29 juli 2018

Gesterkt leven

Bijbeltekst: Jesaja 40:31a
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: ‘Gesterkt leven: maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen!’

Vakantietijd: een periode van rust. Waar vinden we nieuwe kracht? Aan zee, in de bossen? Jesaja zegt dat we nieuwe kracht alleen bij de Heere vinden, dat we daar tot rust komen. Een vakantie zonder Hem brengt ons geen blijvende rust. Het volk Israël is in ballingschap, onvrijwillig ver van huis vanwege hun afgoderij. Gods geduld kent een grens. Het volk spreekt in vers 27: ‘Mijn weg is voor de Heere verborgen, Hij heeft ons uit het oog verloren.’ Waar is God in deze wereld? Wat merken wij nog van Hem? Misschien bidt je al wel jaar en dag om bekering, maar blijf je zo droog vanbinnen en heb je geen steun aan Zijn belofte. De woorden ‘moe’ en ‘afgemat’ keren elke keer terug in Jesaja 40.

Wij kunnen net als Israël in een crisis komen omdat we God kwijt zijn en Hem missen. De profeet heeft een woord voor ons van zijn zender: God is bewogen en ziet met liefde naar Zijn volk om! In vers 27 vraagt Jesaja: Waarom zegt u dat de Heere u heeft vergeten? Daar klinkt een verwijt in. Niet hard of fel, God zet Zijn volk niet op hun nummer, maar liefdevol. Zoals Jezus tegen Petrus in de golven: Waarom heb je gewankeld, kleingelovige? Jesaja tekent God in Zijn grootheid: De eeuwige God ziet je moeiten. Gods inzicht is groter dan dat van ons. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn inzicht is ondoorgrondelijk. Dat betekent niet dat we overal maar in moeten berusten, dat is een houding zonder vertrouwen en overgave. Als ik het niet meer zie, ziet Hij het wel! Hij kan de weg banen. De Heere wordt nooit moe, op Hem doen we nooit tevergeefs een beroep. Hij staat altijd klaar om de vermoeiden en die geen krachten hebben, te versterken. Wij moeten hem dan wel verwachten.

Wie de HEERE verwachten: HEERE staat met hoofdletters, dat betekent dat we op Hem aankunnen. Hij heeft beloofd onze God te zijn, ondanks al onze klachten over Hem. Heb je dat weleens? Dat je denkt dat je weg voor Hem verborgen is. Omdat de Heere Jezus is gestorven is het mogelijk dat zondaren hun krachten vernieuwen. In verwachten zit iets spannends. Als je opa en oma verwacht, ga je buiten staan om te kijken of ze er al aankomen, want dat hebben ze beloofd! De Heere verwachten betekent dat we onze oren meer geloven dan onze ogen. Als het nu echt niet meer gaat in je gezin of in de aanvallen van de duivel, dan mag je berusten in Gods beloften: Ik zal raadgeven, Mijn oog zal op u zijn! Daar mag je God op wijzen: Heere, beloofd is toch beloofd?!

Jesaja gebruikt voor ‘vernieuwen’ een woord dat je kunt lezen als ‘inruilen’, het kost je geen cent, de genade van God. Als je bent geknakt in je leven en je kunt geen goed woord meer spreken van God, dan is daar dat wonder, dat de Geest je weer hoop geeft! Als je de tekst leest, lijkt het net of de mens zelf de kracht vernieuwt. De Heere zegt niet dat je moet afwachten, maar hij schakelt je in om Zijn genade in je leven kwijt te kunnen. Onze tekst roept ons op tot de ware recreatie: herschepping. De echte recreatie is leven uit en met Hem.

Eigenlijk staat er ‘vermenigvuldigt’. Vermenigvuldigen gaat sneller dan optellen. Dat betekent dat Hij niet maar een beetje kracht geeft, maar heel veel! We hebben nog één woordje overgeslagen: ‘Maar…’ Jesaja noemt de jongeren die zeker zullen vallen, terwijl zij in de kracht van hun leven zijn. Zolang je het van jezelf verwacht en jezelf wilt redden, kun je nog zo sterk zijn, maar als je niet wilt buigen… rampzalig hij die al zijn kracht, alleen van zichzelf verwacht. Dan ga je onder in het verderf. Paulus zei: ‘als ik zwak ben, ben ik machtig!’ Aan welke kant staan wij? Aan de kant van de macho’s uit vers 30? Of zeggen wij: ‘Wat verwacht ik o Heere, mijn hoop is op U!’ Kohlbrugge zegt over deze tekst: ‘Regelrecht naar het hart van God!’ Je mag de vleugels uitslaan naar God toe, dat is bevrijdend. Dan mag je ook verwachting hebben voor de toekomst, de dag dat Jezus alles nieuw zal maken! Dan zal er geen geestelijke inzinking meer zijn. Voor wie? Voor állen die de Heere verwachten! Amen.

Categorieën