10 maart 2019

Door de HEERE gekend en gezegend in Egypte

Predikant:
Bijbeltekst: Genesis 39:2
Dienstsoort:

Samenvatting

Vanuit het verhaal van Jozef lopen er lijnen naar Jezus. Verkocht voor een ondermaatse slavenprijs
door zijn broers en beland, na van hand tot hand verhandeld te worden, in het huis van Potifar. Dit is
de eerste parallel van de Heere Jezus. Wie was verantwoordelijk voor zijn dood? Ook zijn proces was
een koehandel en zijn prijs was ook een slavenprijs. Uiteindelijk staat er bij Jezus: ‘Hij gaf de geest’,
na van de ene naar de andere overgeleverd te zijn geweest, levert Hij Zichzelf uiteindelijk over aan de
dood. Zowel bij Jozef als bij Jezus spelen veel partijen, zelfs hun eigen broeders, een rol in de schuld.
En in beide gevallen heeft God de regie in handen.
Bij Jozef is God ook dwars door alles heen Zijn reddingsplan voor Israël en daarmee de hele wereld
aan het uitwerken: in vers 2, 3, 21 en 23 staat dat God bij Jozef was. Jezus is in het diepst van Zijn
lijden door God verlaten geweest, maar bij Jozef was de Heere erbij! God brengt hem in Egypte. De
keuze voor Egypte is niet toevallig, het is net zo’n grootmacht als het Romeinse Rijk dat in tijde van
Jezus werd ingeschakeld ten behoeve van het heilsplan. God laat dit rijk kennis maken met HEERE,
Jahweh, de Verbondsgod (vers 3).
Vanmorgen doet God dat ook bij ons, Hij komt tot het heidense Rotterdam en verbindt Zijn Naam
tijdens deze doopdienst aan Ivan en Floris, als bij Israël ingelijfd. Daarmee bevestigt God dat Hij ons
zegenend nabij wil zijn. Immanuël, God met ons! Hoe zal het straks met je kinderen gaan, als ze
groter worden? Jozef ging van hand tot hand. Welke handen zullen er aan onze kinderen zitten?
Sterker nog, er is al een vijandige hand. Die van de vorst der duisternis. Gods rechterhand is er
gelukkig ook voor ons en met ons en uit die hand mogen wij leren leven. In die hand mag je de
namen van je kinderen leggen.
Dat was wat voor Jozef, weg van huis en haard en verkocht tot slaaf. De aanwezigheid van God was
een stukje hemel op aarde voor hem! God gaf hem uitwendige zegen door Potifar hem aan te laten
stellen over zijn huis en inwendige zegen in Gods aanwezigheid in zijn hart. Dit is het geheim: wat wij
niet verdienen, schenkt God! Hij bevestigt dat in het teken van de doop! God zal dan het kwade voor
ons doen medewerken ten goede. Maar daarvoor moest Gods Zoon wél verlaten worden, toen Hij de
straf droeg die wij verdiend hadden. Hij daalde daarvoor af tot in de hel, zodat God ons kon
verhogen. Hij werd verlaten, zodat Hij ons nooit meer hoefde te verlaten. Zodat niets ons meer kan
scheiden van de liefde van God!
Ouders, zal je dit op waarde schatten? Onderwijs je kinderen hierin, want dit is het allerbelangrijkst!
Jozef was gekend en gezegend door de HEERE. Het is onze taak om de kinderen van de gemeente
hiermee bekend te maken! Want waar dat gebeurd, waar we niet alleen verbondskinderen zijn, maar
ook zo leven, daar openbaart God Zijn zegen. Dan volg je zonder vragen, want Vader, wat Gij doet is
goed! Dan neem je als Christus de gestalte van een slaaf aan en ben je gehoorzaam aan je hemelse
Vader. Zie je hoe Jozef op Hem lijkt? Zie je hem ijverig bezig, zoals later Daniël en Ezechiël, op de
plaats waar God hen stelt? Waarvoor leef jij? Waarvoor werk je? Als het goed is om te dienen, zodat
er iets zichtbaar wordt van de dienstbaarheid van Christus, omdat de Heere met ons is!
Potifar zag het aan Jozef. Hij zag dat God hem zegende. Het krachtigste evangelisatiemateriaal is als
het goed is de levenswandel van de gelovigen! De Heere heeft het niet alleen voorgedaan, maar in
de doop ‘bevestigt de Heilige Geest dat Hij in ons woont en ons heiligt tot leden van het lichaam van
Christus’. Zo vraagt onze liefdevolle vader van de gedoopten of wij Hem willen ‘gehoorzamen en in
navolging van Christus die voor ons gekruisigd en opgestaan is, in een nieuw godzalig leven
wandelen’. Een godzalig leven is een leven samen met Hem! Amen.

Categorieën