18 juni 2017

Een groeiend geloof

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 4:46-54

Samenvatting:

3 gedachten:

  1. Christus om Zijn macht gezocht (vers 48)
  2. Christus op Zijn woord geloofd (vers 50)
  3. Christus in Zijn Persoon gekend (vers 53)

 

In dit bijbelgedeelte staat drie keer het woordje geloof (vers 48, 50 en 53). Dit heeft telkens een wat andere betekenis.

De koninklijke hoveling was een hoge militair of minister van de koning Herodus, die gelegerd was in Kapernaüm. Hij had een gelukkig leven met een goede baan, een groot huis, enzovoorts. Maar op een dag wordt zijn zoon heel ziek. De hoveling maakt zich grote zorgen. Alle hulp en zorg helpt niet, want het gaat steeds slechter met zijn zoon (hij was tot stervens toe ziek). Wij kunnen zoveel verwachten van een dokter als we ziek zijn. De schaduw van de dood valt over de villa van de hoveling. Als je rijk bent gaan de zorgen niet aan je voorbij, want veel dingen kun je niet met geld oplossen. Soms sterft een kind eerder dan de vader of moeder. De eerste persoon die stierf was een zoon: Abel. Ook als je jong bent kun je sterven: dan moet je wel de Heere kennen en liefhebben. Je bent pas een kind van God als je door een waarachtig geloof tot Christus gekomen bent; dat gaat verder dan gedoopt zijn.

1. Christus om Zijn macht gezocht (vers 48)De hoofdman vraagt aan de Heere Jezus om te komen en zijn zoon gezond te maken. Hij schrijft dus voor hoe de Heere Jezus te werk moet gaan. De Heere Jezus zegt dat ze niet zullen geloven als ze geen wonderen en teken zien. Dat klinkt hard. De Heere Jezus wil leren dat Hij geen wonderdokter is. Gaat het om de hulp of om de Heere Jezus zelf? Waarom heb jij de Heere Jezus nodig? Gaat het om jouw belang, of ook om Zijn eer? Een naam-christen heeft Jezus nodig omdat Jezus zo nuttig is, maar een waarachtig christen heeft Jezus nodig omdat Hij zo prachtig is. Het gaat niet alleen om het wonder, maar veel meer om het woord. Wonderen bekeren geen hart, dat doet alleen het woord.Alleen Zijn gelovigen mogen volgende week aan het avondmaal. Misschien heb je altijd wel gedacht dat je gelooft, maar is het een waar geloof? Het eerste kenmerk van het ware geloof is dat er voor niets en niemand anders plaats is dan voor Jezus alleen. Het tweede kenmerk is dat het de toevlucht naar de Heere Jezus zoekt. Het derde kenmerk is dat je blijft bidden. Doet uw geloof u bidden? Vertelt u aan God uw gebrek, noden en verlangens? Zoekt u Zijn aangezicht? Als u een geloof hebt dat niet bidt, hebt u een ziel waarin geen Christus is: dan kunt u beter van het avondmaal wegblijven.Het geloof bekommert zich ook om de ziel van een ander. Dan brengen we onze kinderen in het gebed tot God. Het zieke kind van de hoveling kon dat niet doen, maar de vader deed het voor zijn zoon.De hoveling wordt niet boos, hoewel hij gewend is dat mensen hem gehoorzamen. Hij zegt “kom toch voordat mijn lieveling sterft”; dat was een hartekreet. Hij smeekt de Heere Jezus. Hij is niet weg te slaan bij de Heere Jezus.De koorts is de gids voor de vader om naar de Heere Jezus te gaan. Als het kind niet ziek geweest was, was hij nooit naar de Heere Jezus gegaan en was hij niet tot geloof en zaligheid gekomen. Wij zijn vaak zo traag zodat God tegenspoed naar ons moet zenden, om ons bij het kruis van God te brengen. Hij zend ons lijden om ons leven te redden van de ondergang. Het allereerste kenmerk van geloof is dat je naar de Heere Jezus toegaat. Wie van u is er al persoonlijk naar de Heere Jezus toe gegaan? Het lijden wordt geheiligd: hij gaat niet vloeken maar vragen. “Heere help”. Achteraf kun je dan God zelfs danken voor het lijden. De weg van Kapernaüm is minstens 5 uur naar boven lopen. Hij kwam met spoed. Hij zocht Jezus om zijn macht. De vader had ook bij zijn zoon kunnen blijven om de laatste zorg en aandacht te geven, maar toch gaat hij met verwachting naar Jezus toe.

