27 juni 2021

Hoe rijmt Gods liefde met ons lijden?

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 8:18-28
Dienstsoort:

Samenvatting.

Samenvatting 27 juni 2021

 

De eerstelingen van de Geest

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop zijn wij  zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp,  want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

 

Thema: Hoe rijmt Gods liefde met ons lijden?

Een bekende vraag die ons nogal eens gesteld wordt.  Het brengt je soms aan het twijfelen. Tonen de feiten niet aan dat het geloof dwaasheid is? Waarom krijg ik geen hulp van God, merk ik geen resultaat op mijn gebeden? Ik weet wel beter; als het er echt op aankomt, sta ik er uiteindelijk alleen voor! Dat maakt mij moedeloos en intens verdrietig… Zo heeft iedereen zijn of haar eigen verhaal.

 

Paulus spreekt in de hoofdstukken hiervoor over de liefde en het zoeken van God. Christus heeft de deur voor ons open gezet, Zijn liefde aan ons bevestigd. Zijn liefde is een bewezen realiteit die ons kwade gedrag heeft verzoend. Leven en opstanding hebben het laatste woord, Sjalom!

Maar Paulus is niet blind voor het lijden; heel de schepping zucht en kreunt. Hij heeft het ook zelf ervaren! Maar hij zegt niet dat het allemaal van God komt. Er staat: de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. God wilde dat we in Zijn liefde leefden, maar de mens ( de duivel) verknoeide het. In Openbaring staat dat er toch weer een stad van vrede zal komen, dankzij Gods liefde en macht.

Maar de boze, van het zinloze, is erop uit om het goede van God te verstoren en te verdrijven. Zelf voor God spelen wordt onze dood. Het brengt ruzie, oorlog en ellende, je vertrouwt jezelf niet meer. Dat is nergens goed voor, zinloos en zonde! Het staat haaks op Gods bedoelingen en mist Gods doel. Hij is de Eerste en de Laatste, maar al het leed komt niet van GOD, maar is een truc van de duivel.

De rechtvaardige gaat het slecht, de goddeloze vaart wel. Wat is dat nu voor God, zegt de boze; de maker van dit soort voorzienigheidsgeloof. De duivel wil dat we aan onze twijfel kapotgaan. Ook gelovigen twijfelen en dreigen onder te gaan. Asaf zegt dat hij doodziek is, zijn hart en ziel dreigen te bezwijken aan de twijfel en ellende die hij ziet en ervaart. “Waar is uw God?”

Toch is er hoop. Dat is geen doekje voor het bloeden, maar het werk van Gods Geest Die ons helpt en redt! Het leven blijft het leven, als je uit gebeden bent; dan komt God. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. En daarom vieren we het Heilig Avondmaal. In het dal van de doodschaduw is God bij ons, hij bemint mij en maakt mij in hoop zalig. Daar is overvloed, zo rijmt Gods liefde op ons lijden. Amen.

 

Gespreksvragen

  1. Heeft de preek dingen verhelderd en kun je daar voor jezelf iets van onder woorden brengen?
  2. Op welk punt gaf de preek je troost en/of hoop?

Categorieën