11 augustus 2019

De Wederkomst van Christus

Predikant:
Bijbeltekst: Jesaja 65:17-25
Dienstsoort:

Samenvatting

Wees waakzaam
35 Laten uw lendenen omgord zijn en de ​lampen​ brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun ​heer​
wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn
die ​slaven​ die de ​heer​ bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan
​tafel​ zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. 38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt
in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die ​slaven. 39 Maar weet dit, dat als de ​heer​ des huizes
geweten had op welk moment de ​dief​ komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten
inbreken. 40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen
komen.

"De Wederkomst van Christus"
Onze Heer en Zaligmaker komt terug, zoals Hij is gegaan bij de hemelvaart. Dat zei de engel tegen de discipelen.
De laatste trede van de verhoging wacht nog; Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Dan kan de
schrik om ons hart slaan; de bijbel geeft de symptomen die merkbaar zullen zijn als Jezus weerkomt. Wij willen
de dag van het oordeel graag uitstellen en kijken niet uit naar de wederkomst. We kijken uit naar Kerst en Pasen,
Pinksteren, maar niet naar onze dood, het oordeel.
In de gelijkenis in Lukas staat hoe we waakzaam moeten zijn.
Een rijke heer gaat naar een bruiloft. Zijn knechten moeten hem verwachten als hij thuiskomt. Maar het kan zo
laat worden dat ze hun heer niet meer verwachten. Zo ging het ook in de kerkgeschiedenis. Zoveel ellende,
ziekte, vervolging; zou God nog komen? Als we Hem verwachten; willen we in Gods huis zijn en van hem horen.
We zien naar God uit, zoals de dienaren van de heer van het huis. Gaat de deur al open?
Zijn wij er klaar voor, brandt onze lamp en zijn de lendenen omgord; zodat we niet vallen. Verkoop uw bezittingen
en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt,
in de hemelen, waar de ​dief​ niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Geef aalmoezen aan
behoeftigen, uw schat (Gods liefde) is in de hemel. We moeten heilig leven; zoals Jezus ons voorleefde. Het is
actief afwachten en verwachten.
In de Bergrede staat dat we ons geen zorgen moeten maken, maar letten op de vogels en de bloemen.
Christus kwam om te dienen. De heer kwam thuis en ging zijn knechten de voeten wassen en deelde het brood
en de beker met hen; hij diende hen als broeders. Zo leed de Zaligmaker voor ons, om ons te behouden die naar
Hem toeleven.
Hoe zal de wederkomst zijn? Jesaja zegt dat een rijsje zal voortkomen uit de tronk van Isai. Er zal geen
zuigelingensterfte zijn. Er staat dat er jongelingen zijn van honderd jaar; de dood is er niet meer. Wolven verkeren
met lammeren; de leeuw eet stro als een rund: een sterk beeld van het Vrederijk.
Mensen kunnen ook als dieren zijn. Ze gedragen zich als gevallen mensen; ze vallen elkaar aan en verslinden
hun naaste. God kiest zulke mensen uit voor zijn koninkrijk. God veranderd mensen, Hij doodt onze oude natuur
en er blijft een nieuw Godzalig leven over. Er zal geen vijand meer zijn en we zullen in vrede leven.
God zorgt voor ons, Hij is trouw en biedt geborgenheid tot in eeuwigheid. Johannes zag het al op Patmos hoe de
bruidegom de bruid meenam in zijn heerlijkheid.
Paulus zegt dat hij leeft alsof hij al was gestorven; hij keek vooruit naar het leven met Christus. Hij was in de
derde hemel, in de toekomst en zo krijgt hij kracht voor het heden, in vervolging en ellende.
Leven vanuit de toekomst geeft kracht om te leven naar de toekomst toe en ernaar verlangen om met Christus
verenigd te zijn. God klopt aan onze deur om ons uit te nodigen voor Zijn feestmaal.

Categorieën