6 augustus 2023

Handelingen 11

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 11: 19-26
Dienstsoort:

Samenvatting

Preek

 

  1. Jezus is de Heere

 

Bij Pinksteren kwamen veel mensen tot de belijdenis dat Jezus de Heere is (en dus dat de Romeinse keizer dat niet is). Vanaf de dood van Stafanus werden de volgelingen van Jezus vervolgd. Zij moesten vluchten en gingen naar Tyrus en Sidon (het huidige Libanon) en Antiochië (de hoofdstad van het toenmalige Syrië). De gelovigen vertelden niet alleen over Jezus, maar gingen Hem aan iedereen verkondigen. Iedereen kreeg zo de boodschap “Jezus is Heere” te horen. Het was een heel appellerende prediking. Het Evangelie werd verkondigd door gewone mensen, die gegrepen waren door Jezus de Heere. Hun hart was vol van Jezus. Daarom was de hand des Heeren met hen en kwamen er velen tot geloof (Handelingen 11: 21). Dat heeft ons wat te zeggen in deze tijd en deze wereld, met alle afgoden en tegenstand tegen God. Je kunt hierbij denken aan de techniek, de pseudo-wetenschap, geld, de maakbaarheid, vakanties, verslavingen, etc. Waar het hart vol van is stroomt de mond van over. De grootste afgod zijn wijzelf, als alles draait om ons eigen ik. Het is dus nodig dat de hof van onze kerk wordt doorwaaid door de Heilige Geest, zodat Jezus weer de Heere van de kerk wordt. Wat is jouw prioriteit als je maandag weer begint? Is Jezus in alles je Heere en Leidsman?

 

 

  1. Jezus is de Christus

 

God de Vader zegt over Jezus: deze is mijn geliefde Zoon in welke Ik Mijn welbehagen heb (Lucas 3). Christus is gezalfd en vervolgens uitgezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, te genezen wie gebroken van hart zijn, de gevangen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid en om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken (Lucas 4: 18 en 19). Christus is dus gezalfd voor het werk van God: om deze wereld te redden uit de klauwen van de duivel en de dood. Het werk van Christus wordt zichtbaar in Zijn drie ambten: profeet, priester en koning. Zo werden koningen, profeten en priesters destijds gezalfd voor hun taak. Christus heeft alle macht gekregen op de hemel en de aarde. Daarmee zalft Christus Zijn volgelingen. Ga daarom uit in de wereld om het evangelie te verkondigen. Christus brengt het offer: Zichzelf. In het hogepriesterlijke gebed dankt Jezus Zijn Vader voor het feit dat Hij door Hem gezalfd is. Geloof jij Zijn heerlijke evangelie? Geloof jij in Gods toekomst? Geloof je in deze Jezus als Hogepriester die het gebrokene heelt en het zondige verlost?

 

 

  1. Christen zijn

 

Door het geloof worden we verbonden met Christus. Dan vernieuwt God ons van zondaars-kind tot Koningskind. De gelovigen van Antiochië waren Jezus-mensen. Daarom worden deze mensen christenen genoemd. Blijkbaar lijken die mensen steeds meer op Jezus. Net zoals Jezus werd gezalfd, worden Zijn kinderen gezalfd. We mogen niet te klein denken van Jezus en van de Heiige Geest. We kunnen hierdoor echt lijken op Jezus, zoals dat ook in zondag 12 van de Heidelberger Catechismus verwoord is. Anderen kunnen zien dat we op Jezus lijken, want dan worden we een profeet, priester en koning in ons handelen van elke dag.

 

Als we een profeet zijn reageren we op het bespotten van Jezus, spreken we onze dankbaarheid tegenover God uit en schamen we ons niet voor het christen-zijn. Dan spreek je er vrijmoedig over dat Jezus je Heere is. Het gaat uiteindelijk om die ene vraag die Jezus aan Petrus stelde: “heb je Mij lief?”. Alle andere vragen kun je dan vergeten. Je hebt Jezus lief omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Als we een profeet zijn mogen we alle vragen in deze tijd en deze wereld met de Bijbel in handen onder ogen zien. God zelf is een antwoord op onze vragen.

 

Als priester mogen we een levend dankoffer zijn. Dan maken wij Zijn naam groot, door bijvoorbeeld van God te zingen. Als priester hebben we een dienende taak. Dit zou onze beroepskeuze moeten beïnvloeden (zoals werken in de zorg, het onderwijs, de publieke veiligheid, etc.). Dan zijn we niet gericht op het verdienen van (veel) geld, naar oefenen we een liefdedienst uit, want de liefde zoekt zichzelf niet. Wie liefde geeft, krijgt energie, wie liefde neemt is een egoïst. Door te dienen in liefde kunnen we ons als christenen onderscheiden in deze wereld. Dat wordt gewaardeerd: misschien niet door deze wereld, maar wel door onze Heiland. Als priester zegenen we onze naaste in Jezus naam.

 

Als koning strijden we tegen de machten van het kwaad om die te overwinnen. Wij kunnen die machten zelf niet overwinnen, maar Christus heeft wel de duivel en de dood verslagen. Vecht dus tegen alle ongerechtigheid en hoogmoed in de samenleving en kom op voor recht, vrede en barmhartigheid. Alles ligt in het reddingsplan van God. God is getrouw en Zijn plannen falen niet en Hij kiest de mensen uit en redt die allen. Vertrouw de Heilige Geest en maak ruimte voor het werk van de Geest die ons bindt aan Jezus en zijn liefde. Hij geeft ons kracht en vrijmoedigheid om te verkondigen die ene naam van behoud: Jezus alleen. Zo worden wij en deze wereld gered: alleen uit genade om Jezus wil.

 

Amen

 

Categorieën