17 december 2017

Kerstevangelie in een notendop

Predikant:
Bijbeltekst: Galaten 4:1-7

Samenvatting:

Thema: “kerstevangelie in een notendop”
Gods datum (vs. 4)
Gods daad (vs. 4)
Gods doel (vs. 5)

Deze preek valt onder de miniserie met als thema “hoe kijkt Paulus aan tegen het kerstgebeuren?”
Klimop kan schadelijk zijn voor de boom, waarop hij groeit. Rondom het kerstgebeuren is er ook veel klimop. Als je niet uitkijkt, ben je meer bezig met wat eromheen zit, dan de ware boodschap van kerst, zowel in de wereld als in de kerk.
In Galaten kwam er ook van alles bij, schadelijke klimop rondom de kern van het evangelie. In dit Schriftgedeelte van Galaten 4 zit ontzettend veel, het lijkt wel gecomprimeerd.
In deze verzen zit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ook zie ik het heden, verleden en de toekomst
Ik zie er ook Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.
Ik beperk me nu tot Kerst.

1 Gods datum
De volheid van de tijd heeft betrekking op Lukas 2, het bericht van kerst. Galaten 4 gaat over de betekenis, de bedoeling ervan. Er staat hier iets over het juiste moment. Gods klok loopt altijd goed. De engelen beginnen als eersten met zingen. De geboorte van Jezus is zo belangrijk dat het hele wereldgebeuren erom draait. Het jaar 2017 na Christus, zeggen we (behalve de Joden). Met de geboorte van Jezus begint een nieuw tijdvak. Jezus als de wens der heidenen (Haggai 2 van vanochtend). Vergilius, een Romeinse dichter, voorspelde in zijn gedichten dat er een nieuw tijdperk aan zou breken, 17 jaar voor de geboorte van Jezus.
Aan die volheid der tijd gingen een paar dingen vooraf: een periode van menselijk falen (OT, Adam, Noach, het volk Israël, koning Saul, alle mensen faalden). Toen dat falen zo duidelijk was en dat het van de mens dus niet te verwachten was, zond God zijn Zoon, geen zondvloed of zwaard. Na het falen van de mens komt God met zijn genade en zegen. Dat noemen wij de tijd van het welbehagen.
Er gaat aan de volheid van de tijd ook een tijd van verwachten vooraf. Dat begint al met de moederbelofte. Dat was de eerste belofte die die verwachting schiep. De profeten hebben het ook voorzegt. Het OT is zwanger van de geboorte van Christus. En dan was het de volheid van de tijd.
Bij de wederkomst is dat ook zo. Dan is de laatste seconde voorbij en dan zullen we Hem zien.
Godsdienstig was het precies op tijd. De Heere Jezus zou weleens geboren kunnen zijn op het Loofhuttenfeest, in oktober. Er was bij het Loofhuttenfeest “grote blijdschap”, het woord heeft onder ons gewoond (getabernakeld, een sukkoth). Zo’n inschrijving was ook het meest logisch in een tijd dat mensen toch al op reis moesten. Het was een tijd van dode orthodoxie, en toen was het tijd. Ook onder de heidenen was het een donkere tijd.
Politiek was het ook de juiste tijd. De luister van het koningshuis van David was weg. Het Romeinse Rijk heeft er wel toe bijgedragen. Het was vrede (Pax Romana) en een goede infrastructuur maar de apostelen maakten er gebruik van om het evangelie de wereld in te dragen. Ook het feit dat er één taal was, vergemakkelijkte de doorgang van het evangelie.

Wat is de betekenis voor ons?
Op het moment dat je tot bekering komt, is het uur van het welbehagen. Dan behaagt het God om Zijn Zoon in jouw leven te openbaren. Bij Paulus ging dat heel kennelijk. Weet jij en u daar ook van, dat uur van welbehagen, dat je zicht krijgt op Christus. Dan breekt ook het uur der minne aan. Dat je de Heiland lief krijgt. Dan wordt Christus in je hart geboren.

