24 december 2017

Kerst: geen droom maar werkelijkheid

Predikant:
Bijbeltekst: Genesis 37:1-5a,Genesis 50:22-26,Mattheüs 1:18-25,Mattheüs 27:57-60

Samenvatting:

Kerst: geen droom, maar werkelijkheid’
Drie verschillende Jozefs blijken, in drie totaal verschillende tijden, een verrassende Adventsboodschap te hebben doorgegeven. Daarbij speelden dromen in hun leven een grote rol.

Genesis 50 vers 25b, Mattheus 1 vers 20a en Mattheus 27 vers 59 en 60
Jozef, de zoon van Jakob
- En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen vanhier meenemen.
Jozef, de man van Maria, uit Nazareth
- Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest.
Jozef van Arimathea
- En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg.

Op elke leeftijd dromen en hopen we. En zal dat ooit werkelijkheid worden? Vinden we iemand/ Iemand met wie we verder kunnen? Kerst is de tijd van verlangen, ook in deze tijd vol vragen en ellende, soms zo troosteloos en harteloos. Vrede zal op aarde dagen, maar hebben we dat wel begrepen met ons vaak zo te kleine geloof?

Jozef, de dromer, werd geboren in Egypte. Hij kon de dromen van farao uitleggen. Hij liet korenschuren (broodhuizen) bouwen; zodat het volk eten had in de jaren van hongersnood. Hij heeft veel meegemaakt, hoe heeft hij het overleefd in dat paleis dat hem eigenlijk niets interesseerde. Zijn lichaam moest begraven worden bij Jeruzalem, in Bethlehem.

Jozef, de bouwvakker, hoorde dat zijn verloofde zwanger was. Hij was een afstammeling van David die ver beneden zijn stand in Nazareth, in het donkere Galilea. Maar juist daar werd zijn droom werkelijkheid. Hij ging naar Bethlehem, liet alles achter uit liefde voor Jezus. Jozef is vroeg gestorven, maar hij werd opgenomen in het paleis van de eeuwige vrede.

Jozef van Arimathea (Egypte) leefde van de handel met vreemde landen. Ook bij hem was de droom van het koninkrijk van God. Op latere leeftijd ging hij terug naar Jeruzalem. Hij maakte deel uit van het sanhedrin, maar daar hield hij zich stil of was hij niet aanwezig bij belangrijke besluiten. Een anonieme christen die tevoorschijn kwam op Goede Vrijdag. Samen met Nicodemus begroef hij het lichaam van Jezus in zijn eigen graf.

De engel moest verkondigen wat in Bethlehem (broodhuis) gebeurd was, het blijde nieuws werd rondgebazuind. Het glas van de droom was weg, de werkelijkheid diende zich aan, net als bij Jozef.

Gods Licht schijnt in deze wereld. Gelooft u in deze Heiland? Bazuin het uit, Zijn vrede is werkelijkheid!
Wanneer de HEER, uit 's vijands macht,
't Gevangen Sion wederbracht,
En dat verlost' uit nood en pijn,
Scheen 't ons een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten; onze tongen
Verhieven 's HEEREN naam, en zongen.
Toen hieven zelfs de heid'nen aan:
"De HEER heeft hun wat groots gedaan."

Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, ter goeder uur
Zijn schoven dragen in de schuur

Categorieën