25 maart 2016

Hij hangt er mijnentwegen, mij ten zegen

Predikant:
Bijbeltekst: Galaten 3 vers 13
Dienstsoort:

Samenvatting

1 waarvan Hij vrijkocht
2 waardoor Hij vrijkocht
3 waartoe Hij vrijkocht

Christus heeft ons vrijgekocht! Door voor ons een vloek te worden, het evangelie van de plaatsvervanging. Dat woord is in de hemel uitgevonden. Mijn vloek op Hem, de zegen op mij. Twee kanten op. Luther zegt in zijn Galatencommentaar – de nadruk ligt op 'voor ons'. Gij Christus zijt mijn zonde en mijn vloek. U bent mijn gerechtigheid, mijn hemel. De zoete ruil. De Heere Jezus bidt niet alleen voor ons, pro nobis, maar Hij sterft voor ons. De betekenis van het kruis: Verlossing, Vergeving, Victorie, Vrijkopen. Het wordt onder verschillende beelden uitgelegd, soms in militaire taal – een slagveld. Hij overwon de satan en vermorzelde zijn kop. Het is volbracht. Of financiële taal: het beeld van de markt. Vrijgekocht. Het heeft Hem veel gekost. Tempeltaal: om vergeving aan te brengen moest er een offer worden gebracht, dat heeft Hij zelf gebracht. En ook juridische taal. Hij heeft ons van de vloek van de wet verlost. Houden of overtreden en daar staan sancties op.
Je wordt bijv aangehouden door een agent. Krijgt een bekeuring. De wet. Of betalen of voor de rechter komen. Er is een derde mogelijkheid, agent: u zou me genade kunnen geven. Ik zeg, ik heb te hard gereden. Kan ik geen gratie krijgen, ik beloof beterschap. Ja, iedereen kan dat wel zeggen, maar bij overtreding dient gestraft te worden. Je kan de eis van de wet niet combineren met genade. Het kan wel – genade en toch de eisen laten staan, doordat u mijn boete betaalt, agent...
Die oplossing wordt door God gewezen. De Galaten zagen het voor hun ogen door de prediking van Paulus, en ze kwamen tot een eenvoudig geloof. Anderen kwamen en zeiden, het is niet genoeg. Het is geloof +. Er moet nog wat bij, werken van de wet. Ja Hij is de deur, maar de werken – besnijdenis, feestdagen, eten, dat is het entree biljet om die Deur in te kunnen. Nee, het zijn twee wegen, die je niet vermengen kunt, of je houdt heel de wet en vervloekt ben je als je hem niet helemaal houdt, of je vertrouwt je geheel aan de Heere Jezus toe.
Je hebt soms een afrit en ook oprit vlak bij elkaar. Je moet goed opletten. Kijk uit, spookrijder, ga terug.
De vloek van de wet. Wat is dat? Hoe diep gaat dat? Na de zondeval lezen we er voor het eerst over. Adam en Eva ovetreden het gebod, er komt vloek, de aardbodem wordt vervloekt om uwentwil. Tot op het laatste woord van het Oude Testament:.. opdat Ik u niet met de banvloek sla. Een gevolg van de zonde. Genesis 3 – Romeinen 3, allen hebben gezondigd. God zal in het recht treden,wie zal dan bestaan? Doe dat, gij zult. En als je overtreedt komt de veroordeling, de vloek van de wet.
Daarvan verlost Hij dus. Het oordeel van God over de zonde. De wet vergeeft niet. De wet zegent als je hem houdt, maar daar zijn we niet toe in staat.
Mozes: als jullie straks in het land komen gaan we naar Gerizim en Ebal, 2x 6 stammen.  De zegeningen op Gerizim, en op Ebal, de vloeken, een kale berg. Het hele volk moest zeggen, amen, maw zo zal het gebeuren.
Je wordt niet vrolijk van Deu 27, 28 over de vloek. Onvruchtbaarheid, rampspoed, tegenslagen, verbroken relaties, armoe, ziekten, angst, depressie, bankroet, ontijdige sterfgevallen. Dood en nederlaag. Het drukt je leven naar beneden. Die kun je over je heen halen, door te vloeken. Heb je wel eens gevloekt, heb je wel eens gvd gezegd? Dan haal je al die dingen over je heen. Of door de deur van je hart open te zetten voor de duivel. Dan kan zelfs in het voorgeslacht gebeurd zijn. Het 3e en 4e geslacht. Geweld of immoraliteit. Het kan hele volkeren treffen. Het onverklaarbare raadsel van anti-semitsme. Als ze jou vloeken,Abraham, zullen ze worden vervloekt, een volk haalt zo Gods oordeel over zich. De aanslagen in Europa – zij kunnen een vloek over zich halen, door de tien geboden te overtreden.En ze kennen ze. Euthansie en abortus, immoraliteit, afgoderij. Waar is Nederland vol van?
Deu27,28:  – invasies van verre volken, aanslagen, financiel bankroet, psychische problemen, falende opvoeding, klimaat veranderingen – het wordt allemaal genoemd in Deu 28, je kunt er ons land en Europa ernaast houden.
Een vrome Israëliet voelde dat aan. Als ik door de wet zalig moet worden, lukt dat niet. Hij had berouw en God gaf genade, hij had er een voorziening voor, Hij gaf ook de tabernakel en niet alleen de wet. Daar ligt het hart. Ik moet het niet hebben van mijn houden van de Tora. Ik moet me vastklemmen aan dat offer.
Een ieder bedenke bij zich zelf zijn zonde en vervloeking, is het nu zo erg met mij gesteld? Van nature wel. Niet: daar heb ik gedaan en dat heb ik gedaan, door al dat optellen – het is niet genoeg, Zo zak je, wanneer doe ik het nu goed genoeg?

