13 maart 2019

Het gebed van Bartimeus

Predikant:
Bijbeltekst: Markus 10:46-52
Dienstsoort:

Samenvatting

Het gebed van Bartimeüs
De Israëlieten kwamen het beloofde land in bij Jericho; de stad waar de muren van instortten, behalve
het huis van Rachab. Later is Jericho weer opgebouwd. Jezus komt nu ook bij die stad, op weg naar
Jeruzalem om het paasfeest te vieren, samen met veel mensen te denken aan de bevrijding uit
Egypte. Wanneer zou Jezus Koning worden in plaats van David, nu misschien, nu de ergernis over de
Romeinen zou groot is?

Een gelovig gebed
Ineens zit daar die blinde Bartimeüs langs de weg. Die wil weten wat er aan de hand is en hij hoort dat
Jezus de Nazarener voorbij gaat. Luid schreeuwt hij om ontferming. De mensen bestraffen hem, houd
je mond, we zijn op weg naar Jeruzalem. Bartimeus noemt Jezus de Zoon van David; hij weet dat de
Messias, de Verlosser, voorbij komt. Hij heeft de wonderen van horen zeggen, maar nooit gezien.
Toch gelooft hij! Alleen Jezus kan Hem redden. Zo moeten wij ook in geloof bidden; dat is ons
behoud. Hij bidt of de Heere naar hem omziet, Zijn armen om hem heenslaat. Bartimeus doet een
appel op Zijn ontferming, Christus is Ontfermer.

Een aanhoudend gebed
De mensen willen dat Jezus met hen meegaat, maar de blinde laat zich niet van de wijs brengen.
Zoon van David, ontferm U over mij, roept Bartimeus nog eens. Bidden helpt, ook vandaag, houd vol!
Jezus komt niet direct naar de blinde toe. Ook wij ervaren dat God niet direct antwoord geeft; wij
kunnen niet over God regeren. Maar hebben wij hem nodig, elke dag? Kunt u niet zonder Jezus?

Een verhoord gebed
Jezus hoort en verhoort het gebed van Bartimeus. En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen
moest. Jezus gaat niet naar hem toe, maar de blinde moet bij Hem komen. Zo roept Hij ook ons; we
moeten niet van verre blijven staan. Dat is Zijn liefde, Hij wil ons bij Zich hebben. Toen riepen ze de
blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op. Hij roept u; Jezus maakt gebruik van mensen.
De blinde wordt bemoedigd en mag naar Jezus. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij
Jezus. Hetgeen wat ons hindert, moeten we afwerpen. En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u
dat Ik voor u doen zal? Bartimeus vroeg ontferming. En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik
ziende mag worden. God geeft ons wat we nodig hebben, dat moeten we wel leren. Rabboni betekent
‘mijn meester’. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij
ziende en volgde Jezus op de weg. Als de blinde ziet, gaat hij achter Jezus aan. Zo mogen wij ook
Jezus zien en volgen; dat is ons alles! Wij zijn welkom Thuis.

Categorieën