28 januari 2018

Een theelepel berouw

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Koningen 21:20a
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: Een theelepel berouw
1. Veroordeling door God, vs. 21
2. Verootmoediging voor God, vs. 29
3. Verlenging door God, vs. 29

Open Doors bericht van bloedstollende taferelen in o.a. India. In 50 landen zijn meer dan 215 miljoen gelovigen die vervolgd worden, kostbare kinderen van God, zoals Naboth. De lijst wordt aangevoerd door Noord-Korea, Afghanistan en Somalië. Izebel misbruikt Gods naam om Naboth vals te veroordelen en er vindt een gerechtelijke misdaad plaats. God zwijgt, waarom ? Een raadsel, zie ook Psalm 73. Ten diepste is dit ok het raadsel van het kruis, naar Gods raad. Hoe lang nog, Heere? Toch laat God zonden niet ongestraft, wat in het tweede deel van dit hoofdstuk blijkt, analoog aan het Joegoslavië tribunaal, wat ook 25 jaar heeft bestaan en uiteindelijk de grootste misdadigers heeft veroordeeld.
1.Achab is in Naam van God gevonden op het plaats van delict. De boodschap aan hem gaat nu veel verder dan bij de voorspelling van de drie jaar droogte, Achab’s persoonlijk leven wordt nu geraakt, een persoonlijke oordeelsaankondiging. Elia staat hier als levend geworden geweten in naam van Gods wet. Numeri spreekt van het vinden door Gods recht! De Goël is de losser, een van zijn taken was het bloed wreken, zo ook Jezus straks! Maar ook de genade gaat achter ons aan, uitgebeeld door de goede Herder die het verloren schaap vindt en terugbrengt. Het vonnis komt in vs. 20-25. Het lijkt op de geschiedenis van David met Bathseba, Nathan vonniste hem ook. Zie ook Petrus en Judas. Hoe ga jij met de waarheid om? Kritiek doet pijn, maar: De rechtvaardige slaat mij, het is echter olie op mijn hoofd, oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen maar talrijk de kussen van de vijand. Gods goedheid nog gestrengheid bracht Achab tot bekering, nu komt het oordeel. Hij was verkocht onder de zonden. Het evangelie betekent de verbreking van de zondemacht, de duivel door de Verlosser.
2.Achab is tot berouw gekomen! Hij wordt geraakt en toont in het openbaar zijn berouw. Is Gods Woord bij u al eens werkelijk geland, zoals deze oordeelsboodschap? De majesteit van Gods Woord verplettert Achab, ondanks dat dit niet beklijft.
3.De grootse reactie van God op het flinterdunne berouw van Achab: Het onheil wordt uitgesteld! De genadetijd voor deze man wordt verlengd. Bij ons gaat het andersom: Eerst een zware boetedoening van de tegenpartij en dan een klein genade betoon. Zie ook Nineve met Jona. Gods hard is groter dan het onze. Het is de rijkdom van de barmhartigheid van God. De slechtste koning krijgt onmiddellijk uitstel,

 

Categorieën