geen waar berouw dan dat wat voortvloeit uit Gods liefde en Zijn gerechtigheid. In dit perspectief
ging hij de bijbel lezen. Hij las Ezechiel 33:20: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere, …geen lust
is de dood van de goddeloze maar daarin dat de goddeloze leeft ! Hoe is Gods gerechtigheid in
overeenstemming met Zijn goedertierenheid ? In de Psalmen gaat het over Gods gerechtigheid die
redt van de dood! Psalm 31 en 72. Dan leest hij in dit perspektief Romeinen 1:17. De gerechtigheid
die in Christus Jezus is! Uitdelend evangelie. Jezus Christus is onze gerechtigheid voor God. God
vraagt op dat evangelie acht te slaan. Zie op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt.
Door de poorten van het paradijs ben ik binnengegaan. God heeft het behaagd Zijn Zoon in mij te
openbaren! De zalige ruil: Hij mijn zonden, ik Zijn gerechtigheid. Kent u die trekkende liefde ? Wij
vallen Hem nooit tegen. Hij kent ons. Heer, ik kom tot U… Zijn gerechtigheid toegerekend, als had ik
nooit zonden gedaan, alsof ik alle gehoorzaamheid had volbracht. God openbaart Zich hier en nu in
de woordverkondiging. De wind blaast waarheen hij wil, alzo is een ieder die uit God geboren is. Want
zovelen er door de Geest geleid worden zijn kinderen Gods.
Amen.

Categorieën