6 mei 2018

In Gods Naam

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 28:19

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: Mattheus 28:19:
Thema: in Gods Naam
1. Zendingsbevel vs. 19a
2. Doopbevel vs. 19b
3. Onderhoudingsbevel vs. 19c

De laatste woorden uit het Mattheusevangelie zijn zeer diep. Er staat vier keer het woord “alle(s)”.
We concentreren ons op vers 19: alle volken, alle geboden.
De discipelen wachten al een tijd in Galilea. Eindelijk zien ze hem, aanbaden hem maar sommigen twijfelden. De doopkinderen zijn ook geschapen om Hem te aanbidden. We kunnen van moslims (betekenis: overgave) leren: ze vallen op hun knieën op hun matje. Zelfs onder die 11 discipelen waren er twijfelaars, hadden wat distantie. Herkent u dat?
Jezus kwam naar die twijfelaars toe. Hij overbrugt de afstand. Als je twijfelt, vraag dan aan Jezus of hij dichterbij komt. Hij zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De duivel is oppermachtig, als ouders voel je soms verlamming in de opvoeding maar God is almachtig! Hij kan gesloten deuren van harten open maken.

1. Zendingsbevel
Ga dan heen, namelijk als je weet dat Hij almachtig is, dat Hij Koning is die gezanten uitzendt. Het begint in je eigen gezin. Het gaat in het heil niet alleen om vergeving en verzoening maar hier gaat het om het Koningschap van Jezus. De eerste bekering is naar God toe, de tweede is naar de wereld toe (Komt tot mij en gaat dan heen).
Spurgeon bad dat de Heere speciaal uit zijn gemeente zendelingen zou uitzenden. Zullen we bidden dat in de plaats van teruggekomen zendelingen er anderen uitgezonden zullen worden?
Wat vertel je dan tegen je kinderen? De Heere Jezus leek een loser te zijn maar Hij werd de grote overwinnaar. Mattheus is er vol van, dat Jezus Koning is. In Mattheus 4 komt het tot een grote clash, Jezus overwint. Dan volgen de hoofdstukken met de grondwetten van het koninkrijk.
Vertel er ook bij dat als je Hem niet als Koning wil, dat je aan de kant van de tegenstander staat en dat je de ondergang tegemoet gaat. Daarom komt de uitnodiging om Zijn partij te kiezen.
Wat is het verschil tussen een gemeentelid en een discipel? Gelovigen worden altijd discipelen genoemd, die op Hem willen lijken met hun hoofd, hart en handen.

2. Doopbevel
Je ziet drie dingen: een verlossing/aanvaardiging, de doop en vervolgens onderwijs. Ook in het OT: uit Egypte geleid/genade, door de Rietzee vervolgens de ontvangst van de wet van die verlosser.
Dopen wil zeggen dat je een nieuwe leider krijgt. Je brengt ze onder de zeggenschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een sacrament is een soort krijgseed. Matthew Henry benadrukt het koningschap van Jezus zo mooi in zijn verklaring. Je mag je dan ook trainen om in zijn service te staan. Dat mag je aan je kinderen doorgeven: als je Hem liefhebt, wil je graag zijn geboden onderhouden omdat Hij je zo ontzettend heeft liefgehad. Deze koning is zo anders dan de dictators waar het Journaal over spreekt. Liefde is het geheim.

3. Onderhoudingsbevel
De doop is het begin. Je mag je kinderen opvoeden in de tucht en vermaning van de Heere. What would Jesus do? Hoe moet je leven als navolgers van Hem? Het volk moest na de uittocht anders leren leven. Geen slavenleven meer. God zei: Ik geef je een rustdag, feestdagen. Ik leer je om mij te dienen in de offerdiensten, omgang met Hem, de ander, je man/vrouw in seksualiteit, je portemonnee. Er is geen terrein waar Jezus geen zeggenschap over heeft. Wat is de lifestyle van het Koninkrijk? Die inburgingscursus geef je in de opvoeding.
In het Koninkrijk is vergeving belangrijk, dienen in plaats van heersen. Neem daar tijd voor, ouders om je kinderen te onderwijzen.
Jezus van Nazareth, de Koning van de Joden, voor Hem moet je knielen, Hem moet je kussen. Wie geef je je aanbidding? Hij neemt, verandert en verrijkt je leven. Dat geve Hij, ook aan jullie. Er staat op een bordje zoiets:
In dit huis dienen wij de Heere, we hebben plezier, we maken fouten, we zeggen sorry, we zijn eerlijk en we geven knuffels en we bidden voor elkaar. We vergeven elkaar en hebben elkaar in Gods naam lief.

 

Categorieën