19 februari 2017

Levenskruis en levenskroon

Predikant:
Bijbeltekst: Jakobus 1:1-18

Samenvatting:

1. de beproevingen
2. de beloningen/bekroningen
3. de beminnaars

Er waren eens 10 gelovigen in een land waarin het geloof verboden was. Ze werden alle tien ter dood veroordeeld. Ze konden op het laatst nog in leven blijven, als ze Jezus verloochenden. Eén van hen zwichtte. Een omstander ging op de lege plek staan. “Ik zag een kroon vallen en ik raapte hem op”. Daar gaat het vanmiddag over. Het gaat over beproevingen, lijden om Jezus’ wil.
“Hen die Hem liefhebben” staat vier keer in het NT. Waar het op aankomt, is het antwoord op de vraag van Jezus: heb je mij lief? Waarom dan? Er wordt altijd een reden aangegeven. U was de eerste, U nam de straf op U, U hoort mijn stem. Spurgeon’s theologie werd steeds eenvoudiger: Jezus stierf voor mij. Karl Barth, die heel veel geschreven heeft, zei het zo: Jesus loves me this I know, for the Bible tells me so (naar een Engels kinderlied).

1. De beproevingen
Er is een overeenkomst tussen Jakob die zijn zonen zegent in het OT en Jakobus in het NT. De brief is te knippen in 12 stukken en die zijn te plakken op de zonen van Jakob.
hfd. 1: overeenkomsten met Ruben, later de overeenkomsten met Simeon Levi, Juda. Aan het einde Jozef en Benjamin.
Ons gedeelte vertoont overeenkomsten met Gen. 49. Ruben ging achter zijn eigen begeerte aan. Dat zien we ook in vers 14. Er zijn alleen maar schadelijke gevolgen. Ruben werd onstuimig als het water, hfd. 1: golven van de zee. Het gaat over die verzoeking/beproeving. Het is een dubbelzinnig woord. Het woord tentamen komt er vandaan. Temptation kan een verzoeking zijn in negatieve zin maar het kan ook een beproeving zijn met een goed doel. God beproeft de rechtvaardigen (ps. 11). Zo wordt het bedoeld in vs. 2. en vs. 12, het is de positieve kant.
In vs. 13, 14 en vs. 15 gaat het over de verzoeking ten kwade. De duivel zit daarachter en je eigen hart gaat daarin mee. Gods kinderen hebben nog iets van die oude natuur in zich. Denk aan Noach, David, Salomo, Simson. Het genoemde gebedspunt voor verslaafden in de gemeente heeft me getroffen. Wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde en de zonde de dood.
In vs. 14 staat het woordje verlokking. Ik denk aan lokaas. Pindakaas in een muizenval. Begeerte begint als een spinrag en het eindigt als een scheepskabel. Van voorbijganger tot gast tot hoofdbewoner.
Wat kan je ertegen doen? Een goede filter op je computer kan helpen. Jozef aarzelde maar “de vreze des Heeren doet wijken van het kwaad”. Dat betekent dat je de Heere altijd voor ogen hebt, ook in verzoekingen. Kan ik Hem onder ogen komen als ik ….
Doe je wapenrusting aan en blijf dicht bij het kruis. Hoe meer speling tussen Jezus en jouw hart, daar komt de duivel tussen. Petrus volgde Jezus op afstand naar de rechtszaal. Daar springt de duivel tussen.
De beproeving van God heeft een positief doel. Dat zien we in deze brief ook. Jakobus noemt Job in hfd. 5. Verzocht door satan maar God wilde hem leren over Zijn almacht en majesteit. In de beproeving ligt altijd ook zegen. Jakobus haalt Abraham aan in hfd. 2. Hij is tien keer beproefd geweest. Je land verlaten, honger, Filistijnen, ruzie in de familie, Hagar en Sarah. De tiende beproeving was het ergste: is je zoon Izak je liever dan Ik? Jezus zei in de Bergrede al dat je gelukkig bent als je om Zijn wil smaadheid draagt. Waarom doet Hij dat? Om ons karakter te vormen. In het begin als Jezus in je leven komt, is er veel vreugde in Hem en bijzondere zegeningen. Daarna krijg je soms een harde leerschool. Je leert jezelf en God kennen van kanten die je niet voor mogelijk had gehouden. Je moet geestelijk groeien, dat gaat gepaard met groeipijnen. De Heere is een Vader der Lichten die zijn kinderen toetst en test. Het gaat met vallen en opstaan maar je leert je kind lopen en fietsen en het moet ook naar de tandarts. Het is nodig. Waarom laat God zijn kinderen lijden? Pijn kan soms een hoger doel dienen. Ik kan dat voor mezelf en voor u niet invullen. God doet dat soms om aan de wereld te laten zien wat Zijn genade vermag. Bij Abraham en Job: deze man blijft Mij trouw.
Het Hebreeuwse woord voor beproeving is vaandel, nes. Hij houdt zijn kind omhoog en laat het zien. Vlas werd geslagen omdat het sterker zou worden en zou gaan glanzen. God beproeft de rechtvaardigen soms ook om anderen tot troost te zijn, psalm 11. Je kunt elkaar bemoedigen en sterken. God doet soms een suikerklontje in de lijdensbeker. Dat kan zijn de gedachte dat Jezus ook door het lijden is heengegaan. U blijft voor mij bidden, Heere. Medegelovigen die je helpen als je erdoor heen zit. God begrenst het ook. Er zit een eind aan. God heeft een timmerdoos met gereedschap. Hij gebruikt een stopwatch, waarmee Hij je traint. Hij heeft een meetlint en een weegschaal.

2. De beloningen
19febHij zal de kroon van het leven ontvangen. Dat is ook een suikerklontje. Het duurt niet voor altijd. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon van het leven geven. Het kruis dragen we voor een korte tijd, de kroon dragen we tot in de eeuwigheid. Op de zondagsbrief ligt een christen aan de voeten van de Heere Jezus. Hij zet een kroon op het hoofd. Hij zal genade en eer geven. Stephanus = erekrans als je een wedstrijd gewonnen hebt. Je mag dan in de hemel volop genieten van de gemeenschap met de vader, de zoon en de geest.
Beproeving komt uit in het eeuwige leven, verzoeking komt uit in de dood. Jezus droeg de doornenkroon om ons de eerkroon te geven. Als je een kroon draagt, ben je een koningskind.
5 kronen in het NT (zie de weekbrief):
• martelarenkroon als je lijdt voor Jezus
• wedloperskroon voor volharders
• herderskroon voor leiders, zorgdragers
• wederkomstkroon voor Maranatha-christenen, die vurig naar Jezus’ wederkomst verlangen
• zielenwinnerskroon, die anderen voor Jezus winnen.

De derde gedachte voor beminnaars, daar heb ik aan het begin al iets over gezegd.
Ik wil nog één ding zeggen over die kroon … ik moet denken aan de Narnia verhalen the Lion, the Witch and the Wardrobe. Er zit een geweldige christelijke boodschap zit erin. Het gaat over vier kinderen die van alles meemaken. Er is een Leeuw en een IJskoningin. Er komt een geweldige strijd. De kinderen sterven bijna. De leeuw worden gered en naar het paleis van de leeuw gebracht. Ze worden gekroond. Ze worden bij de kroning aangesproken op wat ze in hun leven hebben laten zien en ze worden op een troon gezet. Er wordt geapplaudisseerd en gejuicht. Ze hebben het gehaald. Ligt er voor jou en mij ook zo’n kroon te wachten? Kan dat? Voor degenen die Hem liefhebben.

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom … ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Categorieën