3 april 2022

in gesprek met god:moet je zoeken naar gods plan of naar gods leiding

Predikant:
Dienstsoort:

samenvatting:

Schriftlezingen:
-uit het Oude Testament:
Spreuken 3 vers 4-6, Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. 5Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
Prediker 11 vers 1-6, 1Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. 2Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. 3Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. 4Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt. 6Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn.
-uit het Nieuwe Testament:
1 Thess. 4 vers 1-8, 1Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. 2Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. 3Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4en dat ieder van u zijn lichaam zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. 6Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. 7Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.
1 Petrus 1 vers 13-16 13Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Verkondiging met als thema: In gesprek met God (4): Moet je zoeken naar Gods plan of naar Gods leiding en Zijn wil?
Wat betekent het om, in gebed met Hem, Gods leiding in je leven te zoeken? Hoe is God daarin voor jou? De laatste jaren horen we meer over het plan van God met mensen. Er zijn gelovigen die daarvan overtuigd zijn geraakt; het klinkt ook heel goed… Er is een blauwdruk en die moet je op het spoor komen. Is het verkeerd, dan? Nee, dat niet, maar het vraagt wel om een kritische doordenking waar het idee vandaan komt; de bijbel of Amerika? Het is gebaseerd op de tekst uit Jeremia: ‘Ik heb jouw geluk voor ogen’.
Wat houdt die tekst/ die gedachte dan in; dat geluk wat God voor ons heeft bedacht? Dat wil je toch niet mislopen? De gedachte erachter kan een oprecht verlangen zijn, maar hoeveel eigenbelang zit erin? Gods plan is een soort successtory? Daar zitten consequenties aan, het lijkt op het voorzieningsgeloof, maar wat optimistischer…
Wij willen weten wat God met ons voor heeft en bidden om een openbaring van Zijn plan. We denken: dit is Gods plan en toch wordt het bij de handen afgebroken. Moeten we er dan wel zo om bidden; om die blauwdruk? Het staat ook nergens in de bijbel. Het klinkt wel goed en veelbelovend, maar Gods Woord zegt er niets over. We hebben het zelf bedacht. Jezus liet een voorbeeld na, geen individueel plan. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Die tekst uit Jeremia 29 gaat over het eigengereide Israël dat in de ballingschap terecht kwam. Ze bleven zeventig jaar in vreemdelingschap, Jeruzalem was in puin en moesten de vrede voor Babel zoeken. Maar God had hun geluk voor ogen, Hij hield hen vast en riep om hun hart en bekering. Genade was het laatste woord, voor iedereen! Wat een geluk dat wij zo’n God hebben.
Het is geen welvaartsplan met een keuzemenu; door God ingevuld voor jouw succes… Zo’n gedachte past bij onze welvaartsmaatschappij. Wat als je chronisch ziek bent? Of in Afrika leeft of een land vol vervolgingen?
En Jozef dan, vraagt u? Dat was een belofte, geen blauwdruk! God houdt Zijn Woord, onze roeping en navolging van Christus vraagt om onvoorwaardelijke overgave; denk maar aan Paulus.

Maar waar mogen we wel om bidden? Om Gods leiding, waarin je zelf een grote verantwoordelijkheid hebt. Je hebt het verstand niet voor niets, je gebruikt ook je geweten. ‘Ken God in al je wegen, Hij zal je paden rechtmaken’. We mogen onze gedachten met God delen, maar dat betekent niet dat het gaat zoals wij dachten. Hij zorgt voor ons en geeft wat goed voor ons is. Dat heet ‘Zijn leiding’. Prediker zei het al: Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. Probeer het gewoon, het is net als met de regenwolken en bomen die omwaaien. Dingen zijn soms zoals ze zijn, je kan ze niet naar je hand zetten. Blijf niet wachten op de wind en kijken naar de wolken, maar onderneem! Een nuchtere dominee, die zegt hoe het is. Daar weten we toch allemaal van?
Het leven is rafelig en grillig. Dat plan brengt je in de war, je wordt er niet geloviger van. Onze tijden zijn in Gods hand, Hij leidt ons en houdt ons vast, daar mogen we om bidden. God heeft ons geluk voor ogen en Zijn genade is ook voor jou. Dan zingen we Psalm 139: al onze dagen zijn in Gods boek geschreven, al voor we geboren waren. We staan elke dag in Zijn agenda.

Gods wil is helder voor ons allemaal: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Onthoud je van onreinheid, terg God niet maar bidt “U wil geschiedde, als in de hemel, zo ook op de aarde” Dat vraagt dagelijks gebed, daar zijn we niet elke dag voor in, of wel? Amen.

Verwerkingspunten:
1. Probeer voor je zelf op te schrijven en/of aan ander te vertellen wat voor jou duidelijk(er) geworden is.
2. Waar zag jij Gods leiding? Wat wil God van jou?

Categorieën