4 juni 2017

Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 24:44-49 Handelingen 1:8-9 Handelingen 2:1-4

Samenvatting:

Thema van de preek: ‘ Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest’

drie gedachten:
Toezegging
Verklaring
Vervulling

Preek
Wat is de kracht van de Heilige Geest? “Meer liefde en meer kracht” wordt er gezongen. in de grondtekst staat voor het woord kracht “dunamis”, dat lijkt op dynamo en dynamiet. Het Griekse woordje “dunamis” komt veel voor in de Bijbel.
Toen de legerpredikant ds. J.J. Poort met de dienst wilde beginnen kwam de organist naar binnen met de boodschap dat hij niet kon spelen omdat er geen stroom was. De ouderling van dienst had nog een stop en daarmee kreeg men het orgel weer werkend. Hierdoor kreeg ds. Poort een pinksterpreek: zonder stroom werkt er niets, evenzo is geen geestelijk leven zonder de Heilige Geest. Zonder stroom wordt het niets, al ga je alle andere dingen aanpassen. Als we die stroom missen moeten we naar die grote Ouderling van dienst: de Heere Jezus. Dan worden de harten en monden weer vol van de Heilige Geest.
Hetzelfde is het bij een mobiele telefoon: die heeft iedere keer weer stroom nodig, bij het opladen wordt het rode lampje weer groen. De Heilige Geest moet ons iedere keer weer opnieuw vervullen.

1. Toezegging
In Lukas 24: 49 staan de laatste woorden die de Heere Jezus aan Zijn discipelen doorgeeft. De Heere Jezus draagt de discipelen op om in de stad te wachten totdat de Heilige Geest op hen neer zal dalen. De uitstorting van de Heilige Geest is dus een belofte die de Heere Jezus geeft. Het gebod om het Woord door te geven hoort bij het gebod om de Heilige Geest te ontvangen/verwachten. Zonder de kracht van de Heilige Geest zijn we niet in staat om het Woord door te geven. Die kracht van de Geest is er nog steeds en hebben we heel hard nodig.
Waar is de kracht van de Heilige Geest in de kerk? Wordt die niet vaak gemist? Het lijkt wel of met als zingen en bidden er iets ontbreekt. Gods Hand is niet verkort en heeft nog steeds groot vermogen. Waar komt al het verval dan vandaan? in de meeste kerken loopt het aantal leden terug. Wij vieren het pinksterfeest, maar waar gaan de beste mensen in Nederland naar toe op pinksterdag: naar festivals of andere attracties.
De discipelen waren eendrachtig bijeen om te bidden en te smeken om de komst van de Heiige Geest. De discipelen baden erom omdat het hen beloofd was. Wij mogen onze hemelse Vader elke dag vragen om het hemelse brood en om de Heilige Geest. De vervulling ligt vast in belofte.
In Handelingen 2 begint het in Jeruzalem. In Handelingen 28 eindigt het in Rome. Het laatste woord in het boek Handelingen is het woord “ongehinderd”: het bleef dus doorgaan. Die vervulling gaat verder dan de verzoening. Het hele boek Handelingen staat vol met de bovennatuurlijke kracht van God. Om de mensen om ons heen te bereiken hebben we deze kracht zo nodig.

2. Verklaring
De Heilige Geest is niet alleen een persoon, maar ook een kracht die op en over je komt. Die kracht is de ene keer groot en de andere keer klein. De ene keer is er een matige wind, de andere keer een harde wind en weer een andere keer een stormachtige wind. Op de Pinksterdag was er een harde stormwind. Wij ervaren vaak niet onze kracht, maar onze zwakheid. In die omstandigheden moeten we telkens weer Zijn kracht verstaan.
In het begin van het Lukas evangelie staat dat de kracht van de Allerhoogste Maria zal overschaduwen. Door die kracht werd Maria van maagd vruchtbaar. Na de doop van de Heere Jezus in de Jordaan kwam de Heilige Geest als een duif op Hem. Die kracht was onder andere bedoeld om blinden het gezicht te geven en gebondene te bevrijden: dan komen er genezingen en bevrijdingen. Toen de bloedvloeiende vrouw het kleed van de Heere Jezus aanraakte ging er genezende kracht van Hem uit. De kracht van de Heilige Geest is niet beperkt tot genezing, maar ook een kracht om de duivel te verslaan (zoals in de woestijn gebeurde). De kracht van de Geest hebben we ook nodig om te lijden. Paulus had een doorn in zijn vlees. Na het onverhoorde gebed mocht Pauls zeggen, maar mijn kracht wordt in zwakheid vervuld.
De kracht ontvangen we zelf en mogen we doorgeven aan anderen. Het is Zijn kracht die we als een soort elektriciteit kunnen voelen. De discipelen hadden voor de Pinksterdag de bevoegdheid, maar nog niet de kracht. Voor de pinksterdag zaten de discipelen achter gesloten deuren, maar daarna was er grote vrijmoedigheid.

3. Vervulling
Het gebed is als het ware het snoertje dat ons verbindt aan de Heere. Het effect is krachtige prediking van Petrus, bekeringen, genezingen, blijdschap en het overtuigen van vijanden.
Door kracht van de Heilige Geest kunnen wij allereerst een getuigenis geven van de Heere Jezus, zonder vrees en met vrijmoedigheid. Dan komt er een grote opwekking waarbij velen tot geloof komen. Er komt echter ook weerstand en oproer. In Samaria bleek dat de krachten die via Filippus openbaar kwamen groter waren dan de boze machten die Simon gebruikte. Bij de uitwerking van de Heilige Geest is er nooit sprake van onverschilligheid.
Naast getuigen geeft de Heilige Geest de kracht om te strijden tegen bijvoorbeeld de zonden. Dan kunnen zelfs bezemzonden en demonische zonden overwonnen worden. Dan is het niet allen Romeinen 7 (ik ellendig mens), maar wordt het ook Romeinen 8 (niets kan mij scheiden van de liefde van Christus). Door de kracht van de Geest wordt onze opstandige wil gebogen naar wat God van ons wil. Door de Heilige geest wordt onze zonde aangewezen. De Heilige Geest geeft ook de kracht om het lijden te doorstaan, zoals Paulus en Silas in de gevangenis.
Wij leven onder de maat. Wij bidden om de Geest van boven. De Heere Jezus heeft de Heilige Geest beloofd. Jezus ging naar de Hemel en komt straks terug. In de tussentijd geeft Hij ons de Heilige Geest: de eerstelingen, een voorschot. Het is nog niet helemaal volkomen. In de beeldspraak zouden we kunnen zeggen: het is nog geen 220 volt, maar 12 volt. Als de Heere Jezus terugkomt heeft de satan geen macht meer over ons. Met die 12 volt kan er wel licht schijnen. Ik ben zo zwak, maar Zijn kracht is sterk. Daarom worden er nog steeds zieken genezen en gebondene bevrijd. Wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Laat me dan in U blijven, groeien, bloeien.

Opwekkingslied 464 verwoord het mooi:
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Categorieën