2. Christus op Zijn woord geloofd (vers 50)De Heere Jezus stelt de hoveling verder op de proef door niet mee te gaan, want Hij zegt: “ga heen, want uw zoon leeft.” Dat is heel wat anders dan de hoveling zei (kom mee, want mijn zoon sterft). De heere Jezus doet het op Zijn eigen manier. De reactie van de vader is dat hij gelooft en hij ging heen. Hij ging niet alleen, want het woord ging mee. Wat een geloof: zonder enig bewijs gaat hij al terug. Hij voelde niets en het ging tegen zijn verstand in (de hoveling wist heel goed hoe ziek zijn zoon was): alleen het nochtans van het geloof was er. Hier groeit een wonder-geloof naar een woord-geloof. De hoveling loopt uren naar beneden, in gehoorzaamheid. De jongen is al beter. Jezus geeft verhoring en herleving op Zijn eigen manier: Zijn woord. Als Jezus wel mee was gegaan, was de zoon pas uren later genezen.

3. Christus in Zijn Persoon gekend (vers 53) Zo gaat het niet altijd. Wij kunnen gebeden hebben, maar toch kwam de dood onvermijdelijk daar. Hoe ga je daar nu mee om? Waarom komt er wel genezing in de Bijbel en waarom niet bij mijn kind, kan een niet te beantwoorden vraag zijn. Jezus geeft wel een teken: als ik in het koninkrijk gekomen zal zijn, zal niemand meer zeggen “ik ben ziek”. De bedoeling van al die tekenen is dat de mensen, gelovende, het leven hebben in Zijn naam (Johannes 20). Het geloof werd aangevochten, maar ook bevestigd. Als de hoveling thuiskomt rent zijn zoon hem toe: wat een vreugde als het geloof wordt verwisseld in aanschouwen. Dan komt het hele huisgezin tot geloof. Het hele gezin wordt behouden en gered voor de eeuwigheid. God geeft altijd meer dan we vragen: je bidt om genezing en je ontvangt zaligheid voor je hele gezin. Wat een heerlijke zegen kan God maken uit grote ellende en bezorgdheid. Onze gestolde tranen zullen straks als parels schitteren aan de verlossingskroon.In vers 54 staat dat dit het tweede teken van de Heere Jezus was: eerst water in wijn. Nu werd de hoveling vervuld met vreugde van wat God heeft gedaan.Amen.In Lukas 8: 3 staat dat de hoveling Chusas heet en zijn vrouw Johanna. Johanna diende de Heere Jezus met haar bezittingen. Johanna was aanwezig bij het kruis en bij de opstanding. Het ging van de gave tot de Gever.De hoveling loopt alleen en zou door de duivel verzocht kunnen worden, bijvoorbeeld door in te fluisteren dat hij zich heeft laten afschepen en dat zijn zoon al dood zal zijn. Een goed medicijn tegen aanvechting is door hardop de woorden van de Heere Jezus te herhalen. Dan komen de slaven van de hoveling: zouden ze zeggen dat zijn zoon dood is? Nee, ze roepen: “meester, uw Zoon leeft”. De vader knikt, want hij wist het al. Er wordt vastgesteld dat op het moment van Jezus woord de koorts was verdwenen: wat een bevestiging!

Categorieën