21 juni 2020

God doet grote dingen door ons, maar het is niet maakbaar

Bijbeltekst: Handelingen 13:13
Dienstsoort:

Samenvatting

De kerk is niet maakbaar
Er zijn mensen die zich afvragen hoeveel mensen we na de corona-crisis nog terug zullen
zien in de kerk. Wij hoeven ons niet zo druk te maken over deze vraag, want de kerk is
niet maakbaar. Maar als er geen behoefte meer aan de kerk is, wat dan? We moeten het
loslaten en overlaten aan de Heilige Geest. Dat geeft rust. Wij kunnen wel bidden dat onze
kinderen geleid worden door de Heilige Geest. Wij kunnen de gemeente niet bij elkaar
houden door allerlei menselijke maatregelen. Dit is een tijd dat we moeten leren om alles
in Gods handen te leggen.
In Asperen ging de belijdenis-dienst na pasen niet door vanwege de corona-crisis. Er was
naar toe geleefd. Twee van de belijdenis-catechisanten hadden, na jaren dat ze de kerk
vaarwel gezegd hadden, weer verlangen naar God en de kerk gekregen. Twee andere
belijdenis-catechisanten waren helemaal niet christelijk opgevoed, maar via contacten zijn
zij toch door de Heilige Geest getrokken. Begin juli zal alsnog de belijdenis-dienst
doorgaan. Wij zien hieruit dat alleen God mensen tot Zich kan trekken. Het is daarom
belangrijk dat we volharden in het gebed. De heilige Geest is niet verdwenen, ook niet als
we niet naar de kerk kunnen. Daarom mogen we het volste vertrouwen hebben in de
toekomst van Gods kerk.
De preek van Paulus
In Anthiochië komt Paulus proselieten tegen: dat waren heidenen die ook naar de
synagoge gingen. Toen ging Paulus op de sabbat een woordje spreken in de synagoge.
Paulus stelt zich niet alleen voor, maar houdt een hele preek. Het valt op dat Paulus
aansluit bij de context, door te beginnen met de geschiednis van het volk Israel. Hij laat
zien dat de komst van de Heere Jezus al voorzegd was. Ook vertelt Paulus dat Jezus voor
iedereen relevant is: dus voor Joden en heidenen. Paulus doet ook een appèl in vers 38
en 39: “Laat u dan bekend zijn mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de
zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van
alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.” Dat is nog
eens een rijke evangelieverkondiging. Hij spreekt wel van zonde, maar vooral ook dat
iedereen bevrijd kan worden door het geloof in Jezus Christus. De genade van God wordt
gepreekt. Vervolgens zien we dat het niet vrijblijvend is, want het horen van de genade-
boodschap geeft een verantwoordelijkheid. God aanvaardt ons, maar wil jij ook de
genadeboodschap van God aanvaarden? Wij moeten Gods genade niet verachten.

De uitwerking van de preek
Zulke preken doen iets met mensen. De heidense proselieten willen wel meer van deze
boodschap horen, maar de Joden hebben er wel genoeg van. Dat zou ook bij ons kunnen
gebeuren: dat kerkelijk opgevoede jongeren God vaarwel zeggen en buitenstaanders, die
niet van de Bijbel weten, er geen genoeg van kunnen krijgen. Wij vinden het vaak wel
gewoon en vanzelfsprekend, zodat het verlangen wegebt. Buitenstaanders, die tot geloof
komen, houden ons vaak een spiegel voor.
De volgende sabbat zit de synagoge stampvol. Waarschijnlijk hebben de proselieten
(jodengenoten) hun vrienden en familie uitgenodigd. Zij waren vol van de boodschap. Ook
door de corona-crisis kan het zijn dat er weer een nieuw verlangen naar God in mensen
wakker gemaakt wordt. Het is niet maakbaar, maar God kan ons hierbij wel gebruiken.
Veronachtzaam hierin het gebed niet. Wij hoeven niet te somberen, maar te bidden en te
verwachten.
Rond 1750 was er de Nijkerkse beroerte: dat was een enorme opwekking in de kerk. De
verkondiging van het evangelie had een enorme impact. De dominee preekte met zoveel
vuur dat de mensen direct reageerden door te vragen, te huilen en te bidden: “wat moeten
we doen om behouden te worden”. In dezelfde tijd is dat in Engeland ook gebeurd, in de
kerk in Enfield onder de prediking van Jonathan Edwards. Kan dat ook nog vandaag? Ja,
want God is niet veranderd. Het zal niet de eerste keer zijn dat er wonderen gebeuren die
niemand verwacht had. Daarom krijgt iedereen huiswerk mee om hiervoor te bidden. De
Heilige Geest gebruikt vooral de verkondiging. Zo’n appellerende preek werk altijd iets uit:
de Joden ergeren zich. Paulus reageert hier scherp op: “als u het verwerpt vind je jezelf
het evangelie niet waard”. Het is overduidelijk dat God niemand uitsluit, maar je kunt
alleen jezelf uitsluiten als je het niet geloofd. De mensen die niet veel weten van de Bijbel
worden blij en prijzen God.
“Heere ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.” (Opwekking, lied 430)
Door u, door u alleen, om het eeuwig welbehagen!
Amen.

Categorieën