2 december 2018

Een betekenisvolle verlossing

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 3:16
Dienstsoort:

Samenvatting

1 Wat er niet staat in Johannes 3:16
Johannes 3:16 is een bijzondere tekst. De hele Bijbelse boodschap staat er in. Maar het is eigenlijk een vreemde tekst om tenminste 2 redenen.
Het gaat in de tekst over God de Vader, God de Zoon, over de wereld en de mensen op aarde. Allereerst heeft God iets zeer lief gehad. Wie heeft God liefgehad? Je zou verwachten dat Hij de Zoon het allerdiepste heeft liefhad. Ten tweede, God geeft iets op. Heeft God de wereld opgegeven? Er zijn immers velen die God hebben opgegeven. En als we soms in ons hart kijken dan geven we zelf ook God op.
Het diepe van deze tekst is, dat het dus precies andersom is. God heeft de wereld lief gehad en heeft Zijn Zoon daar voor over gehad. Deze tekst brengt ons bij het hart van God.

2 Jezus droeg de straf voor onze zonden
Jezus kwam naar deze wereld om al onze zonden op Zijn schouders te nemen. Hij stierf in onze plaats. Het enige dat God vraagt is geloof in Hem, dat brengt eeuwig leven. Geloven wil zeggen dat je jezelf toevertrouwt aan Hem. Dat je Hem erkent als Degene Die het voor het zeggen heeft in je leven. Je geeft je fouten toe en maakt je klein voor Jezus.

3 Maar waarom kan God alleen vergeven als er bloed vloeit?
Waarom kan God eigenlijk niet vergeven zonder het kruis? Wat is het nut van Jezus’ offer? Is Kerst nu wel zo hard nodig?

4 Zonder het kruis zou God slachtoffers en daders niet serieus nemen
Wat zou er misgaan zonder dat offer van Jezus? Stel dat we een Bijbel hadden zonder Jezus. Zou God niet zomaar kunnen vergeven alsof er niet gebeurd was?
Zonder dat zou elk slachtoffer van kwaad zich miskend voelen. Als God vergeving zou rondstrooien, dan bestaat het recht niet meer. Als God een goede God is, dan moet Hij wel straffen. Het kwaad raakt Hem tot het diepst van Zijn ziel. Daar moeten we Hem diep dankbaar voor zijn.
Maar toch, wil God een nieuwe kans geven, ook aan daders van kwaad. Er is nog wel straf, maar die is voltrokken aan Zijn Zoon aan het kruis. Zijn liefde en genade is niet goedkoop.
Het kruis is ook nodig voor de dader van het kwaad. Een vergeving van zonde zonder enkele straf, doet de ernst van de zonde teniet. Het doet geen recht aan het schuldgevoel. Een god die zo gemakkelijk vergeving schenkt, zou wel heel oppervlakkig zijn.

5 Dieren voldoen niet als offer
Hoe zat het dan in de tijd voor het offer van de Heere Jezus? Was toen Zijn kruisdood nog niet nodig?
In die tijd werd een dier geofferd. Dat dier nam de plaats in van de mens. God nam daar tijdelijk genoegen mee, maar er is uiteindelijk meer nodig. Een mens moet de zonde van de mens dragen. Dat zien we al in Psalm 40 geschetst. Tegelijkertijd kan een zondig mens, niet voor een ander schuldig mens betalen. Een dergelijk rechtvaardig mens bestaat niet.

6 Een kan maar voldoen: Jezus, God en mens
Alleen God is zondeloos. Dus de Verlosser moet God en mens zijn. Jezus ruilde Zijn rechtvaardigheid voor onze zondelast. Hij nam de schuld en stierf voor ons.
Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. Zo lief heeft de Zoon de Vader gehad dat Hij dit heeft gedaan. In dat vredesberaad waren ze het eens.
Hopelijk kunt u met uw gevoel meekomen en de liefde voelen in uw hart. Misschien bij het luisteren naar een Kerstconcert, bij het lezen van de Bijbel of iets anders. Maar misschien zou u dat graag willen voelen, maar voelt u dat niet. Dat is ook niet noodzakelijk. In de tekst wordt het eeuwige leven aangeboden aan “ieder die gelooft” en niet aan “ieder bij wie de tranen over de wangen rollen”.

7 Het kruis, teken van Gods verzoening
Een kind geeft soms met zijn armpjes wijd uit aan hoe groot zijn liefde voor vader of moeder is. Dat is zijn/haar teken van liefde. Gods teken van liefde is het kruis. Gelooft u in deze God wiens liefde oneindig groot is? Al is het met vallen en opstaan? Toch, van harte gefeliciteerd! U hebt een God om intens dankbaar voor te zijn, een God om trots op te zijn.

Categorieën