4 februari 2018

Hart voor homo’s

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 19:12
Dienstsoort:

Samenvatting

Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten.

Hart Voor Homo’s

Persoonlijk
Er zijn misschien mensen die dit onderwerp heel gemakkelijk samenvatten: je mag wel homo zijn, maar het niet praktiseren. Denk je dan ook eens in hoe moeilijk het is om nooit toe te mogen geven aan je seksuele gevoelens.
In een denkbeeldig verhaal was er eens een homofiele jongen die door een onderling in contact werd gebracht met Jezus. Toen deze jongen terugkwam, vertelde hij tegen de ouderling dat Jezus in hem geïnteresseerd was. De les is dat we eerst aandacht moeten hebben voor de persoon en later voor “de oplossing van het probleem”. Hoe gaan wij om met mensen die de moed hebben om “uit de kast te komen”? Het is niet goed als we hier lacherig en minachtend over doen. Vroeger moest het anders –geaardheid- zijn weggestopt worden. Het gaat in deze preek in eerste instantie dus niet over een probleem, maar over (kerk)mensen.
Minstens twee procent van de bevolking is anders geaard. In onze gemeente zijn dat er dus minstens zes. Er zijn er waarschijnlijk meer, waar we het niet van weten, maar die er waarschijnlijk wel mee worstelen.
Je kunt je afvagen of homofilie aangeboren (kernhomofilie) of aangeleerd is. Meestal komt homofilie in de pubertijd openbaar: daarna verandert die geaardheid ook niet meer. De Bijbel zegt niets over homofilie. De ene zegt dat het gezond en volgens de schepping is. De ander zegt dat het zonde is of een ziekte waar je van genezen/bevrijd zou moeten worden. Homofilie is echter een voorbeeld van gebrokenheid van Gods goede schepping. Daar moeten we gelijk bij zeggen dat we allemaal op de één of andere manier belast zijn door die gebrokenheid. Je kunt er niets aan doen als je anders geaard bent, maar het gaat er wel om hoe je er mee omgaat.

Principieel
De Bijbel zegt niets over de homofiele geaardheid en ook niets over een duurzame relatie van mensen van hetzelfde geslacht. In Sodom ging het over iets heel anders, namelijk een groepsverkrachting. In Leviticus 18 gaat het over heidens tempelprostitutie. In Romeinen 1 wordt een analyse van de heidense cultuur in Rome gemaakt. Paulus heeft het over de verwording van de cultuur waarbij God vervangen wordt door mensen. In 1 Korinthe 6 wordt reli-sex of mode-homoseksualiteit aan de kaak gesteld. Deze bijbelgedeelten leveren dus geen volledige duidelijkheid. Waarom is dan in de kerkgeschiedenis homoseksualiteit vaak zo sterk veroordeeld? Allereerst, omdat de scheppingsorde aangeeft dat seksualiteit plaatsvindt binnen het huwelijk van 1 man en 1 vrouw. Ten tweede, omdat homoseksualiteit tegen de natuur is: onze lichamen zijn er niet op gebouwd (zie ook Romeinen 1). Ten derde, omdat de relatie met Christus en de gemeente vergeleken wordt met het huwelijk tussen man en vrouw.

Pastoraal
De kerk dient, naast een heilige, ook een veilige kerk te zijn. De christen-homo’s dienen zich dus veilig te voelen in de kerk. Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten, omdat dit bij jouw unieke persoonlijkheid hoort. Alleen bij het beleven en uiten zit een (zware) Bijbelse grens bij de totale overgave. Herman van Wijngaarden, die het boekje “hart voor homo’s” heeft geschreven, kiest voor een celibatair leven.

Als de grens bij seksuele omgang ligt, zijn relaties extra belangrijk. David en Jonathan gingen zeer intiem met elkaar om. Gevoelens tussen vriend en vriend, broeder en broeder mogen er gewoon zijn. Je mag een andere man/vrouw wel aanzien uit waardering, maar niet om te begeren. Dat geldt ook voor relaties tussen mensen van het hetzelfde geslacht.
Hoe gaan wij om met homofiele mensen in de gemeente? Wij moeten als broeder en zuster liefde betrachten. Als schepsel zijn we allen even kostbaar, even vatbaar voor de zonde, even vindbaar voor de genade van Christus, even inzetbaar voor de Christelijke gemeente en even kwetsbaar. Broeders en zusters die celibatair leven hebben onze steun hard nodig. Zij zijn welkom aan het avondmaal en mogen in het ambt dienen. Hoe moeten we omgaan met twee christenen van hetzelfde geslacht die een duurzame relatie (homohuwelijk) aangaan? Wij mogen hen niet buitensluiten, want ook zij zijn welkom in de gemeente.
We moeten geen domme adviezen geven, zoals het aangaan van een hetero-huwelijk of je laten genezen. In Mattheus 19 vers 12 spreekt de Heere Jezus over de ontmanden. Hierbij noemt Jezus ook degenen die vanwege het Koninkrijk God hiervoor kiezen. Niet mijn geaardheid, maar Jezus heeft het laatste woord.

 

Categorieën