2
Waardoor verlost Hij? Door voor ons een vloek te worden, door aan het hout te hangen. Van schaduw naar licht, hoe kom je daar? Er gebeuren vreemde dingen in mijn leven. Kom ik verder? Leef ik in een schaduw, hoe kom ik in dat licht? Hoe kom ik bij de zegen? Overwinning, gunst, Zijn vaderlijke zorg.
Christus is vloek geworden. Niet te peilen. Pro Nobis. Niet bij zijn menswording, of bij zijn omwandeling – maar op het kruis. Daar nam Hij de straf op zich. Wanneer gebeurde dat precies? Uitgebannen- in die drie uren duisternis, toen zei Hij zelfs geen Vader meer. In Gethsemane zei Hij nog Abba Vader, Hij zag dat Hij vloek zou worden, aan het begin – Vader vergeef het hun, Vader ik beveel Mijn geest aan het eind, maar in de drie uur duisternis: Mijn God, mijn God, toen daalde Hij in de helse smart, God kon met Hem als zonde geen gemeenschap meer hebben. Tussen hemel en aarde. De hemel bleef van koper (Deu 27) en de aarde, zijn eigen schepping, wierp Hem uit. De duisternis bedekte Hem. De Vader is altijd met Mij, behalve toen. Al het vuil van de mensen, alle vloek van zondaars over Hem uitgegoten.
Daarom moest Hij aan het kruis hangen. In Oude Testament hingen twee mensen aan hout, Haman en Absalom. Luther: toen heeft hij de zonde van Paulus gedragen en Petrus, die Hem verlogende en zichzelf vervloekte. Van de moordenaar aan het kruis, van Adam, Hij werd tot de verhoogde slang.
Kruis en zonde kennen wij wel. Tempeltaal, dat snappen we. Maar dat hij de vloek heeft verbroken – de gevolgen van de zonde. Ook de doornen en distels, ook ziekte en kwalen. Hoe kom je er vanaf, het kruis is weer het antwoord. Elke genezing, elke wonderbaarlijke, of natuurlijke genezing heb je te danken aan het werk van de Heere Jezus aan het kruis, onze ziekte – heeft Hij op zich genomen. Niet alleen de basis van de vergeving maar ook van bevrijding. Bron van vernieuwing zelfs van wereldvernieuwing. Er zal geen vloek meer zijn, omdat hier de basis wordt gelegd.
Hoe kan de vloek in mijn leven worden verbroken? Door allereest maar eens te zeggen Amen, met het volk in Deut. Ik heb het verdiend. Belijden als de moordenaar aan het kruis – wij hebben het verdiend.
De zonde heeft een vernietigende kracht. In de naam van de Heere Jezus  – maar ook breken met onze zondige gewoontes en patronen. Het gaat soms generatie op generatie door. Zo word je er van bevrijd.
Galaten – het gaat niet om wat wij moeten doen, of wat we hebben gedaan  of wat ons is aangedaan, dat kan zo'n pijn geven. Dat bepaald mijn leven niet. Ook daarvan moet ik bevrijd. Door het kruis. Wat Hij gedaan heeft bepaalt de kwaliteit van mijn leven. Ik weet niet of u van die doornen kent in uw leven. Doornen die zeer doen en er maar niet uit gaan.
Er zijn evangelische gemeenten, waar ze een kruis neerzetten, met steentjes, waarmee je symbolisch je probleem en zorg aan de voet van het kruis kan leggen. Of ook een spijker in het hart van het kruis, dan kun je doornen van jouw leven daaraan hangen. Verdriet, frustratie, afwijzing. Gepest. Minderwaardigheidsgevoelens, al die doornen, je mag naar voren lopen en je doornenkroon aan die spijker hangen. Iemand wist, ik moet die kroon loslaten, en ze hield hem toch vast en vast. En uiteindelijk toch hing ze het er aan.

