19 januari 2020

Geef voor je kerk

Predikant:
Bijbeltekst: Maleachi 3:10
Dienstsoort:

Samenvatting

Deze periode staat weer in teken van de actie Kerkbalans. Het is moeilijk voor ons te beslissen wat
we moeten geven. Wat vullen wij in? In sommige kerken, bijvoorbeeld in Australië, wordt door
iedereen een tiende gegeven aan de gemeente; dit is volgens hen echt Bijbels. Hoe zit dat bij onze
gemeenten in Nederland? Het thema van deze preek is ‘’Geef voor je kerk’’ en hierin staan drie
punten centraal: Beroven, brengen en beproeven.

Beroven
In de tijd waarin het boek Maleachi is geschreven, is het volk Israël weer teruggekeerd naar
Jeruzalem. De tempel is weer opgebouwd en de wetboeken gaan weer open. Hierin staat ook de
regel uit Leviticus waarin geboden wordt om de tienden van al je bezittingen te wijdden aan de
Heere. In deze tijd waren er genoeg omstandigheden om hier onderuit te willen komen; het Joodse
volk was arm en berooid. Ieder woog waarschijnlijk al zijn bezittingen, oogst en dieren/vee af. Was
het allemaal wel genoeg om deze moeilijke periode door te komen? Het volk kwam er niet aan toe
om de tienden af te staan. Daarom roept de Heere door Maleachi op tot bekering; Hij geeft aan dat
Hij recht heeft op de tienden van iedere Israëliet en dat zij Hem op deze wijze beroven. Het laat ons
erbij stil staan dat alles wat wij hebben van God vandaan komt. Hoe staan wij hiertegenover? Nemen
wij als gemeente van Christus 10% van ons salaris mee naar de kerk en doen wij dat in de
collectezak? Wat is in dit opzicht ons offer als wij denken aan wat Christus voor ons gedaan heeft?

Brengen
Is het een plicht voor ons als Christen om 10% van ons geld te geven aan de kerk? De Joden gaven in
het Oude testament zelf meer dan 10% terug aan God, het zou ongeveer neerkomen op ongeveer
23.3% van hun bezittingen. Het is natuurlijk niet meer te vergelijken met deze tijd, waarin wij ook
belasting moeten betalen en in die tijd ging het niet om geld maar om bijvoorbeeld de opbrengst van
de oogst of dieren uit de kudde. Het gaat daarbij hier om een puur Oudtestamentische wet, want er
staat niks in het Nieuwe Testament over het geven van je tienden. We geloven in het nieuwe
verbond waarin de offerdienst vervuld is door het werk van de Heere Jezus Christus. Deze 10% is
geen plicht of regel meer, maar we worden als gemeente van Christus wel opgeroepen om te geven
aan mensen die het nodig hebben. De tienden geven is hierin geen einddoel maar wel een
uitgangspunt. In het Nieuwe Testament worden er voorbeelden genoemd waarin mensen geven naar
hun eigen vermogen; rijke mensen gaven veel, de armen weinig. Maar ze gaven dus wel vanuit liefde
en hun mogelijkheid. Er hoeft ook niet per se geld gegeven worden, zo kan er bijvoorbeeld ook 10%
van je tijd worden gegeven aan de Heere en/of je naasten.

Beproeven
De Heere heeft recht op het beste deel van je bestaan. Het gaat erom dat er prioriteiten worden
gesteld aan wat je geeft aan geld of tijd. Wat heeft prioriteit in je leven, de Heere God of mijn
vakantie? In Maleachi staat geschreven dat wanneer iemand met overgave en liefde geeft, de Heere
hem of haar zal zegenen. Paulus schrijft niks over de 10% als voorwaarde, maar wel dat de Heere een
blijmoedige gever liefheeft. Het is geen regel of plicht dat je een bepaald bedrag geeft, maar het
geven is een teken van dankbaarheid en liefde voor God. Nog steeds is de confrontatie met het
weggeven van ons aardse rijkdom mogelijk een oproep tot bekering. Er zijn echter nog steeds
voorbeelden uit de recente geschiedenis te noemen waarin mensen en kerken/stromingen
blijmoedig hun bezittingen en tijd weggeven aan de kwetsbare mensen om hen heen. Hierin mag een
opleving en de zegen van God gezien worden in de harten van mensen. Door de secularisatie in de
wereld en in de daaruit voortvloeiende consumptiemaatschappij, wordt echter weer aangemoedigd
om vast te houden aan je eigen geld en goed. De Heere God wil dat wij oprecht en blijmoedig geven,
met heel ons hart en leven. Geef voor je kerk; de Heere heeft een blijmoedige gever lief. Amen.

Categorieën