In Efeze 1:10 staat nog een andere uitdrukking: bedeling der volheid der tijden: als alle periodes in de wereldgeschiedenis voorbij zijn, dus daar gaat het over de wederkomst. Dan zal Christus het hoofd zijn van de hele aarde.

2. Gods daad
God zond. Ik denk aan de gelijkenis over de pachters van de wijngaard. Op het laatst werd de zoon gestuurd, die de pachter vermoordden. God zond zijn Zoon uit, Hij bestond al in de hemel. Hij werd geboren uit een vrouw: Hij was waarachtig mens. Christus was dus én God én mens. Wat moest het zijn voor de Vader, om zijn Zoon af te staan. God zond het beste wat Hij had naar het slechtste dat er was. Dat zie je ook bij vader Jacob, die zijn zoon Jozef uitzond naar zijn broers, die hem haatten. Het is goed gekomen, dankzij Jozef.
Geworden uit een vrouw. De naam van Maria is niet genoemd, het licht valt niet op haar maar op haar Zoon. Wat is een groter wonder, Pasen of Kerst? Ik weet het niet maar God die mens wordt, dat gaat mijn begrip te boven. Jezus was meer mens dan Adam, want Adam had geen navelstreng en Adam had geen biologische moeder. Jezus is verbonden met de mensheid, geworden uit een vrouw.
In Job staat dat een mens geboren uit een vrouw is kort van dagen en zat van onrust. Jezus heeft daar vrijwillig voor gekozen. Denk eraan wat er allemaal met zijn lichaam is gebeurd rondom de kruisiging. Hij was geboren onder de wet: Hij heeft alle Joodse gebruiken, gewoonten, en feesten meegemaakt. Hij had ook de gebedskwastjes aan zijn kleding. Hij deed niet alleen de wet maar droeg ook de vloek van de wet.

3. Gods doel
Twee doelen: om mensen vrij te kopen, te verlossen en gebracht naar het grootste goed: de aanneming tot kinderen (adopteren).
Jezus is de Verlosser, die de volle losprijs gaat betalen. Hij koopt ons los (Galaten 3:13) van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Vervloekt is eenieder die aan het hout hangt. Overtreders van de wet moeten gestraft worden. Luther: Christus is niet gekomen om extra wetten uit te vaardigen maar om de wet te dragen. Hij kwam als de verlosser.
Die aanneming tot kinderen is slecht vertaald. Er staat letterlijk: de adoptie tot zonen. Willibrord vertaling: opdat we de rang van zonen ontvangen. Je wordt dus in de rij van prinsen en koningszonen geplaatst. Geen dwang van slaven maar een vreugde voor de Vader. Wat heerlijk om een kind van God te zijn! Een kind mag meer dan een slaaf. Dit is één van de heerlijkste christelijke zegeningen. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind en Zijn oog rust zo teder op mij.
Een slaaf is veel bezig voor God maar een kind gaat veel om met de Vader. Wat is uw beeld van God, wat is uw beeld van uzelf? We hebben door de Heere Jezus altijd vrijmoedigheid om tot God te gaan. Tim Keller: het gaat hier om de wettige status die Jezus heeft aangebracht (vs. 5), de Heilig Geest geeft ons het genot (vs. 6) van die kinds positie. In het OT was er altijd een priester die bemiddelde maar in het NT mag je direct tot God gaan.

Wat is je beeld van God. Hij is Koning, almachtig, maar is Hij je Vader? Wat is het beeld van jezelf? Ben je boven die slavenpositie uit gekomen? Je mag om Jezus’ wil Abba, lieve Vader zeggen. Het verschil tussen school en thuis: op school moet je, thuis mag je.
Ook Keller: In de Romeinse wereld moest je naar de slavenmarkt gaan om het verlossen te begrijpen en naar een welvarend huis gaan om die aanneming tot kinderen te begrijpen. Jezus kwam niet alleen om ons zondeprobleem op te lossen maar ook om ons tot kinderen van de Vader te maken. Denk daar eens over na en dank de Heere ervoor. Vrij moogt gij tot Jezus gaan want Jezus neemt de zondaars aan en maakt ze tot Gods kinderen.
Amen.

Categorieën