17 mei 2020

De vrucht van de gevangenschap van Paulus

Predikant:
Bijbeltekst: Filippenzen 1: 12-14
Dienstsoort:

Samenvatting

De meeste brieven uit de Bijbel zijn door Paulus geschreven. Paulus is een dienstknecht van de Heere Jezus die in de gevangenis van Rome terecht gekomen is. Als je een misdaad hebt gedaan kom je in de gevangenis. Paulus zit echter in de gevangenis omdat hij het evangelie van de Heere Jezus verkondigd heeft. In landen zoals Noord Korea en Saudie Arabië kan het evangelie ook niet vrij verkondigd worden. Wat dat betreft zijn wij hier bevoorrecht.

 

Er was een nauwe band tussen de gemeente van Filippie en Paulus. Men wil weten hoe het mat Paulus gaat en hoe het nu moet met de verbreiding van het evangelie. De mensen van de gemeente van Filippie zijn dus erg afhankelijk van Paulus. De voorganger Epaphrodites maakt een hele reis naar Rome om te weten te komen hoe het met Paulus gaat.

 

  1. Voor hemzelf

Paulus gaat uit van het positieve als hij schrijft is vers 12: “En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend”. Voor Paulus is het dus goed toeven in de gevangenis, want het is goed voor de voortgang van het evangelie. De Heere had destijds al tegen Annanias gezegd hoeveel Paulus zou moeten leiden vanwege het evangelie. De Heere zei toen over Paulus “zie hij bidt”. Het leven van Paulus is een biddend leven geweest. De Heere heeft Paulus veel willen leren, waardoor Paulus weer veel aan anderen heeft kunnen leren. Een belangrijke les is dat het volgen van de Heere Jezus gepaard kan gaan met verdrukking. De Heere Jezus had al gezegd “zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt zijn kruis op en volgt Mij”.

 

Het volgen van de Heere Jezus is dus geen vanzelfsprekendheid. De Heere heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een zekere aankomst. Paulus was geroepen om een prediker van het evangelie te zijn en nu kan dit niet meer door zijn gevangenschap. Als we alleen op de omstandigheden letten is dat geen eenvoudige zaak. De Heere geeft echter een belofte bij tegenspoed’ “als je door het water zal gaan, zal dat je niet overstromen”. In de gevangenis krijgt Paulus dus bemoediging van God.

 

Wij zijn vaak geneigd om bij tegenslagen in mineur af te dalen. Paulus draagt het kruis vrolijk en dapper. De dienstknecht is niet meer dan Zijn heer: daarom worden de volgelingen van Jezus ook gebonden. Wij mogen het kruis volgzaam dragen, achter Hem aan. Het kan echter wel schuren in ons leven, bijvoorbeeld als we Gods weg niet begrijpen, of als we eenzaam zijn vanwege het corona-virus. We kunnen niet zomaar zeggen waarom corona in de wereld is gekomen, maar God heeft er wel een bedoeling mee.

 

Ondanks de omstandigheden in de gevangenis (die veel moeilijker zijn dan de omstandigheden in onze gevangenissen), zegt Paulus dat hij wil leven voor de mensen die nog meer over het evangelie moeten horen. Het is belangrijk dat ons levenshuis gebouwd is op de rots Christus. Ook als we het niet begrijpen: “leer ons volgen zonder vragen, Vader wat u doet is goed”. Jacqueline van der Waals heeft dit lied “wat de toekomst brenge moge” geschreven nadat ze te horen had gekregen dat ze aan een ernstige ziekte leed; waar ze later ook aan gestorven is.

 

  1. Voor de heidenen

In vers 13 schrijft Paulus “zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil”.  Alle mensen van het gerechtsgebouw (dat zouden weleens 9.000 mensen kunnen zijn) hebben het evangelie gehoord. Hierdoor draagt de gevangenschap van Paulus dus vrucht. De 9.000 Romeinen hebben de naam van Jezus dus gehoord. Daarnaast is de Romeinen duidelijk opgevallen dat deze gevangene zo anders is dan de ruige misdadigers waar ze anders mee te maken hadden. Er raken mensen geïnteresseerd in het evangelie van Jezus Christus.

 

In hoofdstuk 4 vers 22 schrijft Paulus dat hij de groeten doet van de mensen van het huis van de keizer. Kennelijk zijn er mensen van het keizerlijke hof tot bekering gekomen! God wist deze mensen te bereiken op een onnavolgbare manier. Daarvoor was de gevangenschap van Paulus wel nodig. Niet de keizer is de zaligmaker, maar alleen Jezus.

 

In die tijd waren er veel vragen en veel filosofen om antwoorden te geven op deze vragen. Er was veel verwarring, want er waren allerlei meningen. Door de kracht van God trad Paulus op als leesbare brief, zodat de Romeinen onder de indruk waren.

 

Ook nu kunnen er mensen getrokken worden tot het licht van God, omdat mensen als leesbare brief van Christus gezien worden. Mogen wij zo een instrument zijn in Gods hand, een middel tot bekering van de mensen om ons heen?

 

  1. Voor de gemeente

In vers 14 schrijft Paulus “dat het merendeel van de broeders de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken”. Veel gemeenteleden hebben vertrouwen gekregen doordat ze zien dat

Paulus vrucht krijgt op de gevangenschap, zoals blijdschap. De gemeenteleden in Rome krijgen dus de moed om het evangelie ongeremd te verkondigen. Als je broeder of zuster in de Heere bent, kunnen we ons optrekken aan de woorden van Jezus: “heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen”. God kan ook mensen om ons heen gebruiken,  zodat wij ook moed krijgen om het evangelie te verkondigen aan andere mensen: op school, in de buurt of op ons werk.

 

In deze wereld waar mensen de islam aanhangen of helemaal niet geloven, kan het evangelie van Jezus hen via ons bereiken. Als ik tot geloof in U kan komen, kan dit ook voor alle andere mensen.

 

De duivel denkt wat bereikt te hebben als Paulus in de gevangenis zit. Het pakt echter anders uit, want Paulus raakt niet ontmoedigd, bemoedigt de gelovigen en er komen heidenen tot geloof.

 

Paulus riep de mensen op die niet in staat waren om wat te zeggen (bijvoorbeeld slaven) om door hun houding te laten zien wie Jezus is. We mogen daarom bidden “maak ons Uw beeld gelijk”. Er is redding en zaligheid voor de grootste zondaren. De Heere oefent het geloof in de praktijk van het geloof. Dan hebben we God wel nodig. Dan hebben we een biddend leven nodig. God belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Dan mogen wij Hem hiervoor roemen.

 

Amen.

Categorieën