7 juli 2019

Ga in Mijn wegen, want dat is leven

Predikant:
Bijbeltekst: Exodus 4:18-31
Dienstsoort:

Samenvatting

En het gebeurde onderweg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam en
hem wilde doden. Toen nam Zippora een vuurstenen mes en ​besneed​ de voorhuid van haar zoon. Zij wierp die voor
Mozes' voeten en zei: Werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet Hij hem met rust. Vanwege de
besnijdenissen zei zij toen: Bloedbruidegom.
“Ga in Mijn wegen, want dat is leven “Een bijzondere geschiedenis die vragen oproept. Is God tegen Mozes; die Hij
zelf geroepen heeft? Mozes heeft de opdracht aanvaard om het volk Israël te leiden uit u Egypte en dan wil God hem
in een herberg doden. De reden is dat Mozes Gods verbondsinstelling niet heeft gehouden; zijn zoon niet heeft
besneden.
Toe Mozes (80 jaar) geroepen werd, had Mozes steeds een bezwaar. Die nam God weg en hij gaat naar zijn
schoonvader om te vragen of hij mag vertrekken. In onze tijd zijn we gewend geraakt aan ‘ieder voor zich’. Maar we
maken deel uit van een familie en van Gods familie. Het is goed om te overleggen en gebruik te maken van
andermans
Levenswijsheid. Mozes vertelt niets over de achtergrond en de reden van zijn vertrek. Hij noemt het familiebezoek.
Hij krijgt toestemming van Jethro en een bemoediging van God (je vijanden zijn gestorven).
Mozes neemt zijn vrouw en zonen mee, maar ook zijn staf. En onderweg komt God hem tegen om hem te doden. Is
God zo sinister, dat Hij Mozes op pad stuurt en dan bedreigt? Moet je bang zijn voor Hem. God is geen mens, Hij
stelt regels en wil dat we ons eraan houden. Maar Hij geeft ook een moment van redding, bekering. We weten niet
wat daar precies gebeurde, maar het was een strijd op leven en dood. Deze geschiedenis lijkt op die van Abraham en
Izak of Jakob die met God worstelt met God. God vraagt totale overgave van ons; ons hele leven moeten we aan
Hem geven. De Heer is rechtvaardig en genadig; de heilige God.
De besnijdenis was het uiterlijke teken van Zijn verbond met de mens, iedereen moest daarin meedoen. Deed je niet
mee, dan stond daar afsnijding (doodstraf) op. En Mozes heeft niet gehoorzaamd. God bezoekt hem om afscheid van
hem te nemen; deze verbreker van het verbond. Het leven met de Heere luistert nauw! Al onze krachten en ons
verstand moeten we aan Hem wijden; leven tot Zijn eer. Mozes kan dit niet gaan verkondigen als hij zelf niet doet
wat God vraagt. Zippora besnijdt hun zoon (het is een noodsituatie) en werpt de voorhuid voor haar man neer.
Kennelijk was de vrouw tegen de besnijdenis; ze noemt Mozes een bloedbruidegom. Na de besnijdenis van hun
oudste zoon heeft Zippora (een Midianistische) besloten om dit nooit meer te laten voorkomen. Mozes stemde daar
in toe; waarschijnlijk voor de lieve vrede. Wij zijn verantwoordelijk voor de doop van onze kinderen. Luisteren we
naar God of naar de mensen om ons heen als het gaat om Zijn richtlijnen? Bidden we om raad?
God laat zien dat behoud plaats vindt door bloed. Wij kunnen niet voldoen aan Gods opdrachten, maar de Heere
wijst ons op de verzoening door voldoening. God spaart de Israëlieten door het bloed van het geslachte lam aan de
deurposten. In het bloed is het leven en God is het Leven. Jezus gaf Zijn leven voor onze redding, Hij was het Lam dat
geslacht werd en door Zijn bloed mogen wij leven. We moeten Hem om raad vragen en gehoorzamen. Let op Zijn
liefde en keer je naar Hem toe. Het gaat niet alleen om het uiterlijke teken, maar om leven vanuit onze totale
overgave aan Hem. Ga in Zijn wegen; dat is leven.

Categorieën