5 februari 2017

kom tot uw heiland

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 6:35-40
Dienstsoort:

Samenvatting:

In dit gedeelte zien we 3 pareltjes: “Ik ben het Brood des Levens”, “Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen”, en over de wil van de vader: “dit is de wil van de Vader dat je de Zoon aanschouwt”. Vanmiddag vers 37. Een tekst vol vertroosting. Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

John Bunyan schreef een schitterend boek over het komen tot Christus. Over hoe dat gaat en hoe welkom we zijn. Bunyan had er veel troost aan, maar satan kwam er wel op af. Satan wil je er altijd van aftrekken en je vertellen dat het voor jou niet kan. Maar God heeft de overwinning behaald.
James Durham was een Schotse dominee die maar 36 jaar was. Hij had veel geschreven en gepreekt en werd geweldig aangevochten op zijn sterfbed. Van alles wat ik geschreven en gepreekt heb kan ik me nog maar1 ding herinneren: Joh.6:37. Maar met die tekst kon hij het doen. Je kunt je er rustig aan toevertrouwen. En hij kreeg ruimte en stierf met deze tekst als zijn houvast.
Al wat Mij de Vader gegeven heeft zal tot Mij komen. Dat gaat over de uitverkiezing. Daar hebben veel mensen strijd mee. Vanuit de gedachte dat je misschien wel 100 jaar in de kerk zit en er toch niet bij kan horen. En je zit je hele leven in de kroeg, maar als je uitverkoren bent haalt God je er toch wel uit. Een klein kuddeke, toch?

Wij mensen denken altijd in extremen. We zetten liefst een deel van de tekst tussen haakjes. Wie de Vader gegeven heeft. We laten het gewoon staan. Er ìs een uitverkiezing. De gegevenen van de Vader, dat zijn de gekochten door de Zoon, gekocht door Zijn bloed, en dat zijn degenen die getrokken worden door de Heilige Geest op het moment dat je tot Hem komt. Hoe moet je dit zien? Er is veel strijd over geweest tussen Arminianen en Gomaristen.
Het zijn twee kanten van één medaille. Begin met de uitnodiging, en de verkiezing is de onderkant, het geheim, de dragende ondergrond. Kijk naar het verband!!!
Vers 36. Vijfduizend mannen en dan vrouwen en kinderen er nog bij heeft Hij brood gegeven. Hij gaat uitleggen dat ze Zijn wonderen wel gehoord hebben, maar dat ze niet in Hem geloven. Ze komen alleen maar om brood.
U heeft misschien ook veel gehoord en gezien en zit al jaren in de kerk, maar u geeft uw hart misschien ook niet. En dan zegt Jezus: ook al komen jullie niet, al stuit het bij jullie op ongeloof, maar de Vader zelf zal er voor zorgen dat er toch mensen komen. Een grote schare die niemand tellen kan, een kudde voor de Herder, een lichaam voor het hoofd. En toch, dankzij de verkiezing van de Vader: Ik zàl volgelingen hebben. God zorgt er zèlf voor. Het ligt helemaal niet aan onze wil; God zelf doet het.
Er staat niet: al wat Mij de vader geeft kàn komen. Of: als ze wìllen mogen ze komen. Maar: ze zùllen komen. God zorgt ervoor. Het hangt niet af van mijn keuze maar van God zelf. Hij trekt met liefdekoorden. Deze tekst is bedoeld als een vertroosting voor de Heere Jezus. Ze zullen getrokken worden. Als een magneet.
Zoals spijkers aangetrokken worden door een magneet, voelt u zo ook de trekkracht van de Heere Jezus onder de prediking? Dat gebeurt, met liefdekoorden. De aantrekkingskracht die uitgaat van het kruis van Christus. Het is dus niet afhankelijk van mijn keus, maar van Zijn trekken.

