24 oktober 2021

Handelingen 17:27

Bijbeltekst: Handelingen 17:15-34
Dienstsoort:

Samenvatting

Het is je vast wel eens overkomen dat je naar iets op zoek was en dat het dichtbij blijkt te zijn. Zo kan het ook zijn dat God heel dichtbij blijkt te zijn terwijl wij Hem ver weg zoeken.

Paulus is in Athene op pad om mensen te zoeken die op zoek zijn naar God, en daar waren er veel van. Paulus wil hen bewogen zeggen dat God juist naar hen op zoek is! Vandaag de dag zijn er ook ‘zoekers’ te vinden, met name wanneer ze met bewogenheid en empathie benaderd worden.

Paulus was bewogen, zelfs geïrriteerd, vanwege alle afgoderij. Hij ziet vele heiligdommen en zelfs een altaar voor de onbekende god. Herkent u deze irritatie wanneer u in een grote stad of juist op de Biblebelt bent?

Wanneer Paulus aankomt op de Areopagus, een ‘praatplein’, gaat hij de betrokken godsdienstige toehoorders duidelijk maken dat God hén zoekt, en niet andersom. Paulus verkondigt hen Jezus en de opstanding. Vervolgens gaan allerlei filosofen en geleerden de strijd met Paulus aan. Herkent u deze discussies, gevoerd bij de koffieautomaat bijvoorbeeld? In zijn reactie verwijt Paulus hen geen domheid, maar gaat juist naast hen staan. Paulus verwijst naar de schepping, als een zoekplaatje en heenwijzing naar God. Daar zijn de wijsgeren het mee eens. Paulus betoogt dat God heel dichtbij is en was, zowel tijdens de schepping, de zondeval als in het geven van de moederbelofte. Het Joodse Godsbesef (wat getekend wordt in Psalm 139) wordt nu heel duidelijk: zo dichtbij is God, dat Hij ons omringt, Zijn hand op ons zet en ons bedekt vanaf de moederschoot. Paulus onderbouwt dit door een van hun eigen (heidense) dichters te citeren. Door hun taal te spreken, vereenzelvigd hij zich met hen. Kent u de mensen vandaag uit de literatuur, spreekt u hun taal?

Paulus wil hen voor eens en voor altijd duidelijk maken dat de God die onbekend, dus verborgen is, zeer dichtbij is en hen zoekt. Dat is voor de Grieken ‘metanoia’, bekering. Het is een radicaal andere manier van denken. Deze manier van denken is niet vrijblijvend, want er komt een oordeelsdag waarop geoordeeld wordt of je je bekeerd hebt of niet. Door de bekering is God te kennen. Ook in de kerk wordt er wat gezocht naar God op de Griekse manier, zonder de vreze des Heeren. Ook wordt in de kerk gefilosofeerd, gediscussieerd en geredeneerd over God tot we niets meer weten van God. Paulus zou geïrriteerd zijn vanwege de afgoderij in de huidige kerk, want God wordt geplaatst in de tempel van de door mensen beredeneerde dogma’s. Maar God woont niet in tempels met handen of met het verstand gemaakt. God hoeft niet gezocht te worden middels lange moeitevolle wegen, maar een ieder kan God in zichzelf ontdekken, als je maar oplettend wilt zijn (Calvijn). Dit vraagt bekering van een ieder van ons via het wonder van de opstanding van de Heere Jezus. De Grieken kunnen niet met hun verstand bij de opstanding. Ook wij kunnen dit wonder van verzoening niet begrijpen, het is alleen te beleven en te aanbidden.

Ook Paulus was ooit, als Farizeeër, op zoek naar God. God blijkt niet ver van hem, God zelf spreekt hem aan en komt bij hem binnen. Vervolgens mag hij preken over de opzoekende God, als de goede Herder Die de verloren schapen opzoekt en thuisbrengt.

 

Wanneer je die bekering, die metanoia ondergaat, mag je fluisteren dat het goed is nabij God te zijn! Paulus zegt in Galaten 3 dat wanneer u gedoopt bent, u bekleed bent met Christus.  U bent op zoek naar God, maar hebt Hem al aangedaan! Hoort u dat en gelooft u dat? (Niet: begrijpt u dat?) Dan gaat u totaal anders denken en leven. Jezus staat vlak naast ons in een andere dimensie (Wilhelm Busch). Het heelal is vervuld met de liefde van God. Het is een liefde die de kennis te boven gaat (Efeze 3). Er is niemand die ons meer liefheeft dan Hij! De opgestane Jezus omringt u van achteren en van voor u. Valt u voor Hem of over hem? Laat u meenemen in Zijn opzoekende liefde! Dan is Hij niet alleen niet ver van u, maar dan komt er ook door genade nabijheid! Verbonden door het verbond van de genade. Hij is nabij allen die Hem aanroepen, de ziel die tot Hem zucht. Hij neemt u mee naar Zijn eeuwige zalige toekomst. Houdt u van de Heere Jezus? Hij houdt van u, meer dan iemand anders! Hoort u dat, gelooft u dat? Dan bent u welgelukzalig!

Categorieën