11 juni 2017

God overwint door Zijn Woord en Geest

Predikant:
Bijbeltekst: 2 Koningen 13:14

Samenvatting:

  1. Een hoopvol woord
  2. Een bevestigend teken

Het is Pinksteren geweest. Drie duizend man zijn op 1 dag tot geloof gekomen. Wat een kracht van de Vader en wat een kracht van de Heilige Geest. Ze zijn in aanraking gekomen met de Heere Jezus. Een eenvoudige preek, maar de Heilige Geest paarde zich daaraan. Zalig worden is geloven en oprecht gehoorzamen aan het verkondigde Woord. Vandaag ontmoeten we Elisa. Even vrijmoedig als Petrus, maar dan in het Oude Testament. Hij doet eenvoudig en oprecht wat God van hem vraagt. Dat vergde veel moed, want in die tijd was Israël heel goddeloos. Ze deden soms ook gruwelijke dingen. God wilde het volk ernstig straffen omdat het volk gruwelijk had gezondigd. Hij gebruikte daarvoor Hazaël uit Syrië. Er was al van alles gebeurd, Israël bloedde uit vele wonden. Bij wie moesten ze nu terecht?
Even terug. Wat voor zonde was het die het volk had gedaan? Ze vereerden andere goden en namen de leefwijze van de Kanaänieten over. Ze hadden lak aan Gods liefde en trouw en dienden de Baäl en de Astarte. Allerlei liederlijke seksuele en occulte praktijken waren aan de orde van de dag. Overal waren offerhoogtes en stenen palen, men boog zich neer voor maan en sterren. Men offerde geen dieren maar kinderen. Dat was het tijdperk waarin Joas leefde. In Zijn goedheid stuurt hij Elisa met Zijn dreigementen en waarschuwingen. Stop ermee, leef Zijn wetten na. Dien Hem en leef Zijn wetten na. Zo niet, dan zal Ik onherroepelijk Mijn oordeel over u uitgieten. Dan vaag Ik u weg en verlaag Ik u tot op het niveau van de heidenen. Ik heb in de psalmen gezocht op het woordje “straf” en ik kwam al gauw tot een psalm of 50. Zou je dat ook vinden in de opwekkingsliederen of bij Sela? Ik weet het niet; u weet het misschien beter.... Joas wil van Syrië verlost worden, maar hij wil zich niet bekeren tot de levende God. Wil jij dat ook? Wil je niet alleen verlost worden van de gevolgen van de zonde, maar ook van de zonde zelf? Wil je echt rein en in alles heilig leven?

Ben je wel eens wanhopig omdat het met God niet goed gaat in je leven en daarom met jou niet? Wat moeten we doen, riepen ze op de Pinksterdag. De goddeloze Joas heeft daar helemaal geen weet van. Hij is best wel wanhopig. Zijn laatste strohalm Elisa ging sterven en hij huilt daar bij het sterfbed. Kun jij me dan geen hoop meer geven, Elisa? Ik heb al geen wagens meer en jij gaat nu ook nog sterven. En dan spreekt Elisa een woord van hoop: God zal Hazaël verslaan. Hij bevestigt het ook nog met een teken van een geschoten pijl, als teken van verlossing. Zo'n goddeloze koning komt bij Elisa en deze stuurt hem niet weg. Hij geeft toch een hoopvol woord door van God. Je mag sterk zijn in de kracht van God en gerust in Zijn ontferming. Maar Elisa gaat hem wel beproeven, want hij weet hoe Joas is. Hij moet eigenlijk zeggen: nu ga ik ervoor, nu zeg ik 100% ja tegen God. Elisa vraagt hem om met de pijlen op de grond te slaan. Als een soort marcheren, we gaan er voor. Maar na 3 x stopt Joas al. Dan wordt Elisa boos. Joas gaat er niet voor. Nu wij. God wil ons terzijde staan. Het Woord van God is ons verkondigd. De Bijbel staat vol mooie beloften. Maken we daar gelovig gebruik van? U geschiede naar uw geloof, zei de Heere Jezus. U geschiede naar uw geloof, zegt de Bijbel. Kan God daarom zo weinig kracht doen? Is er zo veel ongeloof en zo weinig geloof?
Pinksteren is ruim geloven, met zo'n 3000 tegelijk. Voor u en uw kinderen. Zo rijk is Gods genade. Kun je het ook wel eens niet hebben als iemand om je heen daar zo weinig in gelooft? Als iemand zo weinig van God verwacht? Een hoopvol woord van overwinning klinkt hier. Ook hier in de gemeente. De kracht van de Heilige Geest is niet minder dan vroeger. Koning Joas gaat inderdaad het gevecht aan met Hazaël. Maar dan komen de Moabieten aan de andere kant het land invallen. Elisa is inmiddels gestorven en Israël zit weer hopeloos in de verdrukking. Hoe moet het nu? Zou het woord van God nog gelden dat Elisa gezegd heeft? Zou de kracht van de Geest nu nog werken, in onze tijd?

Er komt weer zo'n bende aan van de Moabieten. Dan wordt er net een onbekende Israëliet begraven. En die bende komt eraan; de begrafenis kan niet doorgaan op de gebruikelijke manier. Ze zoeken snel het dichtstbijzijnde graf op en gooien het lijk naar binnen. Rennen om ons leven te redden. En dan gebeurt er in dat voorjaar iets heel aparts. Het blijkt het graf van Elisa te zijn. Van binnen wordt het donker en het is doodstil. Of toch niet? Dat lichaam kwam daar in terecht. Er staat eigenlijk dit: de man ging en raakte het gebeente van Elisa. Blijkbaar was er enige afstand tussen dat lijk en Elisa. En misschien liep het een beetje schuin en ging het schuiven, maar dat staat er niet. Maar hoe dan ook beweegt dat lijk en komt tegen het lichaam van Elisa aan. Op dat moment wordt het levend. Hij staat op, loopt het graf uit en loopt terug naar zijn vrienden. Belofte van hoop.

