26 januari 2020

Johannes 2:11

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 2:11

Samenvatting

Dit gedeelte uit Johannes 2 over de bruiloft te Kana beschrijft een heel bekend wonder uit de Bijbel, een heel bijzonder wonder ook. Wellicht is dit gedeelte ook zo bekend omdat het in het huwelijksformulier wordt genoemd. Daar staat een soort exegese van Johannes 2: dit wonder laat zien dat God in het huwelijk aanwezig wil zijn en Zijn hulp en bijstand wil bewijzen, juist wanneer men dat het allerminst verwacht. Nu zou dit de indruk kunnen wekken dat Johannes 2 alleen in de Bijbel staat voor gehuwden, maar dat is niet zo. Dit is een geschiedenis voor ons allemaal.

Waarom staat dit wonder dan in de Bijbel? Vers 11 zegt het ‘dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard’. Dat is de conclusie van Johannes. In deze conclusie onderstrepen we drie woorden:

Heerlijkheid: Dit is een woord dat vaak in de Bijbel terugkomt. In het Nieuwe Testament staat er dan ‘doxa’, wat we wellicht herkennen van de doxologie, de lofzang, aan het eind van het Onze Vader. ‘Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’ In het Oude Testament wordt het woord ‘kabod’ gebruikt. De naam Ikabod komt daar vandaan. Hij was de zoon van de vrouw van Hofni en werd geboren in een tijd waarin het niet goed ging in Israël. De ark was in de hand van de Filistijnen, wat liet zien dat de eer van God, de heerlijkheid van God, weg was.

Heerlijkheid is dat God van gewicht is, dat het om Hem gaat in ons leven en in deze wereld. Maar heeft God het ook echt voor het zeggen in ons leven? We hebben allemaal onze prioriteitenlijstjes waarop we zetten wat we belangrijk vinden. Heeft God prioriteit in ons leve? Dat we ons leven leiden tot de eer en verheerlijking van Zijn Naam? In dit wonder in Kana laat Jezus ons de ogen openen voor die heerlijkheid.

Teken: Dit wonder is een teken dat ergens naar verwijst. Het gaat niet om het wonder zelf, maar het verwijst naar een diepere en hogere werkelijkheid. Je zou het kunnen vergelijken met de sacramenten. Ook het doopwater en het teken van brood en wijn verwijzen ergens naar. In Zijn wonderen geeft de Heere Jezus illustraties bij het Koninkrijk dat in Hem werkelijkheid wordt. Het Koninkrijk waar geen dood en ziekte meer zal zijn.

Begin: Dit wonder doet de Heere Jezus aan het begin van Zijn openbare optreden. Je kunt het woordje ‘begin’ lezen als de start, maar vanuit het Grieks zou je het ook kunnen vertalen met ‘beginsel’. Het principe waar het om gaat. In dit wonder laat de Heere Jezus het principe, het ontwerp zien van het komende Koninkrijk. Er lichten in dat ontwerp drie dingen op van het Koninkrijk van Christus:

  1. De Heere Jezus lenigt de nood van de mensen op de bruiloft. Zo wil Hij nog steeds de nood lenigen in het leven van ons allemaal. In alle zorgen in ons leven, maar ook in onze zondennood wil Hij voorzien. We mogen tot Hem gaan om te leren wat echt van gewicht is in ons leven, dat we leren leven van genade.
  2. De Heere Jezus zorgt hier voor wijn, wat in de Bijbel een beeld is van vreugde. Zoals ook bij het Avondmaal wijn geschonken wordt, mag er vreugde zijn over de verlossing die er is in Christus.
  3. Als de Heere Jezus water verandert in wijn, is dat niet mondjesmaat, maar heel ruim. Zo werkt God. Hij werkt altijd boven bidden en denken. In dit wonder, waarin een overvloed is van wijn, laat God zien dat Zijn genade overvloedig is.

Tot slot, er staat in vers 11 ‘en Zijn discipelen geloofden in Hem’. Dat is een opvallende zin. Ook al ben je een discipel van Jezus, soms kun je toch het zicht op Wie God is en op Zijn genade kwijtraken. Door dit wonder krijgen de discipelen weer zicht op God. Dat wil de Heere God ook voor ons doen, ook al is er zoveel ongeloof, ook bij ons. De Heere God wil ons de ogen openen, zodat we gaan zien wat echt van gewicht is: er is een God die genadig wil zijn en alle heerlijkheid ligt in de Heere Jezus alleen.

Categorieën