1 oktober 2017

dr. C.A. van der Sluijs 2 Kronieken 20:21

Bijbeltekst: 2 Kronieken 20:1-9;12-15;20-22;26-30 Psalm 136:1-4;10-18

Samenvatting:

Tekst 2 Kronieken 20 vers 21

Dreigend geweld en aanslagen, het gaat maar door. Ook het geweld in de Bijbel, met name in het Oude Testament. Voorbeelden te over. Ik krijg er moeite mee. Ook al is het theologisch uit te leggen als de hand van God waarmee Hij het volk heiligt.
Wat gebeurt er in dit gedeelte? In plaats van geweld is hier sprake van zingen. Hier gaat het ten diepste en ten slotte om in de Bijbel.
Heidenvolken spannen samen tegen het volk en het land van God. Dit is de plaats waarvandaan God Zijn koninkrijk uitbreidt, en dat is ten diepste de reden van de vijandschap. Toen en nu.

De reactie van Josafat en het volk Juda is als volgt: ze buigen zich neer voor de Heere en verootmoedigen zich. Vervolgens trekt het leger op, met de de Levieten al zingend voorop: ‘Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!’ De Levieten, verbonden aan de tempel waar de bediening van de verzoening plaatsvindt, zetten de toon.
De vijanden zijn verward en in die verwarring doden ze elkaar. Zo overwint de Heere; niet door kracht of door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden!

Vraag: Hoe winnen wij vandaag de strijd? Trekken wij ten strijde met Gods wapenrusting? Met welke muziek gaat dat gepaard?

Door Josafat wordt een dag van vasten en verootmoediging afgeroepen. Stel je voor dat dat ook in Nederland zou gebeuren. Er wordt tot de Heere gebeden:Heerser over alle koninkrijken, God van onze vaderen. Durven/kunnen wij dat ook bidden? In Uw hand is kracht en sterkte.

Vraag: Jezus Christus, onze Koning, Hij Die dezelfde is, was en zal zijn. Bent u in Hem geborgen? Helemaal? Er is geen verdoemenis voor degenen die in Jezus Christus zijn. Zing dan Zijn Naam, want zo verlost Hij je van de legers van de zonde.
Het volk Juda is nog niet verlost, maar wel verzekerd van de verlossing. Vanuit de tempel optrekkend, beginnen de Levieten met zingen: Zingen vanuit de bediening van de verzoening.

Vraag: gaat u wel eens vanuit de bediening van de verzoening/vanuit uw stille tijd al zingend de kerk uit/het werk tegemoet? Ook al bent u nog niet verlost, bent u wel verzekerd van de verlossing?

Vers 21: de Heilige Majesteit/The beauty of Holyness: de opeenstapeling van heiligheid: glanzende, schitterende majesteit. Hierbij gaat niet om je eigen welzijn, maar om de eer van God. Als deze eer omhoog gehouden wordt, kan de vijand niet winnen. Zingen is spreken op verhoogde toon.
In psalm 136 wordt Zijn eer hoog gehouden. Door het onder woorden brengen van Gods machtige daden, worden ze weer werkelijkheid. ‘Zijn gunst/goedertierenheid’ is voor eeuwig: hiermee wordt de verbondstrouw van God onderstreept.
Ook Christus gaat zingend de strijd in: Bij zijn geboorte wordt er door de engelen gezongen vlak voordat Hij de strijd aangaat op aarde. Daarnaast in de lijdenstijd: nadat de lofzang gezongen was, ging hij de Olijfberg op. Christus gaat de doodstrijd in met Psalm 31 op de lippen.

Nogmaals de vraag: bent u geborgen in die heilige majesteit? Is zijn schitterend licht opgegaan in je hart? Kunt u zingen? Zing dan mee! Hebt u een persoonlijke heilsgeschiedenis? Als dat zo is, mag je zingen vanuit de bediening van de verzoening over uw Heiland. Zingend verdwijnen zonden en zorgen. Ook het oude wordt vernieuwd door Hem. Hij blijft dezelfde!
Het gebeurt niet altijd, maar als God de eer ontvangt in je leven, is dat genade! Zingen is dan een expressie van datgene wat je beroert of ontroert bij God. Anderen, de hele schepping moet dan mee gaan doen.

Zingen trekt je mee naar de toekomst met God, wanneer alles tot zijn bestemming komt. Wat een dag zal het zijn om Hem te ontmoeten! Na de strijd had het koninkrijk van Josafat rust. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Kennen we dat? Als we hier op aarde gaan zingen tegen de duivel, de dood en de zonde in, vanwege het prijzen van de heilige majesteit, dan zal het eeuwig zingen van Gods goedertierenheid in het nieuwe Jeruzalem vast en zeker zijn.

Categorieën