Het land is in zware nood. Iedereen moet vrezen voor zijn leven. Zelfs de doden kunnen niet normaal begraven worden. Er is geen enkele hoop meer in Israël. Of toch wel? Ja, want daar komt die man aan lopen. God denkt in toorn aan Zijn ontferming. Deze man beleeft wat Israël moet gaan beleven. Uit de dood levend worden. Omdat het Woord nog geldt, ook al is Elisa dood. Omdat de Geest nog werkt, ook al wijkt Israël af. Die Geest is er vandaag nog. God is een God van de levenden. Elisa is wel begraven maar leeft voor Zijn aangezicht. Dat geldt voor alle gelovigen. Jezus Christus heeft de dood voor Elisa blijkbaar overwonnen. Wat blijft er dan over als al die gelovigen er niet meer zijn? Het woord van God! En als de Heilige Geest daarbij komt worden wij ook levend. Dat blijft over.  De Heere Jezus heeft het verdiend. Als u met Hem in aanraking komt, komt u geestelijk gesproken tot leven. Zou u dat niet willen? Nooit meer bang dat je Hem gaat verliezen? Wat is er nodig? Dat je als een dode in aanraking komt met de Heere Jezus. Dat u zich vast klemt aan Zijn woord. In aanraking komen met Hem door Zijn Woord en Geest. Dat is nodig. Dan moet u vanmorgen wel met uzelf aan een einde komen. Met heel deze wereld en met al je goede daden. Met al je goede bedoelingen. Alleen maar een dode willen zijn. Die horen de stem van de levende God namelijk. Je hoeft alleen maar zonde mee te nemen vanmorgen, als oorzaak van alle problemen. Heel uw verschrikkelijke dood mag u nemen en zo dood als u bent voor God neervallen. Ik weet het niet meer, ik kan het niet meer, ik zie dat zo helder dat ik het niet kan en niet heb. En dan is er dit woord van genade door de Heilige Geest die in donkerheid werkt.
Ik zie nog zoveel van de oude mens van de zonde in u en mij. Die dood is zo levend in uw hart.
Juist zo is God bezig u aan de dood van de Heere Jezus gelijkvormig te maken en u mede levend te maken en u op te wekken en u mede te zetten in de hemel.....het begin is dood zijn voor God en het ook willen. Iedereen loslaten en iedereen moet jou ook loslaten. Dan blijft God over. Als u nou alles eens helemaal loslaat vanmorgen en als anderen u loslaten. Dan kan God gaan werken. Laat los en u zult losgelaten worden. Leg u vanmorgen als een dode voor God op de grond. Verlang niks anders dan Hem! Dan wordt u zeker levend gemaakt. Niet 1 x maar elke keer opnieuw in uw leven.  Dan komt Hij stilletjes in uw hart en dan werkt Hij met Zijn genade in uw hart. Word vanmorgen als een dode. Werp al het andere ook op Hem. Want wat op God geworpen wordt door de Heere Jezus, dat zal God niet van zich afwerpen maar levend maken. Zo brengt Hij dan bij u en mij die belofte in gedachten. Dat is de kern van dat graf. Terwijl alles donker is, blijft Zijn Woord staan.

Al is de duivel nog zo sterk. Al zijn uw tegenslagen nog zo sterk. Al kwellen alle zonden van uw hart u op dit moment. En het is ook erg. Al bent u bang voor de nieuwsberichten van deze wereld. Toch dwars daar tegenin zeggen: en U bent mijn Heere en mijn God. Mijn hele dood is door Uw lijden en sterven overwonnen. God werkt nog steeds door Zijn Woord en Geest. Die straffende hand van God was zo erg in die tijd. Maar dan gebeurt gelukkig dit heerlijk wonder. De dood is toch gedood. Kijk maar naar die man. Kijk eens hoe hij leeft, alsof er niks gebeurd is. Maar hij heeft echt in het graf gelegen. God zal Zijn waarheid nimmer krenken maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Het gaat tot u uit op dit moment. God stelt ons op dit moment in staat om de Heere Jezus zoals Hij in het Woord tot ons komt aan te nemen. U mag Hem zo omhelzen en vastpakken. En als u dat niet kan mag u tegen Hem aan rollen ook goed. Als u maar contact met Hem hebt. De Heilige Geest was nog niet uitgestort, maar werkte wel in het donker. Geef God een kans. Nee je hoeft je mobieltje niet uit te zetten. Vijf minuten Bijbel lezen, 2 minuten elke dag. Langer mag ook. Net als je ouders toch? Of niet? Geef God een kans. U zult nooit een stem uit de hemel horen en geen vuur op uw hoofd. Maar u zult wel preken blijven horen. Wat doet u ermee? God heeft Israël niet verworpen. Gans Israël zal zalig worden. God verwerpt u ook niet. Wie in Mij gelooft zal leven, al was hij gestorven. U in Mij, Ik in u. Zo is uw dood verslonden tot overwining. Zo zullen wij leven. Geef dan eeuwig eer, onze God en eer. Toon eerbied waar Hij woont en waar Hij door Zijn woord en Geest Zijn grootheid toont.

Categorieën