5 maart 2023

De rode draad in jouw leven!

Predikant:
Bijbeltekst: Jozua 2:1-20, Jozua 6:25
Dienstsoort:

Samenvatting

Schriftlezingen:

Jakobus: 2 14- 26

Jozua 2: 1- 20

Josua 6: 25

Thema van de preek: de rode draad in jouw leven

Wat is de rode draad in jouw leven? Het is goed om daarover na te denken. Rachab wordt diverse keren inde Bijbel genoemd. Bij haar is er ruimte voor solidariteit en trouw. Het is een bijzonder verhaal: verkenners die naar een prostitué gaan, soldaten van Jericho worden misleid en de verkenners ontsnappen. Er wordt weleens gezegd dat God vreemde kostgangers heeft. Jezus zegt zelfs dat hoeren en tollenaren ons voorgaan in het koninkrijk van God. Jozua is een profeten-boek, direct geplaatst na de 5 boeken van Mozes (de Thora). Alle profeten en psalmen spreken over de Thora: hoe goed Gods wet is en hoe door midel van Mozes het volk Israel wordt uitgeleid uit Egypte. In de Hebreeuwse Bijbel staan de boeken in een andere volgorde: eerst de Thora en dan de profeten. Jozua wil ons laten zien waar het om gaat: trouw blijven aan God en aan de Thora/de wet van God. Het volk Israel gaat het land van Gods belofte in, maar het land stikt nog van de afgoden. Het gevaar is groot dat het volk Israel overspel gaat plegen door zich over te geven aan deze afgoden. Juist nu moeten ze trouw blijven aan de God van Israel.

De twee mannen moeten het land en de stad Jericho gaan verkennen. Ze komen in een huis van een hoer terecht. Ze komen dus precies op de plek terecht waar het kenmerk van het land Kanaän tot uiting komt. De naam Rachab betekent “ruimte geven” of “open stellen”. Dit lijkt op Rehoboth: de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Rachab vertegenwoordigt het land van afgoderij en hoererij, maar geeft ook een gelofte: zij zal het land open stellen voor het volk van Israel. De koning van Jericho (wij weten in tegenstelling tot Rachab zijn naam niet) wordt op de hoogte gesteld van de komst van de verkenners. Er worden soldaten naar het huis van Rachab gestuurd. Rachab zegt niet te weten waar de twee mannen vandaan kwamen en waar ze naar toe zouden gaan. Rachab heeft de twee verkenners echter verstopt onder oude vlasstengels (een betaalmiddel voor prostituees).

Rachab gaat op het dak in gesprek met de twee verkenners en doet daar een geloofsbelijdenis (Jozua 2: 9- 11). Ze vertelt over de grote daden van God, zoals de doortocht door de Schelfzee en de bevrijding van de Amorieten. Rachab weet dat de God van Israel het land Kanaän aan het volk Israel zal geven. Alle inwoners van Jericho zijn bang. Rachab belijdt dat de Heere de enige echte God is: “want de Heere, uw God, is een God boven de hemel en beneden op de aarde”. Zo bekeert ze zich tot de God van Israel. Dat is heel bijzonder en roept iedereen op om God te dienen en te gehoorzamen. In de Bijbel wordt Rachab vaak in één adem genoemd met hoer. Het valt echter op dat er verder geen veroordeling bij staat (hoewel natuurlijk duidelijk is dat hoererij in de Bijbel wordt afgewezen). Het bijzondere is ook dat Rachab vraagt om een teken van trouw: het rode koord. In Hebreeën 11 wordt Rachab genoemd als iemand die haar geloof ook door haar werken laten zien.

Rachab vraagt een teken van betrouwbaarheid. Ze was gastvrij, verborg de twee verkenners en bewees daarmee goedertierenheid. Ook aan ons wordt gevraagd om goedertierenheid te bewijzen, onder andere door ons open stellen voor andere mensen en hen te helpen. Het rode koord wordt een teken van trouw en hoop (tikwa). Het is een scharlaken rood: een intense kleur die niet zomaar uitgewassen kan worden. Hierdoor liet God haar huis staan, dankzij haar geloof en haar handelen van goedertierenheid. God wil ons ook een teken van hoop en trouw geven. De Heere Jezus is ook deze weg van de Thora gegaan. hij was zo trouw en goedertieren aan God en mensen tot het einde. Met Zijn bloed heeft hij dat bekrachtigd, zodat wij hier achter mogen schuilen.

In Jakobus 2 worden geloof en werken nauw aan elkaar verbonden. Rachab wordt bij de geloofshelden in Hebreeën 11 genoemd en komt zelfs voor in het geslachtsregister van de Heere Jezus. God wil ons ook inzetten voor die trouw en goedertierenheid. In Paraguay zijn kinderen, die dagelijks op de vuilnisbelt zoeken in het afval, geholpen door van het afval muziekinstrumenten te maken. Hierdoor kon zelfs een orkest opgericht worden, samengesteld uit afval van de vuilnisbelt. Zo kan God ons ook gebruiken in Zijn koninkrijk: laat ons zo instrumenten zijn in Gods hand.

Amen.

Categorieën