12 juli 2020

Johannes 15:5

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 15:5
Dienstsoort:

Samenvatting

In de Bijbel wordt op diverse manieren de verhouding tussen de Heere en Zijn volk of Christus en Zijn gemeente getekend. Je kunt daarbij denken aan de verhouding Vader – kind, Heer – dienstknecht, Bruidegom – bruid, Herder – schaap. In Johannes 15 gaat het over de verhouding Wijnstok – ranken. In dat beeld wordt het ons duidelijk dat het gaat om een nauwe verbinding. Die wijnstok en die ranken mag je niet uit elkaar halen. Als die verbinding wordt verbroken, dan gaat het mis. De ranken leven van de voedingssappen die komen uit de wijnstok. We zijn door Zijn liefde aan de Heere Jezus, Die de Ware Wijnstok is, verbonden. In de doop heeft de Heere God Zijn ‘ja’ aan ons gegeven. Zo mogen wij in de belijdenis van het geloof ons ‘ja’ teruggeven aan Hem.

Het hout van de wijnstok kun je eigenlijk nergens voor gebruiken. Dat doet denken aan Jesaja 53, waar over de Heere Jezus wordt gezegd: ‘Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.’ Toch mogen we door het geloof zien Hoe wonderlijk kostbaar de Heere Jezus is. We kunnen Zijn liefde en Zijn offer niet begrijpen, niet bevatten dat de Zoon van God vanuit de hemel is gekomen naar deze vervloekte aarde. Hij heeft de toorn van God over de zonde gedragen om ons daarvan te verlossen. Dat is niet te bevatten, dat is genade van God. Net zo is het genade van God dat Hij ‘ja’ tegen ons gezegd heeft en dat wij dat mogen beantwoorden.

In vers 5 zegt Jezus ‘zonder Mij kunt u niets doen’. Het komt er dus op aan dat we in Hem blijven. In vers 7 lezen we hoe we als rank in de wijnstok komen. ‘Indien u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven’. Jezus heeft de woorden van het eeuwige leven. Dat is het middel dat Hij gebruikt om ons aan Zich te verbinden. Je bent geheiligd en apart gezet door het woord dat Jezus gesproken heeft (vers 2). De woorden van Jezus willen gehoord worden en zich nestelen in je hart. Het mag je gebed zijn dat de woorden van Jezus je zullen leiden, troosten en vermanen.

De Heere Jezus heeft gezegd ‘Mijn Vader is de landman’. Hij is de eigenaar van de wijngaard en Hij komt om te kijken of er vruchten aan je rank hangen. Alle rank die in Jezus Christus geen vrucht draagt, die neemt Hij weg. Geen vrucht dragen is hetzelfde als niet in Christus blijven. Het is dus de opdracht om in Christus te blijven. Je hoeft niet zelf voor de vrucht te zorgen, dat doet de Heere Jezus.

Johannes heeft zijn evangelie zo’n 40 jaar geschreven na de uitstorting van de Heilige Geest. Hij heeft met de tweede generatie van christenen al gemerkt dat ze te maken hebben met verzoeking. Het is dan maar de vraag of ze het vol blijven houden. Dit evangelie is daarom ook voor ons heel actueel. Het gaat erom dat je heel je leven in Christus blijft en dat je in Zijn woorden blijft. Het is een verzoeking om te denken dat het wel goed komt als je belijdenis hebt gedaan en aan het Avondmaal gaat. Zo is het niet; je moet móeite doen om in Christus en in Zijn woorden te blijven. Dat doe je door gebed en Bijbel lezen.

In vers 2 staat ‘al wie vrucht draagt, die reinigt hij’. Met reinigen wordt hier snoeien bedoeld. Ranken worden gesnoeid opdat ze meer vrucht zullen dragen. Als de Heere Jezus het snoeimes van lijden en verdrukking in je zet, dan doet dat pijn. Maar dan mogen we denken aan de woorden van Paulus dat we het als een voorrecht mogen beschouwen als we moeten lijden om Christus’ wil.

Als we leerling blijven van de Heere Jezus, dan mogen we veel vrucht dragen en wordt de Vader verheerlijkt. Zonder Hem kunnen we niets doen. We willen misschien liever onze eigen gang gaan, maar wie zijn eigen leven wil behouden, die zal het verliezen. Wie niet in Jezus blijft, die wordt buitengeworpen en verbrand. Jezus is De Redder, buiten Hem is er niks. Maar Hij wil je alles geven wat je nodig hebt om voor Hem te leven. Hij geeft het geloof en de liefde tot Hem en de medemens.

Wat zijn die vruchten waarover hier gesproken wordt? Als je in Christus blijft, dan ontvang je de volgende vruchten:

  1. Gebedsverhoring: Vers 7 zegt ‘vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen’.
  2. Leven in Zijn liefde: Vers 9 en 10 spreekt over het ‘blijven in Jezus’ liefde’.
  3. Blijdschap: Vers 11 zegt ‘opdat Mijn blijdschap in u blijft en uw blijdschap volkomen wordt’.
  4. Vriendschap: In vers 13 en 14 noemt Jezus Zijn volgelingen ‘vrienden’.
  5. Deelgenoot van Gods geheimenis: Door te blijven in Christus krijg je inzicht in wat God geopenbaard heeft (vers 15).

Dit alles ontvangen wij omdat Jezus ons heeft uitverkoren. Dat verplicht ons om in Christus te blijven en vrucht te dragen. Je kunt alleen voor een ander tot zegen zijn als je zelf deze vruchten mag genieten. Zó zal je getuige van Christus zijn.

Categorieën