22 oktober 2017

In Christus zijn

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 1:1-14

Samenvatting:

Samenvatting:
De verzen 3 tot en met 14 van Efeze 1, zijn een lange keten. Het is een lofzang die opstijgt uit de mond van Paulus. Vers 6, waarin staat dat “Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde”, staat vanmiddag centraal.
Wat is dat in Christus zijn? We bekijken 3 punten.
1 Betekenis 2 Rijkdom 3 Vrucht van het in Christus zijn

1. “ In Christus zijn” is een uitdrukking die Paulus vaak gebruikt in zijn brieven. 39 van de 164 keer treffen we het aan in de brief aan Efeze. Maar wat bedoelt Paulus hier mee? We begrijpen wel wat “leven met Christus” is, maar “in Christus”?
Het ziet op de bijzondere band tussen de gelovige en Christus, degene in Wie hij gelooft. Hoewel je die band niet ziet, is het toch een werkelijk bestaande band. Het is niet zozeer een band in je gevoel; het is wel zo dat je gevoel wordt aangeraakt door de liefde van Jezus. Het ligt ook niet vast in je verstand, hoewel het geloof niet buiten je verstand om gaat. Je verstand wordt namelijk verlicht door God. Toch gaat die band met Christus hoger dan je gevoel en je verstand. Het is mysterie.
De reformatoren wezen die band aan als de kern van het christelijk geloof. “Unio mystica”, de “mystieke eenheid” wordt deze genoemd. Het is niet onder woorden te brengen. Er worden wel verschillende beelden voor gebruikt. Een bekende is het enten van een twijgje in een stam. Het vergroeid volledig met elkaar. Een ander beeld is de verbintenis tussen het hoofd en de rest van het lichaam. Zoals alle ledematen verbonden aan en aangestuurd worden door het hoofd is de band tussen Christus en de gelovige.
Veel is belangrijk in ons leven, maar het een worden met Christus is het allerbelangrijkste. Daarbij valt al het andere in het niet. Dus, hoe worden we een met Hem? Het is een kwestie van hemel en hel. Een veel gehoord antwoord is dat je veel moet bidden, de zonde mijden, kortom reformeren. Toch kijken we dan vanuit onszelf en uit ons komt geen vrucht voort.
Het is door het geloof alleen. Wat is een waar geloof? Een geloof dat zegt: In mij is het niet, ik lever me aan Jezus uit.
Hij heeft niets van jou nodig, enkel je hart.
2. De Geliefde in vers 6 verwijst naar de Heere Jezus. Zo wordt Hij, tijdens Zijn leven op aarde, tweemaal aangesproken door Zijn Vader. De eerste keer is bij Zijn doop door Johannes. De tweede maal is bij Zijn verheerlijking op de berg, waar wordt gesproken over Jezus’ dood. Die titel heeft alles te maken met Zijn doop en Zijn dood. Het wijst naar de weg die Hij ging voor zondaren. Hij vervulde de wil van Zijn Vader.
Als je nu verbonden bent aan deze Geliefde, dan word je ook Gods geliefde. Wat een heerlijke rijkdom! Toen Jezus betaalde voor de zonde, betaalde u voor de zonde. Toen Jezus riep: “Waarom hebt U mij verlaten” en “het is volbracht”, zag God de Vader u dat doen. In Hem stonden we zelfs op uit de dood.
Toch kan het je benauwen. “Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt”. Krijgt u dan niet de neiging u af te vragen: had ik meer moeten... bidden, Bijbel lezen enzovoort. Hudson Taylor, een bekende evangelist, kwam rond zijn veertigste in een geestelijke crisis. Hij wilde meer vrucht dragen, maar zag zoveel wat onder de maat was in zijn leven. Kent u die vraag: “Wanneer zou ik nu eens sterker geloven”? Hij ontving een brief van een vriend. Hij wees hem erop dat rusten in en vertrouwen op Christus de juiste manier is en niet het streven naar meer en beter geloof. We hoeven slechts op te zien naar Christus. Dat opende Hudson Taylor de ogen.
3. Net als die rank in de wijnstok, ga je ook als je in Christus bent, vrucht dragen. Vanmiddag twee punten.
-Je blijft nog wel zondig. Je ziet beter wat verkeerd is.
-Tegelijkertijd, zie je dat je een geliefd kind van de Heere bent.
Als je alleen het eerste gelooft, dan heb je geen hoop en blijf je alleen met jezelf bezig. Als je enkel het tweede gelooft, dan word je zelfvoldaan.
Geloof je beiden, dan hoef je niet meer jezelf goed voor te doen, want God zal jou niet afwijzen. Dan kun je in je kwetsbaarheid vrucht dragen. Je begrijpt anderen in hun twijfel, gebrokenheid en opstandigheid, maar je weet ook waar je naar toe moet met die gedachten.
Dit alles drijft ons uit tot een lofzang op die genadige God.

Categorieën