31 mei 2020

Handelingen 2:4a,38,39

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 2:4a,38,39
Dienstsoort:

Samenvatting

  1. De uitstorting van de Heilige Geest

De dag van het Pinksterfeest was in vervulling gegaan en dat wordt duidelijk uit de tekenen van wind en vuur. Deze wind vervult het hele huis waar de apostelen waren. De apostelen waren bijeen, omdat ze uitzagen naar de vervulling van de belofte van de Heilige Geest. Zo zien wij er ook naar uit dat vanochtend onze huizen en harten vervuld mogen worden met de Heilige Geest.

De tongen van vuur laten zien dat de tongen van de apostelen werden aangeraakt door de Heilige Geest, zodat ze vrijmoedig kunnen spreken over de grote daden van God. Daar gaat het om bij het Pinksterfeest: de grote daden van God. Velen verwonderden zich toen ze deze woorden hoorden in hun eigen taal. Maar er was ook tegenstand en sommigen zeiden zelfs: deze mannen zijn dronken. In zekere zin was dat ook zo; niet dronken van de wijn, maar dronken van de Heilige Geest.

De begeleidende tekenen bij het Pinksterfeest lopen uit op een preek. De preek staat vandaag de dag best onder druk en mag niet te lang duren. Hoe zou dat toen geweest zijn? De preek van Petrus uit Handelingen 2 staat maar deels opgeschreven. In vers 40 staat ‘met veel meer andere woorden…’. Petrus haalt in zijn preek drie Bijbelgedeelten aan en daarover gaat hij preken. Vanuit de Bijbel trekt hij de lijn door. Petrus haalt de profeet Joël aan en ook Psalm 16 en 110 om te laten zien dat het daar al om Jezus Christus ging.

  1. De bedoeling van de Heilige Geest

De bedoeling van de Heilige Geest is in de eerste plaats om Jezus Christus in het licht te stellen: Zijn kruis, opstanding (Psalm 16) en Hemelvaart (Psalm 110). Petrus klaagt de hoorders in de preek aan en zegt hun dat zij deze Jezus hebben gedood. God komt door de Heilige Geest terug op wat de mensen met Jezus Christus hebben gedaan. Petrus klaagt alle hoorders aan, niet alleen diegenen die daadwerkelijk bij de kruisiging betrokken waren. Sluiten wij ons daarbij aan en belijden wij dat door onze zonden Jezus gekruisigd is? Wij hebben Jezus niet letterlijk gekruisigd, maar wel geestelijk door Hem aan de kant te schuiven. Elke zonde die wij bedrijven is een nagel waarmee wij Jezus aan het kruis slaan. Het is ook de bedoeling van de Heilige Geest om aan de orde te stellen wat wij met Jezus hebben gedaan. De mensen die Petrus’ preek hoorden werden verslagen in het hart en roepen het uit: ‘Wat moeten wij doen, mannenbroeders?’. Ze voelen wel aan dat ze iets gedaan hebben wat nooit te verantwoorden valt.

Het is niet de bedoeling van de Heilige Geest om in die aanklacht te blijven steken, maar om ons tot bekering te brengen. Petrus antwoordt dan ook dat de mensen zich moeten bekeren. Ook wij moeten ons afkeren van al die kwalijke praktijken en ons wantrouwen van God. We kunnen soms misschien makkelijk zeggen dat het zo moeilijk is om ons te bekeren. Maar Petrus legt de klem wel bij de schare en zo doet de Heilige Geest dat ook bij ons. Bekeert u!

Dan gaat de Heilige Geest verder en mensen worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Pinksteren heeft dus ook alles te maken met Goede Vrijdag. Als die aanklacht naar je toekomt, is de enige mogelijkheid om daarvan verlost te worden door Jezus Christus. Dan wordt je een nieuw mens en zal je de gaven van de Heilige Geest ontvangen om behouden te worden. De Heilige Geest wil ons niet alleen schuldig verklaren, maar ook redden uit dit verkeerd geslacht. De aanduiding ‘verkeerd geslacht’ gaat terug op het Oude Testament als er bijvoorbeeld gesproken wordt Lot die woonde te midden van krom en verdraaid geslacht. Dit verkeerd geslacht bewerkt zijn eigen ondergang, omdat het zich aan Gods geboden niet heeft gehouden. Ook wij zitten te midden van zo’n verkeerd geslacht. Maar Petrus zegt dit niet om te laten weten dat wij beter zijn dan dit geslacht. Wij zijn geen draad beter, maar het gaat er wel om dat je daaruit gered wordt. Ook Lot moest Sodom verlaten. Het komt eropaan dat we deze wereld geestelijk verlaten, dat we geestelijk afstand nemen van kwade praktijken. Dat houdt de bekering ook in: dat je anders gaat denken en dat het verlangen komt in je hart om de Heere te dienen. Zo wordt je behouden! Dat begint vandaag al, niet op de dag dat je sterft. Het is het begin van het behouden worden dat we vandaag al de lof van de Heere gaan zingen. Daar is de Heilige Geest op uit. Hoe wordt je dan behouden? Er staat: ‘zij nu die het woord met vreugde aannamen, die werden gedoopt’. Dat houdt in dat je ook te midden van zorgen vervult wordt van vreugde om het evangelie.

Categorieën