14 november 2021

Johannes 17

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 17:9-18
Dienstsoort:

Samenvatting

In deze tijd van pandemie, sociale crisis en secularisatie bidt en pleit de Heere Jezus voor u, jou en mij. Zijn gebed wordt verhoord!

 

  1. Roeping in de wereld

Wat is de verhouding tussen de wereld en de christenen in die wereld? We hebben wat met die wereld. We worden gehaat door de wereld, omdat we leven uit de normen en waarden van Gods Woord, omdat we het verwachten van Zijn Woord en Geest, en omdat we er zijn voor de ander en de Ander. De vijand, die hier niets van moet hebben, is drievoudig: de satan zelf, zijn knechten en ons eigen hart. Christenen zijn spelbrekers t.o.v. de wereld, zowel in hun praat, gelaat en gewaad. Als reactie hierop eist de wereld dat de christelijke gemeente óf wordt afgebroken, óf zich aanpast. Dat laatste gebeurt dan ook vaak. Maar Christus bidt dat wij niet worden weggenomen uit deze wereld, omdat we een roeping hebben: leven tot Gods eer, Zijn Naam bekend maken, en oefenen in het koninkrijksleven. Hier zit ook onze eigen weerstand. We worden soms zo moe om te geloven, zijn geneigd tot zelfbeklag en uiteindelijk tot gemakzucht waarbij we met alle winden van de wereld meewaaien. Kennen we nog de Geest van God die de gemeente en uw gezin wil doorwaaien? Laat u leiden door Christus’ genade, liefde en trouw!

 

  1. Bewaring voor de wereld

Christus roept ons en bidt tegelijkertijd dat we bewaart worden voor de boze. Zijn verleidingen verslaan ons allemaal. Sociale cohesie, de schepping, het gezag van Gods woord, liefde en hoop worden kapot gemaakt. De satan is een destructieve macht die tot de dood leidt. Maar kennen wij nog als vrucht van de Geest: matigheid, soberheid en dienaarschap? Jezus zegt: bewaar ze voor de boze, die verleidt tot een leven zonder God. Houdt ze dicht bij mij, want Mijn kinderen zijn van boven en niet van beneden. Wat vervagen de grenzen tussen kerk en wereld vaak! Maar: laat ons hart daar zijn, waar Jezus is. Daar is het ware leven, lieven en loven. Bent u ook zo verwondert dat Jezus voor ons bidt, voor een nieuw hart en levenswijze?

  1. Nieuw leven

Als de Heere ons geroepen heeft en in die roeping bewaart, dan is er nieuw leven. Dat wordt bedoeld met heiliging in de waarheid. Als we rechtvaardig voor God mogen staan, laten we dan ook tot eer van God en dienst van de naaste leven. Dat is heiliging! Dit heeft twee betekenissen: afzondering en uitzending.

  1. Afzondering: Hierbij ligt het accent op de dienst aan God. Samen met Hem optrekken, naar Hem luisteren. Het is de beweging naar binnen toe. We hebben vaak haast en zijn onrustig, maar om tot zegen te zijn, dan moeten we het eerst zelf ontvangen. Daarom kunnen we niet zonder de stille omgang met God, daarbij gebruik makend van de kerkdienst, huisgodsdienst, kringen, catechese. Hoeveel tijd en energie besteed u hieraan?
  2. Uitzending: Hierbij ligt het accent op het hoor- en zichtbaar maken van het offer van Jezus. Vanuit de binnenkamer met hetzelfde Woord naar buiten toe! Want dit Woord is waarheid. Waarheid is geen idee of filosofie, het is de persoon Jezus Christus. Gods Zoon is niet inwisselbaar. Met de liefde, de hoop en de getrouwheid van Jezus Christus gaan we naar buiten, ook al haat de wereld ons. Jezus bidt en pleit: Ik ben de Waarheid, ga maar met die Waarheid de wereld in door Mijn Geest. Daarbij niet toegevend aan de verleidingen van de wereld. We zijn wel in de wereld geroepen, maar niet van de wereld, omdat we koninkrijkskinderen zijn. Geroepen en geheiligd om naar buiten te gaan. Bent u moe? Jezus bidt en pleit voor u, en Zijn gebed wordt verhoord, uit genade alleen!

Categorieën