14 april 2019

Het verraad van Judas

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 27:3 en 4
Dienstsoort:

Samenvatting

Hoewel de betekenis van de naam Judas mooi is, namelijk ‘God lover’, zijn er geen ouders die hun kind zo meer noemen. Door het verraad van Judas Iskariot heeft die naam een negatieve klank. Maar wie was deze Judas Iskariot?

Hij kwam uit Kariot gelegen in Judea. De andere discipelen kwamen net als Jezus uit Galilea. Verder heeft hij Jezus 3 jaar trouw heeft gevolgd. Hij is uitgezonden geweest en heeft macht gehad om duivelen uit te werpen. Met Petrus beleed hij dat Jezus de Messias was. Bijna tot aan het einde is Judas trouw gebleven. De zalving in Bethanië zorgde echter dat iets bij hem knapte en deed hem besluiten Jezus te verraden.

Onze idealen kunnen deel worden van onze Messias verwachting. Dan hebben we Jezus nodig om onszelf te verwerkelijken. Teleurstelling kan dan, net als bij Judas, leiden tot vernietigingsdrang.

Judas verkoopt Jezus voor 30 zilverlingen. Datzelfde bedrag komt voor in Zacharia. Daar is betaald het volk voor de diensten van diens herder en het verbond van God. Dat wordt laag gewaardeerd, namelijk gelijk aan het bedrag voor een dode slaaf. Uit die spotprijs blijkt minachting, niet alleen voor de herder die het volk leidde, maar ook voor het werk van Christus.

Waarin staat deze Jezus haaks op onze idealen? Hij kwam die namelijk niet vervullen, maar ons verlossen van het kwaad. Hij doorbreekt zo al het onze met zijn lijden voor onze zonden. Dat vinden we toch wel wat te radicaal.

Jezus deed nog een poging tijdens de Paasmaaltijd om Judas te redden, door te benoemen dat hij van zijn plannen afwist. Zelfs bij de verraderskus, sprak Jezus hem nog aan als vriend. Hij gaf zijn snode plannen niet op en zondigde, net als wij vaak, tegen beter weten in.

Zouden wij tot zo’n zonde kunnen komen? Gelooft u met heel uw hart dat Jezus Christus uw Redder is? Als dat niet zo is, dan staan we nog op een lijn met Judas.

Werd hij gedreven door teleurstelling in de Messias of was het geldgierigheid? Hij lag in ieder geval op de zeef van de satan. Judas kreeg wel berouw. De satan overtuigde hem van zonde en vertelde hem dat het nu echt te laat was voor hem. Herkent u die stem, die u weerhoudt om uw zonde te belijden aan God?

Is dat overtuigen van zonde ook niet het werk van de Heilige Geest? Ja, maar die leert de zondaar om te schuilen bij Jezus. De satan werpt Judas echter terug op zichzelf. Zijn berouw zit in zijn gevoel en niet in zijn hart, blijkt uit de betekenis van het Grieks. Het is dus meer een zelf-verwijt, dan werkelijk berouw of bekering.

Judas wordt dan van verrader, een verdediger van Jezus. Aan het Sanhedrin vertelt hij dat hij onschuldig bloed heeft vergoten. Hij gebruikt de woorden van Deuteronomium 27, waar staat dat degene die een geschenk aanneemt voor het leven van een ander, de doodstraf verdient. Met deze bekentenis veroordeelt hij zich dus ter dood. Hiermee doet hij ook een oproep aan het Sanhedrin. Wanneer zij Hem uit zouden leveren aan Pilatus, zijn ook zij schuldig.

De leden van het Sanhedrin zijn onaangedaan door deze wanhoopskreet. Ze seponeren de zaak tegen Judas door te zeggen: u moet maar zien. Judas denkt niet meer terecht te kunnen bij Jezus, is afgewezen door het Sanhedrin en kan ook niet terecht bij hemzelf. Hij gooit de munten de tempel in en vertrekt. Terwijl Petrus na zijn aftocht huilde, slikt Judas al zijn tranen in. Hij zoekt een eenzame plek en slaat de hand aan zichzelf.

Ook nu is er een relatie tussen eenzaamheid en zelfdoding. Probeer contact met elkaar te houden. Schakel hulp in als u duidelijke signalen voor zelfdoding ontvangt. Tegelijk is er een grens aan wat mogelijk is. Maar je kunt wel altijd bidden voor mensen met zelfmoord gedachtes.

Het verraad van Judas is ten diepste verzet tegen het heilsplan van God. Judas had kunnen weten dat Jezus geen aards koninkrijk op zou richten, want dat had Jezus nooit gezegd. Zijn onderdanen zijn degenen die in deze wereld niet meetellen. Daar kan Judas echter niet mee leven.

De overpriesters hebben nu het geld weer terug. Dit geld kan niet terug naar de tempel, want het is onrein. Ze besluiten om een begraafplaats te kopen voor vreemdelingen. Daarmee komt het Evangelie van Christus ook tot de vreemdelingen, voor zowel levenden als doden. Ook gaat hiermee de profetie van Zacharia in vervulling.

Waarop taxeert u Jezus? Geldt er ook niet voor ons dat we geen gedaante en heerlijkheid aan Hem zien? Wie zichzelf taxeert als goddeloze, gaat de waarde van Zijn bloed zien. Daar kan geen miljard euro tegenop.

Categorieën