14 juni 2020

Door God bewaard

Predikant:
Bijbeltekst: Judas 1:1-7
Dienstsoort:

Samenvatting

Samenvatting:
Wie is deze Judas die deze brief heeft geschreven? Judas was een veelvoorkomende naam in die tijd.
Deze schrijver is Judas, de broer van de Heere Jezus. Dat schrijft hij echter niet op, hij noemt zichzelf
‘dienaar van Jezus’. Judas is in dienst gekomen van zijn broer, of eigenlijk van zijn Koning.
1. Een hartelijke bemoediging (vers 1)
Judas schrijft deze brief aan christenen met een joodse achtergrond. Door vervolgingen zijn ze
gevlucht uit Jeruzalem, waardoor de gelovigen overal verspreid werden. Judas spreekt de gelovigen
aan met drie woorden: geroepen, geheiligd en bewaard. Ze zijn geroepen om Jezus na te volgen en
hebben in Hem vergeving ontvangen. Hoe is dat met ons: volgen ook wij Jezus na? De gelovigen
worden ook bewaard, zegt Judas. De christenen aan wie deze brief is geschreven, hebben veel te
verduren gekregen. Zij moesten weg uit hun vertrouwde omgeving en zijn terecht gekomen in een
vreemde omgeving waar ze een minderheid vormen. Zij worden bewaard; zo is de Heere gericht op
Zijn gemeente. Zij is kostbaar in Zijn oog! Je kunt dit zinnetje het beste vertalen met ‘ze worden vóór
Jezus bewaard’. De gelovigen worden bewaard totdat de Heere Jezus komt. Te midden van alle
ontwikkelingen in de samenleving, in de kerk en in je eigen leven is de Heere de grote bewaarder. Hij
houdt je bij de les of brengt je weer terug bij de les. Zijn macht waarmee Hij bij de verlossing
bewaart, is groter dan de kracht van het vlees. Of mijn geloof het houdt, hangt niet af van de
ontwikkelingen om mij heen of van wat er gebeurt in mijn leven. Hij houdt de Zijnen vast!
In vers 2 zien we hoe Hij dat doet: Hij schenkt barmhartigheid, vrede en liefde. De Heere wil dat je
geven. We moeten ons dus niet teveel richten op de omstandigheden, maar naar Hem opkijken. Hij
wil dat Hij steeds groter en heerlijker wordt in je leven.
2. Een alarmerend bericht (vers 6)
In vers 6 komt opnieuw het woord ‘bewaren’ terug. Judas spreekt over engelen die hun
oorspronkelijke staat niet bewaard hebben. Engelen zijn geestelijke wezens die God dienen in
volmaaktheid. Maar nu schrijft Judas over engelen dien óngehoorzaam zijn, die in opstand zijn
gekomen tegen God. Het gaat in deze tekst over de engelen die ontrouw zijn geworden nog
voorafgaand aan de zondeval. Daarom zijn deze engelen weggestuurd uit de hemel en verblijven ze
in de donkerheid en het kwaad. Ze blijven daar tot het definitieve oordeel wordt uitgesproken en
God met hen voorgoed zal afrekenen. Ze worden bewaard in duisternis als straf voor hun
ongehoorzaamheid.
Judas was van plan een bemoedigende brief te schrijven aan de christenen. Maar ineens gooit hij het
over een andere boeg, hij wil dat zijn lezers wakker worden. Judas heeft namelijk gehoord dat er in
de gemeente waaraan hij schrijft mensen zijn binnengeslopen. Deze mensen zijn ongehoorzaam aan
het woord van God en veel gemeenteleden hebben het niet in de gaten. Deze binnensluipers kunnen
wel hoogstaande dingen zeggen over God, maar ze doen waar ze zelf zin in hebben. Wie zo leeft,
roept het oordeel over zich af. Judas maakt dat duidelijk met drie voorbeelden.

1. Het volk Israël stelde in de woestijn steeds de Heere God op de proef met hun gemopper. Als
straf daarop staat de Heere God het hun niet toe het beloofde land binnen te gaan.
2. Als tweede voorbeeld worden de engelen genoemd die tegen God in opstand zijn gekomen.
Ook zij worden gestraft voor hun ongehoorzaamheid.
3. Tenslotte zijn ook Sodom en Gomorra een voorbeeld van steden vol kwaad die door God
werden gestraft. Deze steden laten zien wat er gebeurt als je eigenzinnig je wegen zonder
God vervolgt.
Wat betekent dit nu voor ons? Ten eerste laten deze drie voorbeelden zien wat het einde is als je in
ongeloof je weg blijft vervolgen. Wie die route blijft vervolgen, gaat een oordeel tegemoet waarin
God zal zeggen: ‘ga weg van mij’. Dit is een aangrijpend woord. Zeker het eerste voorbeeld is
aangrijpend. Het volk Israël stond met hun neus op Gods grote daden, maar de meesten hebben het
beloofde land niet gezien. Dit is ook voor ons een aansporing: laat je vandaag nog leiden door het
woord van de Heere! Ga niet langer verder op je eigen weg!
Ten tweede roept dit alarmerende bericht ook de vraag op of het in ons dagelijks leven te zien is dat
we leven voor de Heere Jezus? Judas zegt ons dat het niet zo kan zijn dat je zegt dat je zonden zijn
vergeven, maar intussen doet waar je zelf zin in hebt. Welk gezag heeft het woord van de Heere
vandaag? Wat vraagt om bekering in jouw leven? Als we niet weten waar we zouden moeten
beginnen, mogen zien op de Heere Jezus Christus. Hij is de Verzoener van de zonden. Bij Hem wordt
je nieuw gemaakt, zodat je met vreugde Hem gaat dienen.

Categorieën