3
De zegen in Christus komt tot de heidenen. Verdoem Mij dan maar, laat die zondaar verlost worden. In de Passion werd Jezus uitgebeeld in een oranje overall – net als die christenen die onthoofd worden door IS. Maar het gaat dieper hier, hij is niet zomaar een martelaar. Als een vloek, kaal en naakt in de nacht om de zonde weg te dragen. Daarin is Hij totaal uniek.
Hij bevrijdt niet alleen van het negatieve, maar rijk gezegend! Opdat, opdat, een dubbele zegen, de zegen van Abraham en de beloofde Geest zouden ontvangen. Abraham was een geloofsmens – hij beaamde God. Ik stem er mee in, dat U belofte vervult. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is de zegen van Abraham. En je krijgt de beloofde Geest, dat kreeg Abraham nog niet. Hij had leven uit God en rechtvaardigheid, maar wij krijgen meer dan Abraham, want pas met de Pinksterdag is die uitgestort. We zijn zonen van God geworden, Gal 4:6, Abba lieve Vader. Dat ik God Vader noemen mag, dat ik recht voor God mag staan, nooit meer veroordeeld door de wet. Als ik dat meer en meer ga beseffen, dan komt er explosie van vreugde, vrij van de vloek, van de binding, van schaduw,  – wat tobben er veel mensen mee. Dat hunkeren naar de vrijheid van de kinderen van God. Overstraald door de zegen van God in Christus, daar kun je van genieten.
Een diep onderwerp. Rijke stof. Er is nog een ding nog erger – de vloek van het envangelie. Ik hoor Paulus, vervloekt is een ieder die de Heere Jezus niet lief heeft. Als je zo'n zaligmaker aan de kant laat staan. Deze Onschuldige die gestraft werd, die Heilige die veroordeeld werd, die een vloek werd voor jou. Als je deze Christus veracht, de andere kant op kijkt, vervloekt is een ieder die Hem niet lief heeft.
Het kruis als keerpunt van de vloek naar de zegen, zonde naar genade, schaduw naar licht. Kruispunt. In de Alpen heb je een berg met een wit marmeren kruis met ”Unica Spes”erop, 'enige hoop' – vlak naast de rand van een ravijn – een zoon van 18 was daar verongelukt. Het hout dat behoudt, zegen en vloek, ravijn en houvast. Het is goed om nabij God te zijn, straks zal er geen vervloeking meer zijn.  In de reine stad kan nooit de zonde meer binnen gaan. Veranderd zijn in de zegen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het kruis is het keerpunt. Geen oorlog, slachtoffer geen rouw en smart, dan zal het feest beginnen. En al het volk zegge Amen.
In het kruis zal 'k eeuwig roemen!
En geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg den vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena voor mij verworven!
'k Ben van dood en zonde vrij!
En al het volk, ook in de Maranathakerk zegge, Amen.

 

Categorieën