10 juni 2018

De voorbede van Abraham voor Sodom

Predikant:
Bijbeltekst: Genesis 18:22b
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: Genesis 18: 22b
Thema van de preek: de voorbede van Abraham voor Sodom

3 gedachten:
1. Aanleiding
2. Inhoud
3. Antwoord

1. Aanleiding
Abraham wordt de vriend van God genoemd. De Heere komt met twee engelen bij Abraham op bezoek. Na de maaltijd loopt Abraham met hen mee in de richting van Sodom. Het gaat allemaal met haast. Voordat de Heere de boodschap over Sodom aan Abraham gaat vertellen, houdt Hij een zelfgesprek. De Heere wil het geheim aan Abraham vertellen omdat Abraham Zijn vriend is en de stamhouder van een groot volk. De Heere maakt Zijn wil bekend aan profeten. Blijkbaar is Abraham een profeet. Abraham krijgt de taak om Zijn kinderen (die er nog niet zijn) te onderwijzen. Voor de Heere is Abraham een bekende en de Heere heeft Abraham lief. Abraham zal met gezag spreken tegen zijn kinderen. De Heere gebruikt Abraham dus als instrument om Zich bekend te maken aan de mensen van Zijn volk. Zijn wij ook een vriend van God? Het is een zegen als we op een vriendschappelijke manier omgang mogen hebben met de Heere. Dat is heel intiem: “Ik heb Abraham gekend”. Dat betekent liefde die niet loslaat en dat betekent geroepen zijn. God breidt echter Zijn armen uit naar iedereen door te zeggen “kom tot Mij en wordt behouden”. Geven wij met gezag onderwijs aan onze kinderen over de Heere? De Heere wil dat Abraham spreekt over zegen en vloek, wel en wee. Het wee is heel dichtbij, want de Heere gaat spreken over Sodom. Door de grote zonden van Sodom heeft God besloten om deze stad te vernietigen. Lot was er gaan wonen vanwege de mooie natuur en de welvaart. God hoort het geroep van de zonden van Sodom. De Heere komt naar beneden om te zien of de zonden van Sodom werkelijk zo slecht zijn (net zoals de Heere bij Ninevé gedaan heeft). Omdat het volk van Sodom de maat vol gezondigd heeft, moet God hen straffen. Hoe zou het zijn met de zonden in Rotterdam, zowel buiten als binnen de kerk? Er zijn binnen de kerken in Nederland zoveel zonden die in het geniep plaatsvinden. Houden wij er rekening mee dat we een keer de maat vol kunnen zondigen?

2. Inhoud
Abraham gaat bij God pleiten voor de stad Sodom: Abraham staande voor het aangezicht van de Heere. Abraham vraagt aan de Heere of Hij wat mag vragen: Hij komt voor de Heere op zijn knieën terecht. Abraham zegt niet “bedankt voor de informatie en U heeft helemaal gelijk dat U de stad gaat verwoesten”. Abraham bidt en houdt aan in het bidden. Abraham doet voorbede voor de hele stad Sodom, met alle slechte mensen. Abraham haalt de rechtvaardigen erbij om bij God te pleiten voor de hele stad. God belooft de stad niet te vernietigen als er 50, 45, 40, 30 of 10 rechtvaardigen in de stad zijn. Abraham gaat niet klagen. Het is vruchtbaarder om de knieën te buigen en te bidden, met als doel het behoud van een stad en de bekering van de mensen. Bidt u zo voor uw omgeving? De heere Jezus zegt zelf “Ik ben niet gekomen om de mensen te verderven, maar om ze te behouden” (Lukas 9: 56). De Heere Jezus heeft huilend voorbede voor de stad Jeruzalem gedaan: “Ik heb u bijeen willen brengen als een hen haar kuikens bijeen brengt”. Aan het kruis bidt de Heere Jezus voor zijn beulen met de woorden “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen”. Abraham pleit op twee manieren: met ootmoed en vrijmoedigheid. Hoewel Abraham een vriend an God is, kent hij wel zijn plaats: aan Zijn voeten (als stof en as, vers 27). Abraham blijft toch doorgaan met bidden: als er nu 50, 45, 40, 30 of 10 rechtvaardigen zijn. “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij genade vinden ter bekwamer tijd” (Hebreeën 4: 16). God is heilig, maar toch mogen wij ons hele hart voor Hem uitstorten.

3. Antwoord
De Heere hoort Abraham wel. Het antwoord van de Heere op het gebed is dat de Heere aan Abraham denkt en Lot redt (Genesis 19: 29). Het oordeel en de straf van de Heere komt als de maat van de zonde vol is. Eens komt de Heere Jezus terug om te doordelen de levenden en de doden. Waar de boom valt blijft hij liggen. Het oordeel van God is rechtvaardig. In Sodom waren er zelfs geen 10 rechtvaardigen. Omdat God aan Abraham dacht, werd Lot uitgeleid uit Sodom. Zo worden er mensen uitgeleid om eeuwig thuis te komen bij de Heere. Dat is op het grond van het verzoenende bloed van Christus: “Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven”. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonden gemaakt. Wie zich in hun zonden en ellenden zicht tot Hem wenden, zullen milde handen en vriendelijke ogen ontmoeten. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden.
Amen.

Categorieën