8 januari 2017

De vijf liefdes

Predikant:
Bijbeltekst: Hebreen 13:1-7
Dienstsoort:

samenvatting:

Thema: ‘De Vijf Liefdes’

Broederliefde (+)
1 Laat de broederliefde blijven.
Vreemdelingenliefde (+)
2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.
Gevangenenliefde (+)
3 Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.
Huwelijksliefde (+)
4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.
Geldliefde (-)
5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht (-liefde) zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
zomi0801ai am N

 

 

Samenvatting
Kort geleden verscheen een dagboek: ‘I am N’’. Geloven heeft gevolgen; dat blijkt uit dit boek vol inspirerende verhalen van christenen onder de terreur van de vervolging. Huizen worden gemarkeerd met een ‘N’ (nasrani = christen, volgeling van Jezus van Nazareth). Mensen worden vogelvrij verklaard en worden gedood.

De Israëlieten in Egypte (O.T.) waren juist veilig achter het bloed aan de deurpost. De Hebreeën (N.T.) wisten ook wat strijd en lijden om het geloof in Jezus was.

Hebreeën 11 gaat over geloof, hoofdstuk 12 over hoop en hoofdstuk 13 over liefde; de belangrijkste eigenschap van een kind van God.

- Laat de broederliefde (Filadelfia) blijven: pas op voor egoïsme, blijf een gemeenschap, familie van gelovigen. Zeker in tijd van tegenslag moeten we elkaar (op)dragen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen en daar woont Hij. Dat is het ene gebod van het Nieuwe Testament: ‘Heb elkaar lief’!

- Gastvrijheid; we hebben in Nederland veel vreemdelingen en vluchtelingen. Als christen mogen we deze mensen helpen, er zijn voor hen. Het vraagt liefde om heel concreet iets voor iemand te betekenen. De Heere zegt: Ik was naakt, gaf u mij kleding? Ik had honger, gaf u kleding? Ik was een vreemdeling, gaf u mij onderdak? In het oosten was het heel belangrijk dat je alles deed voor de vreemdeling die bij jou aankwam, in de Tweede Wereldoorlog kregen veel onderduikers een plekje bij christelijke families. Een andere vorm van gastvrijheid is pleegzorg, kinderen worden gastvrij geherbergd in een ‘vreemd’ gezin. Mijn voordeur heeft te maken met mijn hart! Maar pas op: vreemde personen herbergen is iets anders als vreemde leringen in huis halen. In hoofdstuk 12 gaat het over ‘God is een verterend vuur’. Lot haalde vreemde mannen in huis, hij nam een risico. De mensen van Sodom keerden zich tegen hem, maar de vreemdelingen (de engelen) zorgden voor zijn redding.

- Bent u wel eens in de gevangenis geweest? En dan was u op bezoek, u mocht gewoon weer naar huis. In Nederland zijn de gevangenissen heel anders dan bijvoorbeeld in Roemenië. In de tijd van Paulus zitten mensen in de gevangenis omdat ze vervolgd worden om hun geloof. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Als we lezen over de vervolgde christenen in onze tijd dan worden we stil. Wat maken/ maakten deze mensen veel mee. Wat betekent het om navolgers van Christus te zijn als je in de gevangenis terecht komt, mishandeld wordt? Leven wij mee met deze mensen, denken we aan hen als leden van het lichaam van Christus waar wij ook bij horen. Als een lid lijdt, lijden alle leden. Elke dag staat in de krant dat ergens een christen vervolgd wordt; zien wij dat wel? En wat doen we er mee? Hoe lang duurt de verdrukking nog?

Paulus werd mishandeld door een beul, maar juist die man komt tot bekering. Gunnen wij de vervolgers dat zij tot geloof komen?

Tijdens de Reformatie werden mensen vervolgd, gemarteld, en uiteindelijk gedood op de brandstapel. Dat betekende niet het einde, maar juist de eerste trede op de Jacobsladder die hen bracht bij God. Tegenwoordig worden de christenen het meest vervolgd in Noord-Korea, Irak, Eritrea, Afghanistan en Syrië. In China komen velen tot geloof, geeft de Geest opwekkingen, maar is ook nog steeds vervolging. Christenen worden gemarteld, hun lichamen zitten vol littekens. Jezus werd ook gemarteld, Zijn lichaam was ook getekend door de slagen en de doornenkroon.

De Psalmen bieden veel houvast aan de verdrukten. Die psalmverzen hebben ze uit hun hoofd geleerd. Ook in vers 5 staat: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten (Psalm 118) Denk aan de vrienden van Daniel in de vurige oven. Gebeden doen wel wat, God verhoort ze. Gevangen worden vrijgelaten, straffen worden niet uitgevoerd.

Wij kennen geen vervolging, we verliezen wat voorrechten en het begrip voor christenen wordt minder. Wij hebben nog vrede en vrijheid. We zouden anders in de kerk zitten en luisteren naar de preek als het gevaarlijk zou zijn. Maar ondanks de vervolging en onderdrukking groeit het christendom.

We mogen deze week bidden om moed, troost, nabijheid in eenzaamheid, kracht in de martelingen, hulp voor de ontvoerden, vergeving voor hen die Hem verloochenden, bekering van de beulen en de wederkomst van Christus.

God geve ons dat we Zijn Woord mogen bewaren, Zijn Naam niet verloochenen, te relativeren waar het op aan komt en een groot hart voor onze broeders en zusters die vervolgd worden.

Categorieën