Maar de andere kant is net zo goed waar. Al wie komt....Allen mogen komen, maar niet iedereen zal komen. Velen zullen niet komen. Je moet het gewoon rustig naast elkaar laten staan. God heeft geen deel van ons bestemd tot verlorenheid. Dat is een grote dwaalleer. Het heil wordt gebracht en aangeboden aan alle mensen. En wat wij mensen niet kunnen, dat kan God nou wel.
In de Schrift zie je het volmaakte evenwicht tussen Gods verkiezing en de menselijke verantwoordelijkheid: denk aan het volk Israël in de woestijn. Mensen die keken naar de koperen slang werden gered: ieder die keek! Zo mogen we zien op de Heere Jezus.
Allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden
Joh. 17: 9 Ik bid niet voor de wereld, maar Ik bid voor hen die U mij gegeven heeft want ze zijn van U. Maar in vers 20 staat: Ik bid niet alleen voor dezen maar ook voor hen die door Uw Woord in Mij zullen geloven. En dan is het weer in evenwicht. Niemand heeft ooit tevergeefs bij Jezus aangeklopt. Door het komen tot Christus mag je weten, dat je uitverkoren bent. In die volgorde. Wie er ook bij Jezus kwam; niemand werd weggestuurd. De liefde van God wordt niet beperkt door de uitverkiezing.

Wie tot Mij komt. Ieder die. Dat is de blijde boodschap. Daar mag je God voor danken. Ieder die.....dat is een uitnodiging en een belofte. God werpt je niet uit. Deze belofte begint met “ieder die”; die handen zijn dus ook naar U uitgestrekt. De deur staat open en God zegt: als je komt, dan stuur Ik je niet terug. In Johannes 5:40 staat het verwijtend: u wilt tot Mij niet komen opdat U het leven hebt. Of: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb Ik u bijeen willen vergaderen, maar u hebt niet gewild.
Dit is het hart van het Evangelie. Core business. Just as I am. Zoals je bent. Je wordt niet geschikter dan dat je nu bent. Het wordt echt niet beter. Al ben je zo oneerlijk als een dief, al ben je zo driftig geweest als Saulus, al ben je zo rebels als die verloren Zoon. Hij wil je zo hebben als je bent. Hij zegt niet: Ik zal sommigen aannemen en anderen niet. Waarom zou ik eigenlijk naar Jezus toegaan? Ik noem u een aantal redenen.

1. We sterven allemaal een keer, platweg gezegd: we gaan een keer dood, of Jezus komt terug en het oordeel komt. Dan word je of aangenomen of je staat er buiten. Het kan je ook bespringen. Dan heb je alle reden om je hart nu aan de Heere Jezus te geven. Niet wachten, want morgen kan het te laat zijn!
2. Omdat je verlost wilt worden van je schaamte en schuld. Je komt straks voor die hemelse rechtbank, en je moet hier van je schuld af.
3. Omdat je zoveel schoonheid en liefde in Hem ziet. Hij werd zo aantrekkelijk voor jou.
4. Omdat er diep in je hart een onvervuld verlangen zit, een pijnlijke leegte die je maar niet kunt opvullen.
5. Vanwege acute problemen, vanwege nood. Zorgen om je leven, je ziekte, je kinderen wellicht.
6. Omdat je op zoek bent naar iemand die echt om je geeft. Iemand die van je houdt. Dan kun je bij Jezus terecht!

Wee die dominee die niet alle soorten van zondaren roept om naar Christus toe te gaan! Ik stuur je niet naar de binnenkamer om te bidden of God je naar Hem toe wilt leiden. Ik zeg niet: ga er maar veel om bidden. Ik zeg ook niet: wacht maar tot de Heere over komt. Ik zeg niet: bid er maar veel om. De duivel zegt altijd: je moet eerst meer zondenkennis hebben, je moet eerst meer berouw hebben, je moet eerst de wereld meer loslaten. NEE! Kom zoals je bent. Uw bloed is het alleen waar ik op pleit. Gans onrein, mijn zonden rood als karmozijn. O lam van God, ik kom. Zoals ik ben kom ik onrein, …
En als je nou niet komt? De Heere Jezus klaagt nooit over wie kòmt; Hij klaagt wèl over wie níet komt. Wie ver van U de weelde zoekt...dan word je vervloekt en ga je verloren. Je hebt geen recht omweg te blijven. Wat een ernst. Hoe moet je komen? Zullen we samen onze knieën buigen? Dan gaan we samen… Dan gaan we alles tegen Hem zeggen. Moet je betraande ogen hebben om tot Hem te komen? Kan. Moet niet. Ook dat is geen voorwaarde. Er zijn ook mensen die heel rustig komen. Lydia zat onder de preek van Paulus en langzaam werd de deur van haar hart geopend. Zacheüs wilde Jezus zien, was alleen maar nieuwsgierig. En hij kwam die boom uit en ontving Hem in zijn huis. Weer anderen komen langzaam, met vallen en opstaan. Nico

Categorieën