2 april 2017

Hosanna voor ze zoon van David

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 21:1-11;15-16

Samenvatting:

Zacharia 9 
9. Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. 10. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.
‘Hosanna voor de Zoon van David’

De koning
Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen,
Zacharia 9 vers 9 is een echt Messiaanse tekst, in deze tijd, maar ook in de Adventstijd.
Jezus rijdt op een ezel, over de Olijfberg naar Jeruzalem. De mensen juichten en zwaaiden met palmtakken en gooiden hun kleding op de grond. Door de gouden poort naar de tempel. De menigte juicht, de farizeeën zijn woedend en Jezus huilt!
De kinderen zingen de grote mensen na. De farizeeën willen dat de kinderen zwijgen, maar Jezus zegt dat de kinderen en zuigelingen Hem lof zullen berijden en Hem sterkte geven. Zingen is een machtig wapen, leer je kinderen dus veel psalmen, gezangen en geestelijke liederen.
Jezus zat op een ezelsveulen, de moederezel volgt haar jong, ze hoort bij haar kind. Het lastdier mag Jezus hoog houden, de teugels liggen in Jezus’ handen. Jezus boven, het ezeltje onder; zo hoort het ook bij ons. De dag erna zal het ezeltje niet herkend zijn, teleurgesteld worden. Zonder Jezus zijn we niets, met Hem meer dan overwinnaars!
Uw Koning komt tot u, tot jou. In de doop, in Zijn woord. Zacharia profeteert in zijn tijd dat Alexander de Grote zal komen, maar ook de Koning der koningen. Zacharia ziet de eerste en tweede komst van de Zaligmaker. Vijfhonderd jaar voor de geboorte van Jezus wordt voorspeld wat in Mattheus en Openbaringen staat.
De gesloten gouden poort van ons hart moet geopend worden, Hij moet binnenrijden in ons leven en onze Koning worden / zijn.
Dat mogen we onze kinderen vertellen en voorleven. ‘Want de poorten van Mijn rijk, staan voor kinderen open’, maar ook voor grote mensen die als een kind bij Hem binnenlopen.  Geloven heeft alles te maken met gehoorzaamheid, volgen en doen wat God vraagt. Gods Koninkrijk heeft ook een wet: zet je leven in voor een ander, ga voor de ander door het vuur, deel van je goederen, spreek positief met en over anderen. Het gaat om Hij, jij en dan ik. We dragen kleding van ootmoedigheid en spreken de taal van de liefde.

Het karakter
Rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel
Jezus heeft alles voor jou over, is het dan moeilijk om Hem te dienen. Hij is arm en nederig en zachtmoedig, de Koning-knecht legde Zijn leven af voor ons en Zijn voorbeeld roept ons op om net zo te nederig en klein te zijn. Onze trots moet uitgeroeid worden, ons ‘ik’ moet gebroken worden. Zalig zijn de armen van Geest, die van hun voetstuk gevallen zijn. Ootmoedig en zachtmoedig zijn moeten we allemaal leren. De Messias komt eerst op een ezel en eens op de wolken. Onze Heiland is de Koning die anders is dan de wereldheersers, hij zinkt, blinkt en gaat op!

Het koninkrijk
Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.
De poorten van het koninkrijk staan open voor kinderen. Maar ze moeten wel geïnstrueerd worden, net als dat ezelsveulen dat nog nooit iemand gedragen had. Een ezelsveulen (Exodus 13 vers 13) moet de nek gebroken worden of gelost door een lam. Het Lam betekent onze redding, vrede. Het Hebreeuwse woord voor ezel is sjorim we chamorim – schorriemorrie. En op zo’n dier rijdt de Vredevorst Jeruzalem binnen! De Koning die regeert tot aan de einden de aarde!

Categorieën