17 mei 2020

Jezus volgen zonder vragen

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 21:18-19
Dienstsoort:

Samenvatting

Zijn vragen (aan Petrus)

Jezus’ drie verschillende vragen aan Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Heb jij mij liever dan dat de anderen Mij liefhebben. Er worden twee verschillende vormen van liefde genoemd: Agape (zelfopofferende, eenkennige liefde) en Philia (gehecht zijn aan) Jakob had Jozef lief door een eenkennige liefde, maar er staat niet dat hij zijn andere zonen tekort deed. God had ook de wereld zo lief. Petrus antwoordt met Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb (ik ben aan U gehecht). zo gaat het ook bij de tweede vraag: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Bij de derde vraag staat er: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Dan vraagt Jezus: ben je aan Mij gehecht en Petrus antwoordt  nu zonder ‘ja Heere”, maar met de vorm van weten (heel indringend weten met je hart, overtuigd zijn van) dat ik aan U gehecht ben!

Jezus wilde Petrus van zijn eigen ik afbrengen naar ‘Gij’. Petrus was nogal overtuigd van zijn ik: ik zal u geenszins verloochenen, wat de anderen ook doen. En hij zei dat hij zijn leven voor Jezus zou geven. Maar het was opgeblazen lucht: Petrus vloekte en zei dat hij Jezus niet kende toen hem gevraagd werd naar zijn relatie met Jezus.

Maar Petrus antwoord nu oprecht uit zijn hart en geeft niet meer hoger op van zijn eigen geloof. Jezus had voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden, ook al probeerde de satan hem te strikken.

 

Hem volgen

Er zijn twee woorden voor volgen: achter iemand aankomen (letterlijk en geestelijk). Dat zei Jezus ook tegen Zijn jongeren: kom achter Mij aan. Wij roepen al gauw: Ja, maar…! Petrus wilde dat ook doen en Jezus zei: ga weg van Mij Satanas, ga achter Mij. Er is ook een woord voor volgen wat ‘navolgen’ (imiteren)  betekent.

Willen wij Hem volgen, ook al zijn er vervolgingen? Bent u bereidt tot de marteldood? Wilt u sterven? Laat u onderwijzen door Zijn woord.

Petrus wilde er niet aan herinnerd worden. Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt. En dit zeide Hij, aanduidende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij. Dat is een opdracht voor en genade van Hem aan Petrus.

 

zonder vragen

Filippus moest een woeste weg volgen en ging zonder vragen. Later moest hij naar de wagen van de kamerheer, ook zonder vragen: alleen de opdracht van God om onvoorwaardelijk te volgen. Wij hebben ook zoveel vragen en plannen. Jezus ziet de vraag van Petrus als een bemoeizuchtige vraag en zegt: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Petrus moet alleen maar volgen.

Ons bidden kan ook meer dan vragen zijn, een vorm van eisen. God wil onze monden vervullen, vol maken, maar wij hebben niets te eisen. Wij zitten ook vaak zo vol en vergeten achter Hem aan te gaan en gewoon te volgen.

Petrus krijgt wel een opdracht, hij moet voor Zijn gemeente zorgen, dat is wat anders dan bemoeizuchtig zijn en steeds  vragen stellen. ‘Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed!’ God baant onze weg door de doodsjordaan, Hij neemt ons bij de hand en brengt ons door de dood naar het leven.

De hemel is een hemel met God, bestemt voor iedereen die achter Hem aan komt en Zijn woord hoort en bewaart; steeds weer opnieuw. Volg gij mij, dan zult u niet beschaamt worden. Hij zorgt voor onze schuld, bracht Zijn offer, overwon de dood en leeft!  Halleluja, amen!

Categorieën